Írta: Dr. Kocsis Barbara

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó legfontosabb szabályokat a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM-rendelet (a továbbiakban R1.) tartalmazza, amelyet a következőkben tekintünk át. Ezeknek a szabályoknak, illetve rendelkezéseknek az ismerete fontos a munkáltatók számára, hiszen szoros összefüggésben van kötelezettségeikkel.

Ha rendelkezik előfizetéssel, erre a linkre kattintva be tud lépni. Amennyiben előfizetőként nincs jogosultsága ehhez a tartalomhoz, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Prev Next

Tűzvédelmi oktatás törzsanyaga

Mivel minden gazdasági társaságnak, létesítmények a tűzvédelmi oktatás alapját nyújtó tűzvédelmi szabályzat tartalma kisebb-nagyobb mértékben eltér, ezért részletes oktatási tematikát nem lehet összeállítani. Ennek ellenére ebben az anyagban röviden áttekintjük azokat az átfogó címszavakat, általános tartalmakat, melyek minden oktatásban szerepelnek.

Szerző: Kovács Ferenc okleveles tűz- és katasztrófavédelmi mérnök

Tovább a teljes anyaghoz 

Tovább

Veszélyes anyagok szállítása és az EKAER

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) bármilyen áru tekintetében szóba kerülhet, nincs ez másként a veszélyes anyagok (ADR) vonatkozásában sem. Jelen összeállítás a legfontosabb szabályokat kívánja ismertetni.

Írta: Dr. Kovács Ferenc, okleveles adószakértő, igazságügyi adó- és járulékszakértő

Tovább

Egyes tűzvédelmi tárgyú belügyminisztériumi rendeletek módosítása 2017. június 16-tól

2017 június 1-jén módosultak a tűzvédelmi szabályzatra, a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésére, a tűzvizsgálatra és a tűzvédelmi szakértői tevékenységre vonatkozó jogszabályok. A változások június 16-tól lépnek hatályba.1

Szerzők: Nagy János tűzvédelmi mérnök, Kovács Ferenc okleveles tűz- és katasztrófavédelmi mérnök

Tovább

A Gázpalack Biztonsági Szabályzat

Írta: Kocsis Barbara

A Gázpalack Biztonsági Szabályzatot jelenleg az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről szóló 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) tartalmazza, amelynek legfontosabb szabályait az alábbiakban foglaljuk össze.

Tovább

A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek gyanújának bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló jogszabály tervezett változásai

A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentésének és kivizsgálásának szabályait jelenleg a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet tartalmazza. A jogszabály rendelkezik többek között a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciók bejelentésének részletszabályairól, a munkáltató ezzel kapcsolatos kötelezettségeiről, a témakör legfontosabb definícióiról, valamint a hatóság feladatairól.

A jogszabály-módosítással teljesen új jogszabály kiadását tervezik, amelynek célja a bejelentés szabályainak pontosítása, továbbá lényeges változás lesz, hogy az eddig eljáró kormányhivatalokkal szemben egyetlen szervezet, a munkavédelmi hatóság vizsgálja ki a foglalkozási megbetegedéseket. Ez a megyei kormányhivatalok oldalán költségcsökkentést és kevesebb munkaterhet jelenthet.

Tovább

2016-os ellenőrzési tapasztalatok

A hatóság honlapján elérhető a tavalyi év munkavédelmi ellenőrzéseinek tapasztalata.

Tovább

Növényvédő szerek kockázatértékelése - kérdések

 

Tovább

A kémiai terhelési bírság

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) adja meg az alapot a kémiai terhelési bírság kiszabásához. De mi is az a kémiai biztonság? A Kbtv. fogalom-meghatározása szerint a kémiai biztonság nem más, mint a kemizációból, a vegyi anyagok életciklusából származó, a környezetet és az ember egészségét károsító kockázatok csökkentését, elkerülését célul kitűző, illetőleg megvalósító intézmények, tevékenységek olyan összessége, amely egyidejűleg tekintetbe veszi a fejlődés fenntarthatóságának szükségességét.

Tovább

Potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálata és tanúsítása

2016. október 12-én lépett hatályba a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet. A rendelet a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról, 2014. február 26-i 2014/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Tovább

Változtak a pirotechnikai tevékenységre vonatkozó részletszabályok

2016. szeptember 22-én megjelent a 288/2016. (IX. 22.) kormányrendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról.
Az alábbiakban összefoglaljuk a módosítások főbb elemeit.

Tovább

Augusztus 15-től módosultak a katasztrófavédelmi bírság részletszabályai

 Szerző: Kálmán László munkabiztonsági szakértő

Az utóbbi időszakban megnőtt a lakosságot, az anyagi javakat és a környezetet veszélyeztető természeti és ökológiai katasztrófák száma, összetettebbé és ellenőrizhetetlenebbé váltak a civilizációs veszélyforrások és azok okai. A társadalom jogos elvárása, hogy a bekövetkezett kisebb-nagyobb események során az erre hivatott szervek és szervezetek munkájukat szakszerűen és az adott szituációban összehangolt tevékenységként végezzék.

Tovább

Igazgatási szolgáltatási díjak változása október 14-től

2016. augusztus 30-án megjelent a 35/2016. (VIII. 30.) BM rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet módosításáról. A módosítások október 14-én lépnek hatályba. Az alábbiakban összefoglaljuk a főbb változásokat.

Tovább

Felülvizsgálatok

Szerző: Kovács Ferenc, okleveles tűz- és katasztrófavédelmi mérnök

Írásunkban átfogó képet nyújtunk a felülvizsgálatok rendszeréről, a gyakoriságokról, és arról, hogy egyáltalán mire kell odafigyelniük az üzemeltetőknek.

Tovább

Útmutató a belső és külső védelmi terv elkészítéséhez

Készült Kálmán László Mentési terv című írása alapján
Bemutatjuk a belső védelmi terv tartalmi elemeit és a külső védelmi tervhez kapcsolódó feladatokat.

Tovább

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

Írta: Dr. Kocsis Barbara

A veszélyes anyagokból eredő súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó rendelkezéseket, illetve szabályozást a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) tartalmazza.

A Korm. rendelet értelmező rendelkezései között találjuk a legfontosabb fogalmak magyarázatát:

Tovább

A robbanásvédelmi dokumentáció

A robbanásvédelmi dokumentáció fogalma először a robbanásveszélyes légkör kockázatának kitett munkavállalók biztonságának és egészségvédelmének javítására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló 1999/92/EK IRÁNYELVE ATEX 137-ben jelent meg, a dokumentáció összeállításához azonban elengedhetetlen a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozóan alkalmazandó a 94/9/EK IRÁNYELVE ATEX 100a előírásainak ismerete is. Az utóbbi irányelvvel összhangban kiadott 8/2002 (II.16.) GM rendelet, 1. és 2. melléklete a robbanásveszélyes környezetben alkalmazott berendezésekre vonatkozó piacfelügyeleti eljárásokat és műszaki biztonsági követelményeket, a 3-tól a 9-ig számozott mellékletek a vizsgálatok rendjét, míg a 10. melléklet a CE és a H megfelelőségi jelölés formáját szabályozzák.

Tovább

A veszélyes vegyi anyagok kockázatbecsléséről

Szerző: Dr. Bánné Koncz Zsuzsa

A munkavédelemről szóló jogszabályok szerint a munkáltató köteles kockázatbecslést/értékelést végezni, továbbá arról gondoskodni, hogy a munkavállalók védelmet, valamint a munkahelyen előforduló vegyi anyagok biztonságos használatához szükséges tájékoztatást, iránymutatást és képzést kapjanak. Több jogszabály együttes alkalmazása szükséges ahhoz, hogy a munkahelyek kémiai biztonságáról megfelelő kockázatbecslést lehessen készíteni.

Tovább

Tárolólétesítmények műszaki biztonsági követelményei

A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tárolólétesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről

A Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján 2014. év végén tervezet jelent meg a 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet módosításáról, azaz a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tárolólétesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről. A tervezet lényegesen változtatja meg a jogszabály szerkezetét és tartalmát is. A mellékletek között található a műszaki biztonsági szabályzat, valamint a különféle beadványokhoz csatolandó dokumentumok tartalmának meghatározása.

Tovább

A veszélyes anyagok és keverékek, valamint a veszélyességi osztályok meghatározása

Melléklet

A veszélyes anyagok és keverékek, valamint a veszélyességi osztályok meghatározása

Tovább