Szakmai folyóiratunk segítségével megismerheti a veszélyes anyagokhoz, keverékekhez és árukhoz kapcsolódó aktualitásokat és változásokat! Szakértő szerzőink érthető, gyakorlatias formában dolgozzák fel a témát, így szaklapunkból Ön is részletes információkat szerezhet legújabb feladatairól és kötelezettségeiről. Értelmezzük a munkavédelmet érintő jogszabályok előírásait, szerzőnk hatékony útmutatót ad a követelmények gyakorlati alkalmazására vonatkozóan! Segítségünkkel felkészülhet a szigorú hatósági ellenőrzésekre is.

Szakmai lektor: Sárosi György, veszélyesáru-szakértő

Állandó szerzőink:
Dr. Vass Gyula, tű. ezredes, a BM OKF Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezet Megelőzési és Engedélyezési Szolgálatának szolgálatvezetője
Markó Csaba, hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi szakértő


 

Az előfizetés tartalma

 • A szaklap éves előfizetése
 • Hozzáférés a szaklap online archívumához
 • Szerkeszthető iratminták, segédletek, jogszabályszövegek 
 • Kiegészítő szakmai anyagok
 • Korlátlan tanácsadói szolgáltatás

A legfrissebb lapszám tartalmából

Tovább
 • Címkézési kötelezettségek – 1. rész
Veszélyes áru
 • ADR 2019 – 2. rész
Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem
 • Az EK-műtrágyák

Iparbiztonság és tűzvédelem

 • OTSZ 5.1 – Előzetes

A következő lapszám tartalmából

 • ADR 2019 - 3. rész
 • Címkézési kötelezettségek – 2. rész

 

 

 

 

Akéthavonta megjelenő szaklap számait a kívánt időszakrakattintva töltheti le pdf formátumban. Az archívumban mindig az aktuális lapszámot, és a régebbi anyagokat lehet megtalálni.

2018

 január-február, március-április, május-június, július-augusztus, szeptember-október, november-december 

2019

 január-február

 

 

2015

szeptember-október,

november-december

 

2016

január-február,  március-április, 

május-június, július-augusztus, 

szeptember-október,  november-december

2017

január- február, március- április

május- június, július- augusztus

szeptember- október, november-december

 

MINTADOKUMENTUMOK ÉS JOGSZABÁLYOK

 

Jogszabályok

 

Európai Uniós és ILO-s joganyagok

 

 • Az Európai Parlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve (1999. május 31.) a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/66/EK IRÁNYELVE (2006. szeptember 6.) az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladékelemekről és -akkumulátorokról, továbbá a 91/157/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT vonatkozású szöveg)

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 528/2012/EU RENDELETE (2012. május 22.) a biocid termékek forgalmazásáról és elhasználásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 649/2012/EU RENDELETE (2012. július 4.) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról (átdolgozás) (EGT-vonatkozású szöveg)

 • A Tanács irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (67/548/EGK)

 • 850/2004/EK rendelet a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a 79/117/EGK irányelv módosításáról

 • 1013/2006/EK rendelet a hulladékszállításról

 • 1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról

 • 1357/2014/EU rendelet a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv III. mellékletének felváltásáról

 • 2000/532/EK bizottsági határozat a hulladékjegyzéknek a hulladékokról szóló 75/442/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének a) pontja értelmében történő meghatározásáról szóló 94/3/EK határozat, valamint a veszélyes hulladékok jegyzékének a veszélyes hulladékokról szóló 91/689/EGK tanácsi irányelv 1. cikkének (4) bekezdése értelmében történő meghatározásáról szóló 94/904/EK tanácsi határozat felváltásáról

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2006. december 18-i 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről

 • 2008/98/EK irányelv a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről

 • 2014/955/EU végrehajtási rendelet az egyes gyümölcs- és zöldségfélék behozatali árának meghatározására szolgáló behozatali átalányértékek megállapításáról

 • 2000. június 8-i 2000/39/EK irányelv a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK tanácsi irányelv végrehajtásával kapcsolatban a javasolt foglalkozási expozíciós határértékek első listájának létrehozásáról (EGT-vonatkozású szöveg)

 • 2004. április 29-i 2004/37/EK irányelv a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről [hatodik egyedi irányelv a 89/391/EGK tanácsi irányelv 16. cikkének (1) bekezdése értelmében] (Egységes szerkezetbe foglalt változat) (EGT vonatkozású szöveg)

 • 1976. évi 12. törvényerejű rendelettel kihirdetett 139. számú Egyezmény a foglalkozási eredetű rákról, 1974

 • 2000. évi LXVIII. törvénnyel kihirdetett 136. számú Egyezmény a benzolról, 1971

 • A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2068 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. november 17.)
 • A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2067 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. november 17.)
 • A BIZOTTSÁG 304/2008/EK RENDELETE (2008. április 2.)
 • A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2066 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. november 17.)
 • A BIZOTTSÁG 307/2008/EK RENDELETE (2008. április 2.)
 • A BIZOTTSÁG 306/2008/EK RENDELETE (2008. április 2.)
 • A BIZOTTSÁG 1516/2007/EK RENDELETE (2007. december 19.)
 • A BIZOTTSÁG 1497/2007/EK RENDELETE (2007. december 18.)

 

Törvények

 

 • 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról

 • 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

 • 2015. évi LXXXIV. törvény a Genfben, 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodáshoz (ADN) csatolt Szabályzat kihirdetéséről és belföldi alkalmazásáról

 • 2015. évi LXXXIX. törvény a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás „A” és „B” Melléklete kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

 • 2015. évi LXXXIII. törvény a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről

 • 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról

 

Rendeletek - Munkavédelem

 

 • 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

 • 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről

 • 25/2000. (IX. 31.) EüM- SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

 • 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

 • 41/2000. (XII. 20.) EüM- KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

 • 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

 • 33/2004. (IV.26.) ESzCsM rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000.EüM rendelet módosításáról

 • 3/2002. (II.8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

 • 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról
 • 2/2016. (I. 5.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről.
 • 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

 

Rendeletek - Hulladékgazdálkodás és környezetvédelem

 

 • 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

 • 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV törvény végrehajtásáról

 • 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet a levegő védelméről

 • 445/2012. (XII.29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
 • 271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról

 • 7/2003. (V.16.) KvVM-GKM együttes rendelete az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről

 • 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről

 • 29/2014. (XI. 28.) FM rendelet a hulladékégetés műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről

 • 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről

 • 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről

 • 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról

 • 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

 • 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól

 • 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

 • 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet a benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről
 • 6/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról
 • 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (hé.r.) a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről
 • 26/2014. (III. 25.) VM rendelet az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról
 • 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról
 • 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

 

Szerkeszthető dokumentumok

 

 • „SZ” szállítási lap (a veszélyes hulladék szállításához)

 • „GY” szállítási lap (a gyűjtőjáratra vonatkozó szállítási lap)

 Tűzvédelmi üzemeltetési napló

 • Tűz- és hibaátjelző féléves
 • Tűzjelző üzemeltetési napló
 • Tűzoltó berendezés éves ellenőrzés
 • Tűzoltó berendezés heti ellenőrzés
 • Tűzoltó készülék és vízforrás nyilvántartása

Havi és negyedéves minták

 • Biztonsági világítás negyedéves ellenőrzés
 • Dízelaggregátor havonkénti ellenőrzés
 • Hő és füst elleni védelem negyedéves ellenőrzés
 • Pánikzár, vészkijárati zár ellenőrzés
 • Szünetmentes táp, akku havonkénti ellenőrzés
 • Tűzoltó berendezés havonkénti ellenőrzés

Napi ellenőrzési minta

 • A napi ellenőrzések adatai

 

Segédletek

 

 • A bizonylat tartalmi elemei – 225/2015. Korm. rendelet 1. melléklet 4. pontja

 • A mintavételi jegyzőkönyv tartalmi elemei – 225/2015. Korm. rendelet 2. melléklet 1. pontja

 • A Hulladékminősítő Bizottság szakértői véleménye – 225/2015. Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontja

 • A hulladék veszélyességének megállapítása – 225/2015. Korm. rendelet 2. melléklet 3. pontja

 • A hulladék veszélyességét eredményező tulajdonságok – 2008/98/ek irányelv III. melléklete

 • Veszélyességi jellemzők – 1. melléklet a 2012. évi CLXXXV. törvényhez

 • A veszélyes anyagok alkalmazása alóli mentességek: 374-2012. Kormányrendelet - 2. melléklet

 • A veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozása alóli mentességek az orvostechnikai eszközök és az ellenőrző és vezérlő eszközök vonatkozásában: 374-2012. Kormányrendelet - 3. melléklet

 • A veszélyes anyagok alkalmazása alóli mentességi kérelem szükséges tartalmi elemei: 374-2012. Kormányrendelet - 4. melléklet

 • Megfelelőség-értékelési eljárások: 374-2012. Kormányrendelet - 5. melléklet

 • EU-megfelelőségi nyilatkozat: 374-2012. Kormányrendelet - 6. melléklet

 • Tűzvédelmi ellenőrzési és karbantartási kötelezettségek
 • A REACH rendelet bemutatása
 • Az 5-1993 müm rendelet változásai
 • Igazgatási szolgáltatási díjak változása október 14-től
 • 1. számú melléklet a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelethez
 • 2. számú melléklet a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelethez
 • 1. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez
 • 2. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez
 • 3. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez
 • 4. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez
 • 5. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez
 • 6. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez
 • 7. melléklet a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez
 • 1. melléklet a 118/2011. (XII. 15.) VM rendelethez
 • 2. melléklet a 118/2011. (XII. 15.) VM rendelethez
 • 3. melléklet a 118/2011. (XII. 15.) VM rendelethez
 • 4. melléklet a 118/2011. (XII. 15.) VM rendelethez
 • 1. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez
 • 2. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez
 • 4. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez
 • 5. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez
 • 6. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez
 • 7. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez
 • 8. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez
 • 9. számú melléklet a 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelethez
 • 2. melléklet a 4/2011. (I. 14.) VM rendelethez
 • 3. melléklet a 4/2011. (I. 14.) VM rendelethez
 • 4. melléklet a 4/2011. (I. 14.) VM rendelethez
 • 5. melléklet a 4/2011. (I. 14.) VM rendelethez
 • 6. melléklet a 4/2011. (I. 14.) VM rendelethez

 

Fogalomtár

 

 • A veszélyes anyagokkal kapcsolatos fogalmak magyarázata

 

Fogalomtár

 

 • Beszámoló - Fókuszban a veszélyes anyagok logisztikája és a kockázatértékelés képzés

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next

Robbanásveszélyes anyagok tárolása

A 45/2011 (XII.7.) BM rendelet 1. melléklete szerint az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzőknek a tevékenységükhöz
tűzvédelmi szakvizsgára van szükségük.

Tovább

Melyek a tűzjelző berendezés létesítésének szabályai üzemanyagtöltő állomáson

Kérdés

Kizárólag az épületek alatt kialakított üzemanyagtöltő állomáson (a kútoszlopok hatáskörzetében, valamint a töltőakna és dómakna veszélyességi övezetében) szükséges tűzjelző berendezést létesíteni? Illetve a shopban robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagokból, PB-gázpalackból mekkora mennyiség forgalmazható? 

 

Válasz

Az OTSZ 14. melléklet 64. sora alapján tűzjelző és tűzoltó berendezést kizárólag az épületek alatt kialakított üzemanyagtöltő állomás (a kútoszlopok hatáskörzetében, valamint a töltőakna és dómakna veszélyességi övezetében) kötelező létesíteni.

Tovább

Az új veszélyes áruk szállításának adatai az ADR 3.2A táblázatban

Az új veszélyes áruk szállításának adatai az ADR 3.2A táblázatban

Tovább

CLP szerinti jelölések az adatlapon 2017. június 1. után

Kérdés

2017. június 1. után a keverékek esetében elfogadható-e, ha a biztonsági adatlapon a CLP és a DPD szerinti jelölések is megtalálhatóak? Vagy pedig már csak akkor megfelelő a biztonsági adatlap, ha azon kizárólag a CLP szerinti jelölések szerepelnek?

 

Válasz

A keverék osztályozását a CLP-rendelet szerint kell megadni: a veszélyességi osztályok és kategóriák megjelölése, valamint a figyelmeztető mondatok feltüntetése.

Tovább

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységek bejelentése

Kérdés

Egy munkáltató karbantartási, hibajavítási tevékenységet is végez. Ez esetben a karbantartó munkavállalók által használt veszélyes anyagokat (zsírok, ragasztók, festékek) be kell-e jelenteni az ÁNTSZ-hez?

 

Válasz

Nem az anyagot kell bejelenteni, hanem a tevékenységet.

Tovább

Az 1A1 típusú folyadék szállítására vonatkozó ADR-előírások

Kérdés

Két kérdésem van:

1. Az ADR előírásai szerint kell-e az 1A1 típusú folyadék szállítására használt fémhordókat időszakosan felülvizsgálni?

2. A gyártástól számítva ezek a hordók hány évig használhatóak, és ezt melyik jogszabály írja elő?

Válasz

A feltett kérdésekre a válaszok a következők:

 1. Az ADR 1A1 hordóra nem ír elő felülvizsgálatot olyan értelemben, mint ahogy a gázpalackokra vagy IBC-kre.

  Tovább

Az UAN 3082 termék szállítási kategóriájának meghatározása

Kérdés

Az UAN 3082 számú termék milyen szállítási kategóriába esik? (Ez az ADR-pontszámítás miatt szükséges információ?) Elérhető-e olyan táblázat, ahol fel van tüntetve, hogy melyik UAN-szám milyen szállítási (0, 1, 1*, 2, 3, 4) kategóriába esik?

Válasz

Az UN 3082 speciális eset. A csomagolás módját és a kiszerelését is vizsgálni kell a helyes döntéshez.

Tovább

Közúti anyagszállítás során alkalmazandó szövegezés

Kérdés

Az UN 2211 Habosítható Polimer gyöngyök nevű anyag esetében a 3.2 A táblázat 5-ös oszlopában a bárcák felsorolásánál egy vízszintes vonal található. Ha ilyen anyagot szállítanak közúton, akkor be kell tartani a csomagolásra, okmányolásra stb. vonatkozó szabályokat, de a küldeménydarabot nem kell megjelölni bárcával?

Tovább

Címkézési, adatlap-készítési és osztályozási kötelezettség

Kérdés

Üzemi felhasználás során gyakran készítünk oldatokat, keverékeket, melyeket rövidebb hosszabb ideig tárolunk, és azokat folyamatosan felhasználjuk. Az ilyen célból készített lúgoldatokat, oldószerkeverékeket stb. közvetlen felhasználásra készítjük, azok forgalomba nem kerülnek.

Kémiai biztonság szempontjából milyen címkézési, adatlap-készítési kötelezettsége lehet a cégünknek? Értelmezésem szerint ez nem tartozik a CLP-jogszabály hatálya alá, viszont a 2/1998 MÜM rendelet CLP rendeletben meghatározott módon címkézést ír elő a látható csővezetékekre és tartályokra. Mindez nehezen kivitelezhető úgy, hogy nincs osztályozási kötelezettségem. Mi ilyenkor a megfelelő eljárás?

Tovább

Veszélyes anyagok szállítása ADR-jogosítvány nélkül

Kérdés
Cégünk járművillamossági és elektrotechnikai készülékek gyártásával foglalkozik. Veszélyes anyagot kizárólag a termeléshez használunk fel. Az esetek többségében a felhasználandó veszélyes anyagokat a megrendelő kiszállítja a telephelyre, ám adódnak olyan esetek, amikor azokat nekünk kell a telephelyre behozni. Kérdésem, hogy milyen módon lehet közúton általunk (ADR-jogosítvány nélkül) I-es, II-es, III-as csomagolási besorolási veszélyes anyagot szállítani? Illetve milyen módon küldheti a magyarországi telephelyünkre a német anyavállalatunk az egyes csomagolási kategóriájú veszélyes anyagokat?

Válasz
A hatályos ADR is ad lehetőséget bizonyos mentességek alkalmazására, amelyeknek köszönhetően nincs szükség a szállítás során ADR-es felszereltségű gépkocsira, illetve ADR-bizonyítvánnyal rendelkező sofőrre. Ennek ellenére több ADR-előírást ezekben az esetben is be kell tartani (az egyik legfontosabb talán az, hogy a személyzet minden tagjának rendelkeznie kell ADR 1.3 fejezet szerinti, ún. munkaköri képzettséggel).

Tovább

Üres tisztítószeres flakonok visszavételi kötelezettsége

Kérdés
Tisztítószereket és mosdóhigiéniai termékeket forgalmazó cég vagyunk. Amennyiben a vevőnk visszaküldi a kiürült tisztítószeres flakont (ez lehet sima tisztítószer, de gyakoribb a bárcával ellátott, például vízkőoldó stb.) azt a gyártó köteles visszavenni megsemmisítés vagy újrahasznosítás céljából, illetve a gyártó köteles elszállítani a telephelyünkről, vagy nekünk kell a fuvart biztosítani?

Válasz
Az olvasói kérdésben foglaltakra a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló 442/2012. (V. 5.) Kormányrendelet ad részletes útmutatást, szabályozást.

Tovább
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next

Tűzvédelmi oktatás törzsanyaga

Mivel minden gazdasági társaságnak, létesítmények a tűzvédelmi oktatás alapját nyújtó tűzvédelmi szabályzat tartalma kisebb-nagyobb mértékben eltér, ezért részletes oktatási tematikát nem lehet összeállítani. Ennek ellenére ebben az anyagban röviden áttekintjük azokat az átfogó címszavakat, általános tartalmakat, melyek minden oktatásban szerepelnek.

Szerző: Kovács Ferenc okleveles tűz- és katasztrófavédelmi mérnök

Tovább a teljes anyaghoz 

Tovább

Veszélyes anyagok szállítása és az EKAER

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) bármilyen áru tekintetében szóba kerülhet, nincs ez másként a veszélyes anyagok (ADR) vonatkozásában sem. Jelen összeállítás a legfontosabb szabályokat kívánja ismertetni.

Írta: Dr. Kovács Ferenc, okleveles adószakértő, igazságügyi adó- és járulékszakértő

Tovább

Egyes tűzvédelmi tárgyú belügyminisztériumi rendeletek módosítása 2017. június 16-tól

2017 június 1-jén módosultak a tűzvédelmi szabályzatra, a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésére, a tűzvizsgálatra és a tűzvédelmi szakértői tevékenységre vonatkozó jogszabályok. A változások június 16-tól lépnek hatályba.1

Szerzők: Nagy János tűzvédelmi mérnök, Kovács Ferenc okleveles tűz- és katasztrófavédelmi mérnök

Tovább

A Gázpalack Biztonsági Szabályzat

Írta: Kocsis Barbara

A Gázpalack Biztonsági Szabályzatot jelenleg az egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről szóló 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) tartalmazza, amelynek legfontosabb szabályait az alábbiakban foglaljuk össze.

Tovább

A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek gyanújának bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló jogszabály tervezett változásai

A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentésének és kivizsgálásának szabályait jelenleg a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet tartalmazza. A jogszabály rendelkezik többek között a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciók bejelentésének részletszabályairól, a munkáltató ezzel kapcsolatos kötelezettségeiről, a témakör legfontosabb definícióiról, valamint a hatóság feladatairól.

A jogszabály-módosítással teljesen új jogszabály kiadását tervezik, amelynek célja a bejelentés szabályainak pontosítása, továbbá lényeges változás lesz, hogy az eddig eljáró kormányhivatalokkal szemben egyetlen szervezet, a munkavédelmi hatóság vizsgálja ki a foglalkozási megbetegedéseket. Ez a megyei kormányhivatalok oldalán költségcsökkentést és kevesebb munkaterhet jelenthet.

Tovább

2016-os ellenőrzési tapasztalatok

A hatóság honlapján elérhető a tavalyi év munkavédelmi ellenőrzéseinek tapasztalata.

Tovább

Növényvédő szerek kockázatértékelése - kérdések

 

Tovább

A kémiai terhelési bírság

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Kbtv.) adja meg az alapot a kémiai terhelési bírság kiszabásához. De mi is az a kémiai biztonság? A Kbtv. fogalom-meghatározása szerint a kémiai biztonság nem más, mint a kemizációból, a vegyi anyagok életciklusából származó, a környezetet és az ember egészségét károsító kockázatok csökkentését, elkerülését célul kitűző, illetőleg megvalósító intézmények, tevékenységek olyan összessége, amely egyidejűleg tekintetbe veszi a fejlődés fenntarthatóságának szükségességét.

Tovább

Potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálata és tanúsítása

2016. október 12-én lépett hatályba a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet. A rendelet a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról, 2014. február 26-i 2014/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Tovább

Változtak a pirotechnikai tevékenységre vonatkozó részletszabályok

2016. szeptember 22-én megjelent a 288/2016. (IX. 22.) kormányrendelet a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról.
Az alábbiakban összefoglaljuk a módosítások főbb elemeit.

Tovább

Augusztus 15-től módosultak a katasztrófavédelmi bírság részletszabályai

 Szerző: Kálmán László munkabiztonsági szakértő

Az utóbbi időszakban megnőtt a lakosságot, az anyagi javakat és a környezetet veszélyeztető természeti és ökológiai katasztrófák száma, összetettebbé és ellenőrizhetetlenebbé váltak a civilizációs veszélyforrások és azok okai. A társadalom jogos elvárása, hogy a bekövetkezett kisebb-nagyobb események során az erre hivatott szervek és szervezetek munkájukat szakszerűen és az adott szituációban összehangolt tevékenységként végezzék.

Tovább

Igazgatási szolgáltatási díjak változása október 14-től

2016. augusztus 30-án megjelent a 35/2016. (VIII. 30.) BM rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet módosításáról. A módosítások október 14-én lépnek hatályba. Az alábbiakban összefoglaljuk a főbb változásokat.

Tovább

Felülvizsgálatok

Szerző: Kovács Ferenc, okleveles tűz- és katasztrófavédelmi mérnök

Írásunkban átfogó képet nyújtunk a felülvizsgálatok rendszeréről, a gyakoriságokról, és arról, hogy egyáltalán mire kell odafigyelniük az üzemeltetőknek.

Tovább

Útmutató a belső és külső védelmi terv elkészítéséhez

Készült Kálmán László Mentési terv című írása alapján
Bemutatjuk a belső védelmi terv tartalmi elemeit és a külső védelmi tervhez kapcsolódó feladatokat.

Tovább

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

Írta: Dr. Kocsis Barbara

A veszélyes anyagokból eredő súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó rendelkezéseket, illetve szabályozást a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) tartalmazza.

A Korm. rendelet értelmező rendelkezései között találjuk a legfontosabb fogalmak magyarázatát:

Tovább

A robbanásvédelmi dokumentáció

A robbanásvédelmi dokumentáció fogalma először a robbanásveszélyes légkör kockázatának kitett munkavállalók biztonságának és egészségvédelmének javítására vonatkozó minimumkövetelményekről szóló 1999/92/EK IRÁNYELVE ATEX 137-ben jelent meg, a dokumentáció összeállításához azonban elengedhetetlen a robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelésekre és védelmi rendszerekre vonatkozóan alkalmazandó a 94/9/EK IRÁNYELVE ATEX 100a előírásainak ismerete is. Az utóbbi irányelvvel összhangban kiadott 8/2002 (II.16.) GM rendelet, 1. és 2. melléklete a robbanásveszélyes környezetben alkalmazott berendezésekre vonatkozó piacfelügyeleti eljárásokat és műszaki biztonsági követelményeket, a 3-tól a 9-ig számozott mellékletek a vizsgálatok rendjét, míg a 10. melléklet a CE és a H megfelelőségi jelölés formáját szabályozzák.

Tovább

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás

Írta: Dr. Kocsis Barbara

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó legfontosabb szabályokat a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM-rendelet (a továbbiakban R1.) tartalmazza, amelyet a következőkben tekintünk át. Ezeknek a szabályoknak, illetve rendelkezéseknek az ismerete fontos a munkáltatók számára, hiszen szoros összefüggésben van kötelezettségeikkel.

Tovább

A veszélyes vegyi anyagok kockázatbecsléséről

Szerző: Dr. Bánné Koncz Zsuzsa

A munkavédelemről szóló jogszabályok szerint a munkáltató köteles kockázatbecslést/értékelést végezni, továbbá arról gondoskodni, hogy a munkavállalók védelmet, valamint a munkahelyen előforduló vegyi anyagok biztonságos használatához szükséges tájékoztatást, iránymutatást és képzést kapjanak. Több jogszabály együttes alkalmazása szükséges ahhoz, hogy a munkahelyek kémiai biztonságáról megfelelő kockázatbecslést lehessen készíteni.

Tovább

Tárolólétesítmények műszaki biztonsági követelményei

A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tárolólétesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről

A Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján 2014. év végén tervezet jelent meg a 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet módosításáról, azaz a veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tárolólétesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről. A tervezet lényegesen változtatja meg a jogszabály szerkezetét és tartalmát is. A mellékletek között található a műszaki biztonsági szabályzat, valamint a különféle beadványokhoz csatolandó dokumentumok tartalmának meghatározása.

Tovább

A veszélyes anyagok és keverékek, valamint a veszélyességi osztályok meghatározása

Melléklet

A veszélyes anyagok és keverékek, valamint a veszélyességi osztályok meghatározása

Tovább