Veszélyes áruk ADR szerinti jelölése

Kálmán László 2019-05-06

Veszélyes árunak nevezzük azokat az áruféleségeket (anyagokat és tárgyakat), amelyek a szállításuk során tűz- és robbanásveszélyt, egészségkárosító (főként maró, mérgező) hatást vagy környezetkárosító tulajdonságokat hordoznak, s amelyeket ilyenként azonosít valamely közlekedési ágazat veszélyes áru szállítási szabályzata.

Az egyes közlekedési ágazatok veszélyes áru szállítási szabályzatai a következők:

  • közúton: ADR
  • vasúton: RID
  • belvízi közlekedésben: ADN
  • tengerhajózásban: IMDG kódex
  • légi közlekedésben: ICAO TI / IATA DGR

 

Az ADR a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (Accord européen relatif au transport international des marchandies Dangereuses par Route)

1957-ben Genfben jött létre, 1979-ben Magyarország is csatlakozott – az 1979. évi 19. törvényerejű rendelettel került be a magyar jogrendbe, belföldi szállításokra történő alkalmazását a 20/1979. (IX. 18.) KPM rendelet írta elő.

Az ADR előírásait a technikai haladásnak megfelelően folyamatosan fejlesztik. A módosítások és kiegészítések általában 2 évenként lépnek hatályba. A módosításokat belföldi ágazati miniszteri rendelettel hirdetik meg, benne az ADR belföldi alkalmazására vonatkozó eltérésekkel.

Az ADR előírásai alapján minden olyan járművet, amely valamilyen veszélyes anyagot szállít, ADR táblákkal kell jelölni.

Az ADR tábláknak két fajtáját különböztetjük meg: a szám nélkülieket, valamint a számozottakat. Közös jellemzőjük, hogy narancssárga színűek, vékony fekete kerettel szegélyezettek, valamint téglalap alakúak. A szám nélküli ADR táblák a küldeménydarabos szállítás esetén, míg a számozottak az ömlesztett és tartányos szállítás esetén alkalmazandók.

Ugyancsak az ADR írja elő azt is, hogy mely szállítási módok esetén hol kötelező a szállítást végző járműveken elhelyezni a táblákat, a megjelölés ugyanis szállítási módozatonként eltér egymástól. Sőt, bizonyos esetekben úgynevezett könnyített jelölés is alkalmazható – ezeket az eseteket is az ADR szabályzat írja le pontosan.

Az ADR a veszélyes árukat egy jól kimunkált kritériumrendszer segítségével csoportosítja. Ezeket az anyagcsoportokat az ADR osztályainak hívjuk. Az UN szerinti osztályok jelöléséhez speciális szimbólumokat használnak.

Mit jelölnek a számok az ADR táblákon?

A számozott ADR táblákon két, egymás alatt elhelyezkedő számot találunk. A két szám közül a felső a veszélyt jelző szám, az alsó pedig az úgynevezett UN szám.

A veszélyt jelző szám arra a veszélyességi osztályra utal, amely osztályba az adott veszélyes anyag az ADR alapján tartozik. (Pl. a gázok esetén 2, a gyúlékony folyadék esetén 3, míg radioaktív anyagoknál 7, illetve az ezekkel a számjegyekkel kezdődő többjegyű számok.) Az első számjegy a főveszélyt jelöli, a második és harmadik számjegy a járulékos veszélyeket. Ha az anyag okozta veszély egyetlen számmal is kielégítően megadható, akkor a szám mögé nulla kerül.

Az UN szám az anyagazonosító szám, amiből pontosan kiderül, hogy mit is szállít a jármű. Ez a szám mindig négyjegyű – ha háromjegyű, akkor nullával kezdődik.

 

A cikket teljes terjedelmében a Munkavédelem c. folyóirat 2019. áprilisi számában olvashatja.