Új Kormányrendelet az ukrán állampolgárok foglalkoztatásának támogatásáról

Forum Média 2022-04-04

Megjelent a háború elől hazánkba menekülő ukrán állampolgárok foglalkoztatásának támogatásáról szóló kormányrendelet.

A Kormány már a 86/2022. (III. 7.) Korm. rendeletben Magyarország által menedékesként védelemben részesítette az Ukrajnában 2022. február 24-ét megelőzően tartózkodó ukrán állampolgárt, azt a hontalan személyt vagy nem ukrán harmadik országbeli állampolgárt, aki 2022. február 24-ét megelőzően nemzetközi védelemben, vagy azzal egyenértékű nemzeti védelemben részesült Ukrajnában, illetve e személynek a családtagjait.

A menedékes Magyarország területén engedélymentesen jogosult munkát vállalni, ha a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásáért felelős miniszter közleményében meghatározott foglalkozások valamelyikében dolgozik, ideértve a munkaerő-kölcsönzés útján történő foglalkoztatást is.

A fenti foglalkozások közé nem tartozó munkakörben a munkavállalási engedélyt a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendeletben meghatározott szempontok vizsgálata nélkül kell kiadni.

Az Ukrajna területéről érkezett, ukrán állampolgársággal rendelkező személyek munkavállalásának támogatásáról szóló 96/2022. (III. 10.) Korm. rendelet azon okból született, hogy az Ukrajnából menekült személyek a magyar munkaerőpiacon történő elhelyezkedését megkönnyítse. Jelen cikkünkben ezen rendelet részletszabályait ismertetjük.

 

Mely személyek vonatkozásában nyújtható?

A Kormány az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktus elől menekülő, Ukrajna területéről 2022. február 24-én vagy azt követően Magyarország területére érkezett, ukrán állampolgársággal vagy ukrán-magyar kettős állampolgársággal rendelkező személy (a továbbiakban együtt: ukrán állampolgár) Magyarországon történő foglalkoztatásának elősegítése érdekében támogatást nyújt a munkaadó részére.

 

A támogatás részletszabályai

A támogatás igénybevételének konjunktív feltételei az alábbiak:

a) a munkaadó az ukrán állampolgárt munkavállalóként (a továbbiakban: munkavállaló) 2022. február 24-én vagy azt követően foglalkoztatja,

b) a munkavállaló foglalkoztatása Magyarország területén történik,

c) a munkavállaló munkaviszonya határozott vagy határozatlan időre, legalább heti húsz órában történő foglalkoztatásra jön létre, és

d) a munkaadó megfelel az e rendeletben és a munkaerőpiaci programban foglalt egyéb feltételeknek.

Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) szakhatóságként nem működik közre az összevont kérelmezési eljárásban a 2022. február 24-én vagy azt követően Magyarország területére érkezett ukrán állampolgár kérelme ügyében.

A külgazdasági és külügyminiszter (KKM) a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásával összefüggő feladat- és hatáskörében tájékoztatást nyújt az ukrán állampolgár részére a munkavállalás lehetőségeiről az országhatáron belül kijelölt segítségpontoknál, tájékoztatja a munkaadókat, valamint a kormányhivatalt a munkát vállalni szándékozó ukrán állampolgár munkavállalási igényeiről, annak képzettségének, tapasztalatának figyelembevételével, gondoskodik a munkát vállalni szándékozó ukrán állampolgár és családtagjai átmeneti szállásának biztosításáról, eljár az e rendelet tárgyát képező célokat elősegítő tevékenységek megvalósításában.

A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (ITM) ellátja a támogatással összefüggő szakmai irányító feladatokat, valamint a munkaerőpiaci programmal kapcsolatos feladatokat, a kormányhivatal felett az e rendelet szerinti feladatköreivel összefüggésben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti felügyeleti szerv.

 

A támogatást a munkaadónak szükséges kérelmeznie.

A támogatás iránti kérelem benyújtására munkaadóként az a gazdasági társaság jogosult, amely Magyarország területén székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik.

Továbbá a támogatás akkor nyújtható, ha a munkaadó megfelel a munkaerőpiaci programban meghatározott feltételeknek, különösen

a) a rendezett munkaügyi kapcsolatok– a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet szerinti – feltételeinek, és

b) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.

A munkaadó nem jogosult támogatásra annak az ukrán állampolgárnak a foglalkoztatása után, akinek a kérelem benyújtását megelőző 365 napon belüli, Magyarország területén történő foglalkoztatása a 90 napot elérte. Az időtartam számítása során az egyes munkaviszonyok időtartamát össze kell számítani.

A támogatás iránti kérelmet a munkaadó a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett, erre rendszeresített formanyomtatványon, elektronikus úton nyújtja be.

[http://nfsz.munka.hu/cikk/2060/Ukran_allampolgarsaggal_rendelkezo_szemelyek_munkavallalasanak_tamogatasa]

A támogatás iránti kérelmet a munkavállaló foglalkoztatási helye szerint illetékes kormányhivatalnál kell előterjeszteni. Ha a munkavállaló foglalkoztatására több foglalkoztatási helyen kerül sor, a támogatás iránti kérelmet a munkaadó választása szerinti telephelynek megfelelő illetékes kormányhivatalnál kell benyújtani.

A kormányhivatal a támogatás iránti kérelem tekintetében nyolc munkanapon belül megvizsgálja a jogszabályi és a munkaerőpiaci programban foglalt feltételek fennállását, és határozatban dönt a támogatás nyújtásáról vagy a támogatás iránti kérelem elutasításáról.

Ha a támogatás iránti kérelem megfelel a jogszabályi és a munkaerőpiaci programban foglalt feltételeknek, a kormányhivatal a támogatás iránti kérelem alapján a munkaadó részére támogatást nyújt, és az ukrán állampolgár adatait a támogatás megállapítása érdekében nyilvántartásba veszi.

A támogatás a munkavállalóval történő munkaszerződés megkötését követően, a kérelem benyújtását követő időszakra állapítható meg.

A támogatás a munkavállaló jogviszonya fennállásának idejére, legfeljebb tizenkét hónapra biztosítható.

A támogatás fenti időtartam leteltét követően egy alkalommal, a munkáltató kérelmére meghosszabbítható tizenkét hónappal, de legfeljebb a jogviszony fennállásának idejére.

A támogatás a munkaadó részére havonta utólag kerül folyósításra, amelyet a munkaadó a munkavállaló lakhatási és utazási költségeinek biztosítására köteles fordítani.

A támogatás időtartama hónapokban állapítható meg.

A támogatás mértéke munkavállalónként, havonta a munkavállaló lakhatási és utazási költségének az 50%-a, ami nem haladhatja meg a munkavállalónként járó legfeljebb 60 000 forintnak és a munkavállalóval egy közös háztartásban élő kiskorú gyermekek után gyermekenként járó további 12 000 forintnak az összegét.

Ha a kiskorú gyermek mindkét szülője azonos munkaadó munkavállalója, akkor a munkaadó a kiskorú gyermek után járó támogatásra csak egy munkavállaló szülő esetén jogosult.

A lakhatási és utazási költségnek a támogatással nem biztosított részét a munkaadó és a munkavállaló 50-50%-ban viseli.

A támogatás köztehermentes, valamint a munkavállaló fizetés nélküli szabadsága idejére nem folyósítható.

A munkaadó a támogatás igénybevételével vállalja, hogy a munkavállaló magyarországi munkavégzésre irányuló jogviszonya fennállásának idejére gondoskodik a munkavállaló, valamint szükség esetén kiskorú gyermekének megfelelő körülmények között történő szálláshelyének, illetve a munkába járás szervezett körülmények között történő biztosításáról.

A munkaadó a támogatás iránti kérelemben, valamint a támogatás igénybevételével kapcsolatos adatokban történő változást haladéktalanul köteles bejelenteni a kormányhivatal részére.

 

A támogatás megszűnése

A támogatás akkor szűnik meg, ha

a) a munkavállaló munkaviszonya megszűnik,

b) a munkaadó a támogatással összefüggően valamely kötelezettségének nem tesz eleget,

c) a támogatás a jogszabályban meghatározott feltételek hiányában nem lett volna megállapítható.

 

A cikk a Munkajog szaklap márciusi lapszámában jelent meg, írta dr. Palotay Pálma, munkajogi szakjogász