Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Forum Media 2020-04-23

A bevezetésében pontosították a TMMK célját, azaz, hogy már a használatbavétel során kialakított, létesítési/megvalósult megoldásoknak és feltételeknek a gyűjteménye, amelyekkel az adott építmény használatbavételi engedélyt kapott.

A TMMK tartalmazza továbbá az építményben megvalósult tűzvédelmi műszaki megoldások használattal kapcsolatos általános feltételeit, amelyekkel az építmény tűzvédelmi szempontból biztonságosan üzemeltethető.

A 2. alfejezetben a formátumokra, dokumentálásra vonatkozó irányelvek kiegészültek a megbízói adatszolgáltatással és iratkezeléssel. Ennek során a megbízó az adatszolgáltatást akkor teljesíti a TMMK elkészítéséhez, ha valamennyi információt a készítő rendelkezésére bocsátja, az átadott dokumentumok fájlmegnevezése alkalmas a tartalom egyértelmű beazonosítására, tételesen tartalmazza az átadott dokumentumok listáját. Továbbá ezen adatokat, dokumentumokat két példányban nyújtja át, melyből egy a TMMK-hoz kerül csatolásra.

Új alfejezet az üzemeltetés során jelentkező feladatok, ennek tartalma tulajdonképp a tulajdonosokra vonatkozik, akik biztosítják, hogy a tűzvédelmi feladatot ellátók azépületTMMK-ját megismerik és alkalmazzák is. A tűzvédelmi feladatokat ellátó személy – aki szintén ismeri a TMMK tartalmát – az attól eltérő változásokat a tulajdonos felé jelzi. Ha olyan mérvű változásról van szó, ami kihat a TMMK tartalmára, akkor annak felülvizsgálatára jogosult személynek kell azt módosítani.

ATMMK készítése során jelentkező feladatok részletezése szintén új alfejezete az irányelvnek. E szerint a TMMK-ban a használatbavételi állapotot kell rögzíteni kiindulási állapotként. Minden eltérést, ami az engedélyezett tervektől eltérően valósul meg (kivitelezés során nem engedélyhez kötött változások történtek) rögzíteni kell. A mellékletben el kell helyezni a megbízótól kapott kiindulási információkat, minősítéseket, engedélyeket, illetve fénykép-dokumentációt is kell csatolni. Rajzi mellékletnek megfelelnek a saját készítésű rajzok is. Ezeknek tartalmazniuk kell azépületre vonatkozó kialakításokat, jelöléseket, a készítő nevét, jogosultságát és a készítés dátumát.

Az irányelvben változtak továbbá a TMMK tartalmi követelményei is. Azépítmény létesítési, használatbavételi, eltérési, jóváhagyási stb. hatósági/szakhatósági engedélyezési eljárásainak, kikötéseinek ismertetése során az alábbiakat kell részletezni:

 • az építménnyel kapcsolatosan lefolytatott valamennyi hatósági/szakhatósági eljárás kikötését tételesen időrendben, folyamatosan tartalmazva,
 • a megjelenítésben, felsorolásban ki kell térni például az eltérési engedély ügyiratszámára, ellensúlyozó 1 1 2. ábra. Megjelenítési ábrára vonatkozó példa 2 megoldásokra, azengedélyek megadásánál figyelembe vett körülményekre, a műszaki irányelvtől, szabványtól eltérő kialakítások dokumentációira, a szimulációk jóváhagyását igazoló dokumentumokra,
 • a létesítési, használatbavételi, eltérési eljárások dokumentumait.

Új tartalmi elem az elektronikus beléptető rendszerek tűzvédelemmel összefüggő kialakításának ismertetése, ehhez az alábbi információkat kell például beilleszteni:

 • típus, működési leírás, rendszerkoncepció,
 • beléptető rendszerrel ellátott nyílászárók, átjárók ismertetése,
 • vészkijáratok ismertetése,
 • üzemszerűen zárt ajtók,
 • beléptetővel ellátott menekülésre is használható felvonók,
 • vészeseti nyithatóság,
 • egyéb rendszerekkel való interdependencia.

A TMMK felülvizsgálatára vonatkozóan is kiegészült a műszaki irányelv, ennek során a kiadását követő időszakban bekövetkezett változásokat kell ellenőrizni. A felülvizsgálatot végző bejárja a létesítményt, és részletesen összeveti az ott tapasztaltakat a leírtakkal. Módosítás esetén ennek kötelezettsége a tulajdonosokat terheli, ennek kötelezettségét a felülvizsgálatot végzőnek kell rögzíteni. A félreértések elkerülése érdekében a felülvizsgálat megkezdése előtt a tulajdonost nyilatkoztatják az elvégzett módosításokról.

Melyek ezek a módosítások?

Az irányelv definiálja ezt is, hiszen nem feltétlen kell egy ablakcserét megjeleníteni a TMMK-ban.

Ilyen, tűzvédelmi szempontból történt változások lehetnek:

 • az építmény bővítése, átalakítása, bontása, rendeltetésének változása, felújítása;
 • az alapkiépítéssel használatba vett épület utólagos belső kialakítása (pl. fit-out);
 • az alapkiépítéssel használatba vett épületben a technológia használatbavétel utáni megvalósítása;
 • a helyiség maximális befogadóképessége a létszám növekedésével átlépi
  • az 50 főt,
  • a 300 főt;
 • a 300 fő feletti tartózkodású helyiség megengedett maximális befogadóképességének változása;
 • alapvető technológiai változások; robbanásveszélyes technológiákban történő módosítás.

A „C” mellékletben a TMMK-t készítők mintát találnak az építmény adatlapjára, amely jelentősen megkönnyíti az ezzel kapcsolatos feladatokat. Ugyanígy a „G” mellékletben a megjelenítési példák is nagy segítséget nyújtanak.

A cikket teljes terjedelmében a Tűzvédelem c. folyóirat 2020. áprilisi számában olvashatja.