Sztornó bizonylatok kiállítása online pénztárgépek útján

Forum Média 2021-09-13

A következőkben azt mutatjuk be, hogy a nyugtakibocsátási kötelezettségüket online pénztárgép útján teljesítő általános forgalmi adó alanyoknak milyen módon kell eljárniuk abban az esetben, ha az általuk használt online pénztárgépekkel előállított nyugtákon szereplő tételeket részben vagy egészben törölni kívánják, illetve sztornó vagy visszáru bizonylatokat kívánnak kiállítani.

Az online pénztárgép használatára kötelezett, illetve az online pénztárgépet saját döntésük alapján használó áfaalanyok bizonylatolási gyakorlatában gyakran problémát okoz az, hogy az általuk működtetett online pénztárgépek a sztornó bizonylatok kiállítása során nem vonják le a göngyölített összegből a törölni kívánt tételt, illetve tételeket, ezért az adott tétel/tételek sztornózását kézzel kell elvégezniük. A fenti áfaalanyok számára az is kérdéses, hogy az adott tétel/tételek törlése esetén sztornó bizonylatokat vagy visszáru bizonylatokat kell-e kibocsátaniuk az online pénztárgépekkel.

 

Bizonylatolási kötelezettség

 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 168. § (1) bekezdése értelmében számlának minősül minden olyan okirat, amely megfelel az Áfa tv. számlázásról szóló X. Fejezetében fejezetében meghatározott feltételeknek.

Ugyanezen § (2) bekezdése kimondja, hogy a számlával egy tekintet alá esik minden más, az (1) bekezdéstől eltérő okirat is, amely megfelel az Áfa tv. 170. §-ában meghatározott feltételeknek, és kétséget kizáróan az adott számlára hivatkozva annak adattartalmát módosítja.

 

Az Áfa tv. 170. § (1) bekezdés a)–e) pontja az Áfa tv. 168. § (2) bekezdésében említett, számlával egy tekintet alá eső okirat kötelező tartalmi elemeként határozza meg az okirat kibocsátásának keltét, az okirat sorszámát, amely az okiratot kétséget kizáróan azonosítja, az arra a számlára való hivatkozást, amelynek az adattartalmát az okirat módosítja, valamint a számla adatának megnevezését, amelyet a módosítás érint, továbbá a módosítás természetét, illetőleg annak számszerű hatását, ha ilyen van. Ugyanezen § (2) bekezdése külön rendelkezik arról, hogy a számlával egy tekintet alá eső okiratra egyebekben az Áfa tv.-nek a számlára vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy az Áfa tv. 163. §-ában említett észszerű időt a módosításra jogalapot teremtő tény, egyéb körülmény bekövetkeztétől kell számítani.

  

Az Áfa tv.168. § (1)–(2) bekezdésében és a 170. §-ban foglalt rendelkezések értelmében az áfaalanyoknak az Áfa tv. által előírt számlakibocsátási kötelezettség teljesítése során kibocsátott számlákat számlával egy tekintet alá eső okiratok kibocsátása útján áll módjukban érvényteleníteni vagy helyesbíteni, ugyanakkor az Áfa tv. nem tartalmaz előírásokat arra vonatkozóan, hogy az Áfa tv. szerinti nyugtákat milyen módon kell helyesbíteni vagy érvényteleníteni.

Az online pénztárgép útján történő nyugtakibocsátásra kötelezett, illetve online pénztárgép útján egyszerűsített számlákat és nyugtákat kibocsátó áfaalanyoknak az egyszerűsített számlák és a nyugták érvénytelenítése és helyesbítése esetén a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (továbbiakban: Pénztárgéprendelet) előírásait kell megfelelően alkalmazniuk.

 

A Pénztárgéprendelet 67. § 2. pontja alapján a Pénztárgéprendelet alkalmazásában adóügyi bizonylatnak minősül többek között a nyugta, az egyszerűsített számla, a nyugta vagy az egyszerűsített számla sztornó bizonylata, valamint a nyugta vagy az egyszerűsített számla visszáru bizonylata. Emellett a Pénztárgéprendelet 3. számú melléklet E)/EA)/1./a)–b) és e–f) pontja a pénztárgép nyomtatóegysége által kinyomtatható magyar nyelvű bizonylatként nevesíti a nyugtát, az egyszerűsített számlát, a nyugta vagy az egyszerűsített számla sztornó bizonylatát, valamint a nyugta vagy az egyszerűsített számla visszáru bizonylatát, továbbá a 3. számú melléklet E)/EC)/1. pontja előírja, hogy a pénztárgépnek alkalmasnak kell lennie sztornó bizonylat és visszáru bizonylat nyomtatására.

 

A Pénztárgéprendelet 3. számú melléklet E)/EB)/6./a)–b) pontja alapján a Pénztárgéprendeletben használt

  • sztornó bizonylat alatt, amennyiben az nem nyugtát érvénytelenít, az Áfa tv.-ben meghatározott érvénytelenítő számlát,
  • visszáru, speciális visszáru (göngyölegjegy) bizonylat alatt az Áfa tv.-ben meghatározott módosító számlát megfelelően érteni kell.

 

Az Áfa tv. az érvénytelenítő számla és a helyesbítő számla fogalmát nem határozza meg, illetve nem használja, azonban ahogyan arra a fentiekben már utaltunk, az áfaalanyok az általuk kibocsátott számlákat számlával egy tekintet alá eső okiratokkal érvényteleníthetik vagy módosíthatják.

 

Sztornó bizonylatok és visszáru bizonylatok kibocsátása

 

A Pénztárgéprendelet a sztornó bizonylat és a visszáru bizonylat fogalmát nem határozza meg, ugyanakkor a Pénztárgéprendelet 3. számú mellélet E)/EC) pontja részletes szabályokat tartalmaz a sztornó és a visszáru bizonylatok kezelésére és adattartalmára vonatkozóan.

 

A Pénztárgéprendelet 3. számú mellélet E)/EC)/3. pontja szerint sztornó bizonylat vagy visszáru bizonylat kizárólag nyugtán vagy egyszerűsített számlán rögzített tranzakcióról nyomtatható.

A Pénztárgéprendelet 3. számú mellélet E)/EC)/5. pontja külön rendelkezik arról, hogy a sztornó bizonylat tételsor érték- és összesítő adatai meg kell hogy egyezzenek az eredeti értékesítési bizonylat tételsor érték- és összesítő adataival úgy, hogy a mennyiség adat- és a tételsor értékelőjele megváltozik. Az egyes tételsorok tekintetében az eredeti bizonylaton szereplő tranzakció típus ellentettjét kell szerepeltetni a sztornó bizonylaton. Sztornó bizonylaton nem kell szerepeltetni az eredeti bizonylaton sztornózott tételsorokat, és ezek sztornózó tételsorát.

A Pénztárgéprendelet 3. számú mellélet E)/EC)/8. pontja kimondja, hogy egy adott nyugtáról vagy egyszerűsített számláról csak egy sztornó bizonylat nyomtatható.

A Pénztárgéprendelet 3. számú mellélet E)/EC)/9. pontja előírja, hogy egy adott nyugta vagy egyszerűsített számla egy adott tételsoráról legfeljebb a tételsor értékesítési darabszáma szerinti visszáru bizonylat nyomtatható.

 

Az Áfa tv. és a Pénztárgéprendelet hivatkozott rendelkezéseit figyelembe véve az áfaalanyoknak az alábbiak szerint áll módjukban sztornó és visszáru bizonylatokat kibocsátani, ha a pénztárgép útján kiállított (már kinyomtatott és összesített) nyugtákat vagy egyszerűsített számlákat kívánnak utólagosan érvényteleníteni vagy helyesbíteni.

 

Nyugta kibocsátása esetén, ha az áfaalany

  • a nyugtán szereplő valamennyi tételt vagy egyes tételeket törölni kíván – jellemzően azért, mert az azokat érintő tranzakció nem volt valós, illetve érvényes (például az adott tételeket vagy tételt tévesen ütötték be a pénztárgépbe) –, akkor az adott nyugtára, illetve az azon szereplő összes tételre vagy egyes tételekre vonatkozóan sztornó bizonylatot kell kibocsátania;
  • a nyugta adattartalmát módosítani kívánja – jellemzően azért, mert a nyugtán szereplő tranzakció ténylegesen megvalósult, illetve érvényes volt, de az átadott termékeket, árukat vagy azok egy részét valamilyen okból vissza kell vennie (például a termékek, áruk részben vagy egészben hibásak voltak) –, akkor az adott nyugtára, illetve az azon szereplő összes tételre vagy egyes tételekre vonatkozóan visszáru bizonylatot kell kibocsátania.

 

Egyszerűsített számlák kibocsátása esetén az áfaalanynak sztornó bizonylatként és visszáru bizonylatként számlával egy tekintet alá eső okiratokat kell kibocsátania.

 

Egyes tételek törlésének bizonylatolása online pénztárgéppel

 

Az egyes pénztárgéptípusok eltérhetnek egymástól abban a tekintetben, hogy sztornó bizonylatként

  • csak az adott bizonylaton szereplő összes tétel sztornózására irányuló sztornó bizonylatok kibocsátására, vagy
  • emellett egyes tételek sztornózására irányuló sztornó bizonylatok kibocsátására is

alkalmasak-e vagy sem.

 

Az áfalanyok által üzemeltetett számos pénztárgéptípus kizárólag olyan sztornó bizonylatok kibocsátására alkalmas, amelyek az adott bizonylaton szereplő összes tétel sztornózására irányulnak, ezért ez utóbbi sztornó bizonylatok tételsor érték- és összesítő adatai – a Pénztárgéprendelet 3. számú mellélet E)/EC)/5. pontjában foglaltaknak megfelelően – megegyeznek az eredeti értékesítési bizonylatok tételsor érték- és összesítő adataival, azzal a különbséggel, a sztornó bizonylatokon a mennyiség adat- és a tételsorérték előjele megváltozik.

 

A fenti pénztárgépek sajátosságát figyelembe véve az azokat használó, illetve üzemeltető áfaalanyoknak egy adott bizonylaton az egyes tételek törlését, illetve sztornózását – a kézzel történő érvénytelenítés alkalmazása helyett – úgy áll módjukban megvalósítani, hogy az online pénztárgéppel

  • első lépésben valamennyi tételre vonatkozóan sztornó bizonylatot bocsátanak ki, majd
  • második lépésben új bizonylatot bocsátanak ki a törölni nem kívánt tételekről.

Írta: Dr. Boda Péter, a NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztályának szakértője

A cikk a FORUM Média Kiadó gondozásában megjelenő „Számviteli és Adózási Tanácsadó” c. szaklap 2021. szeptemberi lapszámában jelent meg.