Rendkívüli munkavégzés pedagógus munkakörben

Fórum Média 2022-03-07

A pedagógus heti teljes munkaideje 40 óra. A heti teljes munkaidőn belül a törvény kötött munkaidőt és azon belül neveléssel-oktatással lekötött munkaidőt határoz meg.

 

40 óra

heti teljes munkaidő

32 óra

kötött munkaidő

Nkt. 62.§ (5) bek.

8 óra

szabadon felhasználható munkaidő

Nkt. 62.§ (5) bek.

22-26 óra

neveléssel-oktatással lekötött munkaidő

Nkt. 62.§ (6) –(14) bek.

10-6 óra

előkészítő feladatok,

felügyelet, helyettesítés stb.

Ép.r.17.§ (1) bek.

     

 

 

A munkaidő beosztása, munkaidőkeret

 

Az Mt. 93.§-a értelmében a munkáltató a munkavállaló által teljesítendő munkaidőt munkaidőkeretben is meghatározhatja.

 

Munkaidőkeret alkalmazása esetén a munkaidőkeret kezdő és befejező időpontját írásban meg kell határozni és közzé kell tenni (Mt.93.§ (4) bekezdés). Írásbeli közlésnek minősül az is, ha a munkaidő-beosztást a munkáltató a helyben szokásos módon közzé teszi [Mt. 22.§ (2) bek. b) pont.].

 

Az Mt. 97.§ (3) bekezdésének előírása szerint munkaidőkeret alkalmazása esetén van arra lehetőség, hogy a munkavállaló munkaideje a hét minden napjára, vagy az egyes munkanapokra egyenlőtlenül is beosztható legyen (egyenlőtlen munkaidő-beosztás).

 

Például, ha az iskolában „A” és „B” hét szerint folyik az oktatás, akkor a pedagógusok munkaideje kettő heti munkaidőkeretben kerül meghatározásra, a következők szerint:

teljes munkaidő: 80 óra,

kötött munkaidő: 64 óra,

neveléssel-oktatással lekötött munkaidő max.: 52 óra.

 

A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő felső határáig eseti helyettesítés külön díjazás, továbbá napi, ill. heti korlátozás nélkül rendelhető el. Pl. ha a tanár neveléssel-oktatással lekötött munkaideje heti 23 óra, akkor további heti 3 óra, kettő heti munkaidőkeret esetén, a két héten belül 6 óra rendelhető el korlátozás és díjazás nélkül.

 

További tanórai és egyéb foglalkozás elrendelése külön díjazás nélkül (eseti helyettesítés)

 

Az Ép.r. 17.§ (4) bekezdése értelmében a pedagógusnak a neveléssel-oktatással lekötött munkaidejét meghaladóan további tanórai és egyéb foglalkozás akkor rendelhető el, ha:

 • a munkakör nincs betöltve, a pályázati eljárás idejére,
 • munkakör nincs betöltve, és az álláshelyre kiírt nyilvános pályázat sikertelen volt, feltéve, hogy a munkaközvetítési eljárás sikertelen maradt, és a pedagógusok állandó helyettesítési rendszerében sem áll rendelkezésre megfelelő szakember, vagy
 • a betöltött munkakör feladatainak ellátása betegség, baleset vagy egyéb ok miatt váratlanul lehetetlenné vált.

 

Az egy pedagógusnak fentiek miatt elrendelhető tanórai és egyéb foglalkozások száma egy tanítási napon a kettő, egy tanítási héten a hat órát nem haladhatja meg.

 

Eseti helyettesítés a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő felső határa felett (26 óra felett) a fenti okok alapján rendelhető el, egy pedagógus számára tanítási évenként legfeljebb harminc tanítási napra (Ép.r. 17.§ (5) bek.). A harminc tanítási napba beszámít az a nap is, amelyen csak egy óra többlettanítást rendeltek el. Nem minősül és nem számítandó bele az elrendelhető eseti helyettesítésbe a kötött munkaidőnek a neveléssel-oktatással le nem kötött részében elrendelt tanulói felügyelet (Nkt. 62.§ (6) bek. utolsó mondata) így az ún. „nem szakszerű helyettesítés” sem.

 

A 26 óra neveléssel–oktatással lekötött munkaidő felett eseti helyettesítés csak legfeljebb évenként 30 tanítási napra rendelhető el, és nem haladhatja meg a napi 2, illetve heti 6 órát. Két heti munkaidőkeret alkalmazása esetén a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő 48 óra, e fölött a két héten belül további 4 óra helyettesítés rendelhető el, míg a két heti 52 óra felett csak legfeljebb évenként 30 tanítási napon, s nem haladhatja meg a napi 2 illetve heti 6 órát.

 

A fenti keretek között elrendelt esti helyettesítésért külön díjazás nem jár, míg az afölött elrendelt többlettanításért a pedagógust a rendkívüli munkavégzés előírásai szerint illet meg bérpótlék.

 

Rendkívüli munkavégzés

 

Rendkívüli munkaidőnek minősül az Mt.107.§-a értelmében:

 • a munkaidő-beosztástól eltérő,
 • a munkaidőkereten felüli

munkaidő.

 

A rendkívüli munkavégzés időtartama naptári évenként teljes napi munkaidő esetén a 250 órát, kollektív szerződés rendelkezése alapján a háromszáz órát nem haladhatja meg. Nem korlátozott a rendkívüli munkaidő elrendelése akár munkaszüneti napra is, baleset, elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a környezetet fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, elhárítása érdekében. Munkaszüneti napra ezen felül csak a rendes munkaidőben e napon is foglalkoztatható munkavállaló részére rendelhető el rendkívüli munkaidő.

 

Az éves korlátot arányosítani kell:

 • évközben kezdődő munkaviszony,
 • határozott időtartamú munkaviszony, vagy
 • részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén.

 

Nem rendelhető el rendkívüli munkaidő:

 • a munkavállaló várandóságának megállapításától a gyermeke hároméves koráig,
 • a gyermekét egyedül nevelő munkavállaló a gyermeke hároméves koráig.

 

Fenti körbe tartozó munkavállaló részére még, hozzájárulásával vagy kérésére sem rendelhető el rendkívüli munkavégzés!

 

A gyermekét egyedül nevelő munkavállaló – gyermeke három éves korától négyéves koráig – számára csak hozzájárulásával rendelhető el rendkívüli munkaidő.

 

Pedagógus munkakörben rendkívüli munkavégzésnek minősül, ha a munkáltató a pedagógus részére:

 

 • munkakörére jogszabályban előírt neveléssel-oktatással lekötött munkaideje, vezető esetén heti tanórái felett – az eseti helyettesítést meghaladó mértékben – további tanórai vagy egyéb foglalkozást tart. Például: ha a tanár munkakörben foglalkoztatott pedagógus részére már harminc napra eseti helyettesítést elrendeltek, akkor a további tanórai és egyéb foglalkoztatásért csak akkor illeti meg óradíj, ha azt a heti 26 órán, kétheti munkaidőkeret esetén az 52 órán felül rendelik el (Nkt. 62.§ (6) bek.),
 • ha a munkáltató intézkedése alapján a kötött munkaidőt (heti 32 órát) meghaladóan kell a nevelési-oktatási intézményben munkavégzés céljából tartózkodnia.

 

Az Nkt. 62. § (14) bekezdése értelmében: „A nevelési-oktatási intézményben foglalkoztatott magasabb vezető vagy vezető megbízással rendelkező pedagógus heti tanóráinak, foglalkozásainak számát az 5. melléklet határozza meg. Az iskolában foglalkoztatott magasabb vezető vagy vezető megbízással rendelkező pedagógus heti tanóráinak, foglalkozásainak száma az általa az intézményben tanított tantárgynak - az oktatásért felelős miniszter által kiadott kerettanterv alapján készült helyi tanterv szerinti - heti óraszámával azonos, amennyiben olyan tantárgyat tanít, amelynek a helyi tanterv szerinti óraszáma magasabb, mint az 5. mellékletben az adott intézményre és vezetőre meghatározott heti tanórák, foglalkozások száma.”

 

A rendkívüli munkaidő megállapítása kétheti munkaidőkeretre vetítve

 

Kötött munkaidő:

 • az egy napra számított kötött munkaidő órának – 32/5= 6,4 óra – számát szorozzuk az adott két hét munkanapjainak számával, ha ez 10 munkanap, akkor a kötött munkaidő kettő havi kerete: 64 óra,
 • neveléssel-oktatással lekötött munkaidő:

az egy napra számított neveléssel-oktatással lekötött munkaidő órának – 26/5= 5,2 óra – számát szorozzuk az adott két hét munkanapjainak számával, ha ez 10 munkanap, akkor a kötött munkaidő kettő havi kerete: 52 óra.

 

A rendkívüli munkaidő díjazása

  

Az Mt. 143.§-a értelmében rendkívüli munkavégzés estén 50%-os bérpótlék, vagy – munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása alapján – szabadidő jár:

 • a munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan elrendelt rendkívüli munkaidőben,
 • a munkaidőkereten felül

végzett munka esetén. A szabadidő nem lehet kevesebb az elrendelt rendkívüli munkaidő vagy a végzett munka tartamánál, melyre alapbér illeti meg a munkavállalót.

 

A szabadidőt vagy a heti pihenőnapot (pihenőidőt) a munkáltató legkésőbb az elrendelését követő hónapban, egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén legkésőbb a munkaidőkeret végéig, a munkaidőkereten felül végzett munka esetén a következő munkaidőkeret végéig kell kiadni. A felek megállapodása alapján a szabadidőt legkésőbb a tárgyévet követő év december 31. napjáig kell kiadni.

 

A felek a munkaszerződésben a bérpótlék helyett átalányt is megállapíthatnak (Mt. 145.§ (2) bekezdés).

 

Fontos megjegyezni, hogy mind a bérpótlék, mind a szabadidő a rendkívüli munkaidőben végzett munkabérén felül illeti meg a munkavállalót.

 

Az Mt. 139.§-a értelmében a bérpótlék számítási alapja – eltérő megállapodás hiányában – a munkavállaló egy órára járó alapbére.

 

Az alapbér a munkavállaló munkabérének bérpótlék nélkül számított része.

 

A bérpótlék számítási alapjának meghatározásakor – eltérő megállapodás hiányában – teljes munkaidő esetén 174 órával, részmunkaidő esetén a 174 óra arányos részével kell osztani.

 

A felek megállapodhatnak abban, hogy a rendkívüli munkavégzés díjazásának számítási alapja pedagógus munkakörben foglalkoztatottak esetén a pedagógus – pótlék nélküli – illetményének 139,2 (174x0,8) osztószámmal megállapított hányada (a továbbiakban: óradíj).

 

Tekintettel arra, hogy a pedagógus munkaidejét a munkáltató csak a kötött munkaidő – azaz a teljes napi munkaidő 80%-a – erejéig jogosult és köteles beosztani

 

Példák 2022. évi bértábla alapján

Pedagógus I/ 6 alapfokozat 264 915 Ft/hó

 

 

1)      Osztószám Mt. 136. § (3) bek.) 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Teljes munkaidő esetén az egy órára eső bér: 264915/174=                     1522,50

+ rendkívüli munkáért járó bérpótlék 50%: 1522,5x0,5   =                         761,25

óradíj                                                       2283,75

 

2)      Felek megállapodása esetén az osztószám (Mt. 139.§- a alapján): 139,2

(174x0.8)

 

Teljes munkaidő esetén egy órára eső bér: 264915/139,2=                          1903,13

+ rendkívüli munkáért járó bérpótlék 50%:1903,15 x0,5   =                      951,78

óradíj                                                                   2854,91

 

A tanulmány a Munkaügyi Kódex c. kiadvány márciusi frissítésében jelent meg