Munkáltatói intézkedések a koronavírus miatti veszélyhelyzet idején

dr. Gáspárné dr. Szokol Márta, ügyvéd 2020-04-23

Egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 51. §-a értelmében a munkáltató köteles az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményeinek eleget tenni.

E kötelezettségének teljesítése érdekében: fertőtlenítőszert, maszkot biztosíthat, törölheti a céges rendezvényeket.

A munkáltatói utasítás végrehajtásának megtagadása

A munkavállaló a munkáltató utasítása végrehajtását:

 • köteles megtagadni, ha az más személy egészségét vagy a környezetet közvetlenül és súlyosan veszélyeztetni,
 • megtagadhatja, ha annak végrehajtása saját életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

Mindkét esetben köteles azonban a munkavállaló a munkavégzésre rendelkezésre állni.

A munkáltató foglalkoztatási kötelezettsége

Ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének nem tud eleget tenni

Ha a munkáltató foglalkoztatási kötelezettségének azért nem tud eleget tenni, mert pl. visszaesett a megrendelés, vagy nem tudja biztosítani az egészséges és a biztonságos munkavégzéshez szükséges körülményeket, akkor a következő intézkedéseket teheti:

 • otthoni munkavégzést rendel el, a 47/2020 (III.18.) Korm. rendelet értelmében a munkáltató a veszélyhelyzet követő harminc napig tartó időtartamra jogosult egyoldalúan az elrendelésre,
 • kiadja a szabadságot, de a szabadság kiadásáról a kezdete előtt 15 nappal értesíteni kell a dolgozót, természetesen közös megegyezéssel előzetes értesítés nélkül kiadható a szabadság,
 • megállapodik a munkavállalóval a munkaszerződésének részmunkaidőre történő módosításában, a közös megegyezéssel történő munkaszerződésmódosítás szólhat határozatlan időre, melyet alaposan meg kell gondolni, hiszen a munkabér is arányosan csökkenni fog. De a megállapodás szólAktuális Munkáltatói intézkedések a koronavírus miatti veszélyhelyzet idején 3 hat akként is például, hogy a részmunkaidőben történő foglalkoztatásra csak a 40/2020. (III.1.) Korm rendelet által elrendelt veszélyhelyzet időtartamának fennállásig kerül sor.
 • állásidőre járó alapbért fizet.

Ha azonban kormányzati intézkedés miatt be kell zárnia, akkor ez olyan elháríthatatlan külső oknak minősül, amely nemcsak a munkavállalót mentesíti a munkavégzés és rendelkezésre állási kötelezettsége alól az Mt. 55. § (1) bekezdés j) pontja alapján, hanem az Mt. 146. § (1) bekezdése értelmében a munkáltatót sem terheli alapbérfizetési kötelezettség.

Mit kell tennie, illetve mit tehet a munkáltató?

 • tájékoztatási kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a munkavállalót a kormányzati intézkedésről,
 • felajánlja a szabadság igénybevételét a dolgozónak, de ebben a két félnek meg kell állapodnia, mert a törvény által előírt szabadság kiadása előtti 15 napos közlési kötelezettségének nem tud eleget tenni,
 • s bár nem köteles, de megállapodhat a munkavállalóval a bezárás idejére díjazásban, amely az alapbérnél kevesebb is lehet.

Mentesülés a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettség alól a munkavállaló kérelme alapján

Szülő munkavégzés alóli mentesülése

A koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről szóló 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat értelmében 2020. március 16. napjától az iskolákban elrendelték a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarend szerinti bevezetését, azzal hogy a szülők igényei alapján indokolt esetben a nemzeti köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó iskolák esetében a területileg illetékes tankerületi központ, szakképző intézmény esetében a területileg illetékes szakképzési centrum munkanapokon megszervezi a gyermekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét.

 Ezen intézkedést követte az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet, melynek értelmében a területileg illetékes polgármester a bölcsődékben és az óvodákban rendkívüli szünetet rendelhet el.

Ha a nevelési-oktatási intézményben nem kerül megszervezésre a gyermek, tanuló felügyelete, akkor mit tehet a szülő és a munkáltató?

 • A szülő kéri, hogy személyi, családi körülményeire tekintettel a munkáltató mentesítse a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettség alól az Mt. 55. § (1) bekezdés j) pontja alapján. Kérelméhez csatolja a nevelési-oktatási intézmény írásbeli elutasítását az ügyelet megszervezéséről, továbbá nyilatkozatát arról, hogy gyermeke felügyeletét más módon nem tudja megoldani. A személyi és családi körülményei alapján a munkáltató a kérésnek eleget tesz, akkor a kiesett munkaidőre a munkáltatóval történő megállapodás alapján jár díjazás, mely megállapodás fizetés nélküli szabadságra is szólhat, vagy a díjazás lehet akár az alapbérnél is kevesebb.
 • Ha a feltételek az adott munkakörre és munkavállalónál adottak, akkor otthoni munkavégzésben is megállapodhatnak a felek.
 • A felek megállapodhatnak a szabadság kiadásáról [Mt. 122. § (1)–(4) bek.]. Megállapodás nélkül a szabadság kiadását a kezdete előtt 15 nappal kell közölni a munkavállalóval, illetve a munkavállaló 7 munkanapnyi szabadság kiadását szintén a szabadság kezdete előtt 15 nappal kérheti, s mivel erre nincs lehetőség, a szabadság kiadásáról a feleknek meg kell állapodniuk.

A 65. életévét betöltött munkavállaló munkából való távolmaradása

A koronavírus miatti veszélyhelyzetben a 65. életévét betöltött munkavállaló különösen veszélyeztetett. Ha a munkavállaló kéri a munkavégzés és rendelkezésre állás alóli mentesítését, a lehetséges intézkedések a következők:

 • A munkáltató az Mt. 55. § (1) bekezdés j) pontja alapján mentesíti a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség alól, ez esetben munkabér fizetésére nem köteles, díjazás a munkavállalónak csak a felek megállapodása alapján jár.
 • Ha a feltételek a munkakörre és a munkavállalónál adottak, akkor otthoni munkavégzésben is megállapodhatnak a felek.
 • A felek megállapo dhatnak a szabadság kiadásáról [Mt. 122. § (1)–(4) bek.]. Megállapodás nélkül a szabadság kiadását a kezdete előtt 15 nappal kell közölni a munkavállalóval, illetve a munkavállaló 7 munkanapnyi szabadság kiadását szintén a szabadság kezdete előtt 15 nappal kérheti, s mivel erre nincs lehetőség, a szabadság kiadásáról a feleknek meg kell állapodniuk.

Karanténtáppénz

Ha a munkavállaló karanténba kerül, vagy járványügyi zárlat miatt a munkahelyén nem tud megjelenni, akkor keresőképtelen, és keresőképtelensége idejére táppénzre jogosult.

A weboldalról letölthető, szerkeszthető segédletek között megtalálja a jelen helyzetben segítséget jelentő iratmintákat, többek között otthoni munkavégzésre vonatkozó munkáltatói utasítást, munkavállalói nyilatkozatot és egy példát a munkaszerződés módosítására.

A cikket a Munkajog c. folyóirat 2020. áprilisi számában olvashatja.