Üdvözöljük!

Az új Munka Törvénykönyve valamint a közalkalmazottakra és köztisztviselőkre vonatkozó előírások gyakorlati alkalmazása a mindennapokban.

Havonta 16 A4-es oldalon, nyomtatott és online formában egyaránt megjelenő, rendkívül praktikus, életszerű problémákat feldolgozó szaklapunk tartalmazza valamennyi munkajogi jogszabály – így a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a közalkalmazottakra és a köztisztviselőkre vonatkozó szabályozás – gyakorlati magyarázatát!

Kiadványunk segítségével így Ön időben informálódhat a tervezett és elfogadott módosításokról, kényelmesen felkészülhet a változásokra, cégében megteheti a szükséges lépéseket, és nyugodtan várhatja a munkaügyi ellenőrök érkezését.

Optimum előfizetés tartalma

 • A szaklap nyomtatott és elektronikus formában
 • Szerkeszthető iratminták, a hatályos jogszabályok szövege PDF formátumban
 • Hozzáférés a szaklap online archívumához
 • Korlátlan  szakértői tanácsadás
 • Olvasói kérdések és szakértői válaszok gyűjteménye
 • Kiegészítő szakmai anyag a hatékony munkaerő-gazdálkodás témaköreihez kapcsolódóan

Basic előfizetés tartalma

 • A szaklap nyomtatott vagy elektronikus formában
 • Szerkeszthető iratminták, a hatályos jogszabályok szövege PDF formátumban
 • Hozzáférés a szaklap online archívumához
 • Limitált szakértői tanácsadás (évente 4 kérdés)

Mintadokumentumok és jogszabályok

Jogszabályok

 

 • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 • 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről
 • 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól
 • 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről
 • 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
 • 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
 • 2012. évi V. törvény a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

 

Közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódó iratminták

 • Átirányítás-Utasítás helyettesítésre
 • Azonnali hatályú ka. jv. megszüntetése próbaidő alatt
 • Felhívás további jogviszony bejelentésére
 • Felmentés egészségügyi alkalmatlanság miatt
 • Kirendelés másik munkáltatóhoz
 • Közalkalmazott - nő - felmentés iránti kérelme
 • Közalkalmazott felmentése nyugdíjkorhatárt betöltött
 • Közalkalmazott felmentése öregségi teljes nyugdíjra jogosult kérelme alapján
 • Közalkalmazott felmentés iránti kérelme öregségi teljes nyugdíjra jogosult
 • Közalkalmazott munkáltatói felmentése
 • Megállapodás - közalkalmazott szabadságának kiadása a következő évben
 • Pedagógus, dajka kérelme csökkentett munkaidőre
 • Rendkivüli felmentés
 • Tájékoztatás közalkalmazotti jogviszony létesítésekor
 • Tájékoztatás munkaviszony megszűnéséről
 • Lemondás közalkalmazotti jogviszonyról

 

Minták, segédletek

 

Munkaszerződések

 • Elállás a munkaszerződéstől
 • Előszerződés
 • Munkaköri leírás nyomtatvány minta
 • Munkáltatói elállás versenytilalmi megállapodástól
 • Munkaszerződés
 • Munkaszerződés hátrányos jogkövetkezmény alkalmazásával
 • Munkaszerződés módosítás munkakörre határozott időtartamra
 • Munkaszerződés módosítása
 • Munkaszerződés módosítása-munkabérre 2016.01.01-től
 • Munkaszerződés munkakör megosztására
 • Munkaszerződés távmunkához
 • Munkaszerződés több munkáltató által létesített munkaviszonyra
 • Tájékoztatás munkaszerződés mellé
 • Versenytilalmi megállapodás

 

Felmondási dokumentumok

 • Azonnali hatályú felmondás a munkáltató részéről
 • Csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándék bejelentése
 • Csoportos létszámleépítésre vonatkozó döntés bejelentése
 • Értesítés határozott idejű munkaviszony megszűnéséről
 • Felmentés öregségi nyugdíjkorhatár betöltése miatt
 • Felmondás
 • Felmondás egészségügyi alkalmatlanság miatt
 • Felmondás nyugdíjasnak
 • Felmondás védőoltás megtagadása miatt
 • Határozott idejű munkaviszony azonnali hatályú indokolás nélküli felmondása
 • Határozott idejű munkaviszony felmondása azonnali hatállyal
 • Határozott idejű munkaviszony MUNKAVÁLLALÓI FELMONDÁSA
 • Munkáltatói felmondás
 • Munkáltatói felmondás - nyugdíjas Mt. 294 § (1) g
 • Munkavállaló azonnali hatályú felmondása
 • Munkavállaló rendes felmondása
 • Nyilatkozat felmondási tilalomról való tájékoztatásról
 • Próbaidő alatti munkaviszony-megszüntetés
 • Tájékoztatás munkaviszony megszűnéséről
 • Munkavállaló rendes felmondására válasz
 • Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel

 

Munkavégzéshez kapcsolódó iratminták

 • Beosztás szerinti munkaidő megemelésében megállapodás
 • Felszólítás munkából való távollét igazolására
 • Figyelemfelhívás - kötelezettségszegés
 • Figyelmeztetés
 • FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS a munkavállaló által okozott kár megtérítésére
 • FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS jogalap nélkül kifizetett munkabér visszakövetelésére
 • Fizetés nélküli szabadság kötelező engedélyezése
 • Fizetés nélküli szabadság méltányosságból
 • KÉRELEM részmunkaidős foglalkoztatásra való áttérésre
 • Kiküldési rendelvény a napidíj elszámolásához
 • Leltár hozzájáruló nyilatkozat alkalmazott foglalkoztatásához
 • Megállapodás beosztás szerinti munkaidő tartalmában
 • Megállapodás bérpótlék helyett szabadidő kiadásáról
 • Megállapodás 24 órás beosztás szerintí munkaidőre
 • Megállapodás rendkívüli munkavégzés után járó bérpótlék helyett szabadidőről
 • Megállapodás - munkavállaló szabadságának kiadása a következő évben
 • Megállapodás - vezető szabadságának kiadása
 • Megőrzési felelősség átvételi elismervény
 • Mentesítés munkavégzési kötelezettség alól
 • Munkaidő-nyilvántartás
 • Munkaidő-nyilvántartás munkaidőkeretre
 • Munkaközi szünet időtartamában megállapodás
 • Munkáltatói utasítás rendkívüli munkavégzésre
 • Munkáltatói utasítás továbbképzésre
 • Munkaszerződés több munkáltató által létesített munkaviszonyra
 • Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás elrendelése
 • Nyilatkozat illetékmentesség igazolására
 • Osztott munkaidőben megállapodás
 • Rendkívüli munkavégzés elrendelése
 • Rendkívüli munkavégzés elrendelése 2
 • Szabadság kiadása a 14 egybefüggő nap kiadásától eltérően
 • Szabadság kiadásáról megállapodás
 • Szabadság kiadásáról megállapodás - életkor
 • Tanulmányi szerződés
 • Teljes munkaidő megemelésében megállapodás
 • Utasítás munkakörbe nem tartozó munkavégzésre
 • Utazási költségtérítéshez nyilatkozat
 • Utazási költségtérítés igénybevételéhez nyilatkozat - szgk.
 • Méltányosságból biztosított fizetés nélküli szabadság
 • Nyilatkozat utazasi koltsegteriteshez - gyermekről
 • Utazási költségtérítéshez nyilatkozat
 • Nyilatkozat munkába járás címén járó bérlettérítés helyett

 

Egyéb dokumentumok

 • Apa nyilatkozata gyermek utáni szabi igénybevételéhez
 • Kirendelés másik munkáltatóhoz
 • Leltárfelelősségi megállapodás
 • Előzetes hozzájárulás kérése munkáltatói intézkedéshez szakszervezeti tisztségviselő esetén
 • Előzetes hozzájárulás kérése munkáltatói intézkedéshez üzemi tanács elnöke esetén
 • Meghatalmazás munkabér felvételére
 • Felszólítás munkából való távollét igazolására
 • Figyelemfelhívás
 • Gyermek utáni pótszabadság
 • Határozat hátrányos jogkövetkezmény alkalmazása esetén
 • Munkaszerződés több munkáltató által létesített munkaviszonyra
 • Hozzájárulás munkabérből való levonáshoz havi fix összegben
 • Részletfizetési engedély
 • Hozzájárulás munkabérből való levonáshoz százalékos arányban
 • Igazolás apa pótszabadságának igénybevételéhez
 • Illetékmentesség igazolása
 • Jegyzőkönyv okirat átvételének megtagadásáról
 • Nyilatkozat illetékmentesség igazolására
 • Ellenőrző lista a vezetői munka értékeléséhez

 

Útmutatók

 • Munkaköri leírás mint a munkaszerződés kötelező melléklete
 • Munkaszerződés teljesítése
 • Munkaviszony létesítése
 • Teendők az új munkavállalók bejelentésekor

 

Pár perc munkajog 

 • A bérpapírok kiadása
 • A bérpótlék alapbérbe foglalása
 • A beszámítás lehetősége a munkaviszonyban
 • A cafeteriáról szóló belső szabályzat visszavonásának lehetősége
 • A felmondási idő le nem töltése
 • A gyermek gondozása céljára szóló fizetés nélküli szabadság többszöri igénybevétele
 • A hosszabb teljes munkaidő
 • A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása
 • A munkabér kifizetésének módjai közti választás
 • A munkaidő részét képező előkészítő tevékenység
 • A munkaközi szünet kiadása
 • A próbaidőt töltő munkavállalók kizárása a cafeteriából
 • A rendkívüli munkára járó bérpótlék kapcsolata egyéb bérpótlékokkal
 • A túlóra díjáról történő lemondás közös megegyezésben
 • Állásidő iskolaszövetkezeti munkaviszonyban
 • Az apákat megillető pótszabadság
 • Az egyszerűsített foglalkoztatás
 • Bérpótlékok helyettesítés esetén
 • Elszámolás a munkaviszony megszűnésekor munkaidőkeret esetén
 • Esettanulmányok a munkaviszony létesítése témakörből
 • Esettanulmányok az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan
 • Határidők kötetlen munkarend esetén
 • Munkabérelőlegre kamat kikötése
 • Munkaidő-beosztás kötetlen munkarendben
 • Munkáltatói és munkavállalói kötelezettségek fizetés nélküli szabadság esetén
 • Munkavállalói elállás a munkaszerződéstől
 • Munkavédelmi bakancs árának levonása próbaidő alatti kilépés esetén
 • Munkavégzés a fizetés nélküli szabadság alatt
 • Pótlékátalány - alapbérbe foglalt pótlék
 • Szabadidő kiadása a rendkívüli munkára járó bérpótlék helyett
 • Tanulmányi szerződés engedményezése

 

Pár perc HR 

 • A HR tevékenység célcsoportjai
 • A karriertámogatási rendszer
 • A munkakörök elemzési módszerei
 • Létszámcsökkentés
 • Mire figyeljünk a munkaerő-kölcsönzés során
 • Mire ügyeljünk a kiválasztásnál
 • Stresszfelmérés
 • Toborzás értékesítő munkakörbe

 

Munkavédelmi képviselő-választás

 • ÚJ - A Választási Bizottság jegyzőkönyve
 • ÚJ - Felhívás választásra
 • ÚJ - Jegyzőkönyv - a munkáltató tájékoztatója és a választási bizottság létrehozása
 • ÚJ - Jegyzőkönyv a választási bizottság első üléséről
 • ÚJ - Meghívó a munkáltató munkavédelmi képviselő-választással kapcsolatos tájékoztatása
 • ÚJ - Munkáltató tájékoztatója a munkavédelmi képviselő-választásról
 • ÚJ - Szavazatszedő Bizottság jegyzőkönyve
 • ÚJ - Szavazólap
 • ÚJ - Tájékoztató a szavazásról

Munkajog archívum

A szaklap számait a kívánt hónapra kattintva töltheti le pdf formátumban. Az archívumban mindig az aktuálisnál egy hónappal korábbi lapszámtól visszamenőleg lehet megtalálni a régebbi anyagokat.

2017

január, február, március, április, május

2016

január, február, március, április, május, június,

július, augusztus, szeptember, október, november, december

2015

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július, augusztus, szeptember, október, november, december

2014

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július,  augusztus,  szeptember,  október,  november,  december

2013

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július,  augusztus,  szeptember,  október,  november,  december

2012

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július,  augusztus,  szeptember,  október,  november,  december

A betegszabadság kifizetése

Versenyszféra

Egyhavi munkaidőkeret alkalmazása esetén egy fő 4 órás munkavállalónál 2017. február hónapban a munkaidő-beosztás szerint a hónap utolsó 2 napja „0” órás munkanap (szabadnap) volt. A dolgozó keresőképtelenségről szóló igazolást adott le 2017. február 27-től kezdődően. A szabadságot, betegszabadságot napban számoljuk. Kérem tájékoztatásukat, hogyan kell eljárni a bérkifizetésnél:

1. 0 órás munkanap helyett beteg szabadság vagy táppénz kifizetés (amire jogosult) + túlórába kifizetjük a 2 nap miatti „túlbeosztást”?

vagy

2. kifizetjük a teljes havi bérét (mert már ledolgozta az egész hónapot), és nem fizetünk az utolsó két napra betegszabadságot, mert nem volt beosztva, ha táppénz járna, azt sem fizetnénk, mert nincs keresetkiesése erre a két napra ?ű

Válasz

A betegszabadság munkanapban történő kiadása esetén a munkavállaló a beosztás szerinti munkaidőtől függetlenül, a napi munkaidőnek megfelelő munkaidőre mentesül a távol töltött napon .

Tovább

Mi a fő szabálya a köztisztviselők munkába járással kapcsolatos költségtérítésének?

Közszféra

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint, jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában, e rendeletet megfelelően alkalmazni kell a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatóra és munkavállalóra is.

Tovább

Közalkalmazottnak jár-e cafetéria tartós távollét esetén?

Közszféra

Válasz

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény nem teszi kötelezővé a közalkalmazott számára cafetériajuttatás fizetését, így annak feltételeit a munkáltató jogosult meghatározni.

Tovább

Meddig kell a szabadságot kiadni hozzátartozó halála esetén?

Verseny- és közszféra

Kérem segítségét abban, hogy az ún. „temetési szabadság” címén járó két napot meddig köteles kiadni a munkáltató?

Válasz

A munkavállaló és a közalkalmazott is – a Kjt. 2. § (3) bekezdése alapján alkalmazandó – az Mt. 55. § (1) bekezdésének f) pontja alapján mentesül a munkavégzési kötelezettség alól „hozzátartozója halálakor két munkanapra”.

Tovább

Hány évre visszamenőleg kell a szabadságot megváltani?

Versenyszféra

A munkáltató nem tudta biztosítani az évi rendes szabadságot és kollektív szerződés sem ad lehetőséget a szabadság következő év március 31-ig történő átvitelére, illetve nem kötött megállapodást a munkáltató a munkavállalóval az életkor alapján járó szabadság következő év december 31-ig történő kiadására. Az új munkáltatói jogkör gyakorlója szerint a ki nem adott szabadság „elveszik” és az esedékesség évét követően már nem illeti meg a munkavállalót. Valóban így van? Ha megszűnik a munkavállaló munkaviszonya, akkor a dolgozó részére csak a megszűnés évében vagy csak az előző három évben ki nem adott szabadságot kell pénzben megváltani, a korábbi évek ki nem adott szabadsága valóban elvész?

Válasz

Nem jól gondolja az új munkáltatói jogkör gyakorlója.

Tovább

Munkaidőkeret elszámolása

Versenyszféra

Háromhavi munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállalók munkabér-elszámolását a munkáltató akként szeretné módosítani, hogy

 - ne a keret végén legyen a ledolgozott órák elszámolása,

 - minden hónapban a tényleges ledolgozott órák legyenek kifizetve akkor is, ha a ténylegesen ledolgozott óra az általános munkarendnél több vagy kevesebb,

 - a rendkívüli munkaidő a munkaidőkeret lejártakor kerülne elszámolásra.

Van erre jogi lehetőség?

 

Válasz

A munkaidőkeretnek az a lényege, hogy a munkáltató a munkaidőkeretben teljesítendő munkaidőt egyenlőtlenül is beoszthatja .    

 

Tovább

Pedagógus II. fokozat minősítés nélkül

Közszféra

A költségvetés-készítés  előtt  vagyunk, ezért kérem a segítségét.  Egy pedagógus munkatársnőnk 59-ben született és jövőre, 2017 márciusában meglesz a 40 év munkaviszonya. Nem kíván a nők 40 éves kedvezményével nyugdíjba menni. Jelentkezett minősítési eljárásra, de nem töltötte fel a portfólióját, hiába bíztattuk erre. Jövőre betölti az 58. életévét, és a nyugdíjkorhatárhoz már csak 7 éve lesz hátra. Most várja a Pedagógus II. fokozatba sorolását január 1-jével. Valóban át kell sorolnunk? Be kell terveznünk átsorolását a jövő évi költségvetésbe?

Válasz

A jelenleg hatályos jogszabályi előírás szerint minősítés nélkül nem kerülhet Pedagógus II. fokozatba.

 

Tovább

Mi a teendője a munkáltatónak, ha a munkavállaló ideiglenesen nem alkalmas minősítést kapott?

Versenyszféra

 

Egy megváltozott munkaképességű dolgozónk 30 napon túli betegállomány után időszakos orvosi vizsgálaton vett részt. A munkaköri orvosi alkalmassági vélemény ideiglenesen nem alkalmas minősítésről szól. 6 hét múlva kontrollon kell megjelennie a dolgozónak.

Szeretném kérdezni, hogy ebben az esetben a munkáltatónak hogy kell eljárnia? Mivel nincs táppénzen, a dolgozót, hogy kell kezelni? Fel kell menteni a munkavégzés alól? Egyáltalán mit kell tennie a munkáltatónak?

Válasz

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) szerint a munkavállalót csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely testi alkatára vagy fejlettségére tekintettel rá hátrányos következményekkel nem járhat .

 

Tovább

Mire jogosult a képernyő előtt munkát végző munkavállaló?

Versenyszféra

Több munkavállalónk munkáját számítógépen végzi, van, aki naponta 1-2 órán át, de van olyan munkavállalónk is, aki 5-6 órán keresztül. A munkáltató milyen munkavédelmi szabályokat köteles betartani?

Válasz

Az Mt. 51. § (4) bekezdése értelmében a munkáltató köteles biztosítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit.

 

Tovább

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező illetménye

Közszféra

Szeretném megkérdezni, hogy hol található az a törvényalkotók által leírt dokumentum, melyben szerepel, hogy az óvodai NOKS dolgozók részére adott 7+3% kiegészítő bérpótlék fedezetét biztosítja az állam.

Válasz

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet (Ép.r.) 32/A. §-a értelmében 2017. január 1-jétől a pedagógus-szakképzettséggel nem rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kinevezésben szereplő illetménye, munkaszerződésben szereplő alapbére nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény − ha az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak − százhét százaléka.

 

Tovább

A részmunkaidő jelentősége a nyugdíj megállapítására

Versenyszféra

6 órás, részmunkaidős munkavállaló eddig 130 000 Ft bruttó bért kapott, ami megfelelt az elvárt bérminimumnak. Januártól a bére 140 000 Ft lenne, ami szintén megfelel a részmunkaidő figyelembevételével kalkulált bérminimumnak. Ez milyen hátránnyal járhat a munkavállalónak a nyugdíj-megállapítás során a szolgálati idő és a nyugellátás mértéke szempontjából? Egy 6 órás munkaviszonynál milyen bruttó bért célszerű megállapítani, hogy a munkaviszony teljes mértékben beleszámítson a nyugdíjba?

Válasz

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 4. § (1) bekezdés h) pontja értelmében: „szolgálati idő az az időszak, amely alatt a biztosított nyugdíjjárulék fizetésére kötelezett volt, illetve megállapodás alapján nyugdíjjárulékot fizetett.”

 

Tovább

Délutáni, műszak- és éjszakai pótlék

Közszféra

Szociális gondozó ápolók munkakörben foglalkoztatott 4 munkavállaló esetében a munkáltató előírhatja-e a munkaidőt oly módon, hogy egy hónapig 2 dolgozót csak éjszakára, a másik 2 dolgozót csak nappalra osztja be, a következő egy hónapra pedig fordítva, majd ez így váltakozna. Ebben az esetben milyen pótlék jár a dolgozónak?

Válasz

A munkaszerződésnek az M. 45. §-a értelmében nem kötelező tartalmi eleme a munkarend és a munkaidő-beosztása. Ha azonban maga a munkaszerződés rendelkezik a munkarendről, a munkaidő-beosztásról, akkor az csak a felek közös megegyezésével módosítható.

Tovább

Közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetése, a felmentési idő alatti esetleges jogszabály-módosítás hatása

Közszféra

A közalkalmazott határozatot hozott a Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról, miszerint 2017 márciusában rendelkezni fog a nők 40 éves jogosultsági idejével, ezért szeretné, ha munkáltatói felmentéssel szüntetnék meg a közalkalmazotti jogviszonyát. A felmentés már 2016. évben elkezdődne. Kérdésem, mi van abban az esetben, ha oly módon változik a törvény január 1-jén (létezhet egyáltalán ez, ilyen hirtelen?), hogy nem lehet már elmenni 40 évvel nyugdíjba, miközben a felmentése a dolgozónak már ketyeg ezen a jogcímen? 

Válasz
Ha a felmentési idő a közalkalmazott kérelme alapján, a Kjt. 30. § (4) és (5) bekezdése szerint már 2016. évben elkezdődik, akkor a jogviszony a felmentő határozatban megjelölt időpontban megszűnik.

Tovább

Tevékenység kiszervezése miatt munkaviszony megszüntetése

Versenyszféra
A takarítói munkakörben – határozott és határozatlan idejű munkaszerződéssel – foglalkoztatott munkavállalóink munkaviszonyát szeretnénk megszüntetni, mert társaságunk a takarítási feladatokat a jövőben egyéni vagy társas vállalkozókkal kívánja elvégeztetni. Ez az indok elégséges-e a felmondáshoz, valamint a munkáltató működésével összefüggő okra hivatkozhat-e a munkáltató?

Válasz
Az Mt. 66. §-a értelmében a határozatlan idejű munkaviszony felmondással történő megszüntetését a munkáltató köteles megindokolni, kivéve, ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül

Tovább

Munkaszüneti napi munkavégzés, bérpótlék

Versenyszféra

A következőkben egy nappali és éjjeli őrzést is ellátó portaszolgálat munkatársainak munkaidő-beosztásával, hétvégi munkavégzésével kapcsolatban felmerült kérdésekre adjuk meg a válaszokat.

Tovább

Esettanulmányok az atipikus foglalkoztatás témaköréből

Írásunkban foglalkozunk a tevékenység kiszervezése miatt történő munkaviszony-megszüntetéssel, a határozott időre történő foglalkoztatással, a munkakör-megosztással, valamint, hogy ki tekinthető vezető állású munkavállalónak.

Tovább

Esettanulmányok a munkaviszony megszűnésével kapcsolatos elszámolás témaköréből

Írásunkból tájékozódhat arról, hogy el lehet-e térni a munkaviszony megszüntetéséhez kapcsolódó elszámoláskor az öt munkanapos szabálytól és melyek a késedelmes elszámolás szankciói. Bemutatjuk azokat a munkáltatói lehetőségeket is, amelyek akkor alkalmazhatók, ha a munkavállaló elszámoláskor nem adja le a munkavégzéshez tartozó céges tárgyi eszközöket. Végül ismertetjük, hogy mire kell figyelni, amennyiben a munkavállaló kérésére az elszámoláskor értékelést adunk ki.

 

 

Tovább

A csoportos létszámcsökkentés

Az Mt. 71−76. §-aiban rögzített csoportos létszámleépítés kérdéseinek ismertetése az Mt. hatálybalépését követő gyakorlat szemszögéből.

Szerző: dr. Ferge Zsigmond

Tovább

A rendkívüli munka és a kötetlen munkarend

Elrendelhető-e kötetlen munkarend esetén rendkívüli munkavégzés? És vajon ha nem vált be a kötetlen munkarend, mi a teendő, hogy a munkáltató újra élhessen a munkaidő-beosztás jogával? Írásunkban ezekre a kérdésekre keressük a választ.

 

Tovább

A készenléti jellegű munkakörben dolgozók munkaközi szünete

Cégünk több munkavállalót is készenléti jellegű munkakörben foglalkoztat. A hosszabb teljes napi munkaidőre vonatkozóan már kötöttünk megállapodást velünk, azt tervezzük azonban, hogy a beosztás szerinti napi és heti munkaidő maximális mértékének huszonnégy, illetve hetvenkét órára történő emeléséről is megállapodunk. Amennyiben ennek megfelelően huszonnégy órára osztjuk be a munkavállalót, mennyi munkaközi szünet jár részére, és azt hogyan kell kiadni, illetve kifizetni? A beosztás ilyen esetben is meghosszabbodik a munkaközi szünet időtartamával?

 

Tovább

A munkaköri feladatok módosulása készenléti jellegű munkakörben

Portásainkat készenléti jellegű munkakörben alkalmazzuk, és megállapodást kötöttünk velük a hosszabb teljes napi munkaidő alkalmazásáról, továbbá a beosztható napi és heti munkaidő megemeléséről. Munkaköri feladataikat azonban bővíteni szeretnénk: míg eddig csak a belépők fogadása, regisztrálása és útbaigazítása volt feladatuk, szeretnénk, ha a jövőben a talált tárgyak osztályát is ők vezetnék, továbbá a beérkező telefonhívásokat is fogadnák és átirányítanák a megfelelő személyhez. Ennek ellenére munkakörük továbbra is készenléti jellegűnek minősül, fenntarthatóak a megállapodások, vagy sajnos már nem élhetünk ezekkel a lehetőségekkel?

 

Tovább