Üdvözöljük!

Az új Munka Törvénykönyve valamint a közalkalmazottakra és köztisztviselőkre vonatkozó előírások gyakorlati alkalmazása a mindennapokban.

Havonta 16 A4-es oldalon, nyomtatott és online formában egyaránt megjelenő, rendkívül praktikus, életszerű problémákat feldolgozó szaklapunk tartalmazza valamennyi munkajogi jogszabály – így a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a közalkalmazottakra és a köztisztviselőkre vonatkozó szabályozás – gyakorlati magyarázatát!

Kiadványunk segítségével így Ön időben informálódhat a tervezett és elfogadott módosításokról, kényelmesen felkészülhet a változásokra, cégében megteheti a szükséges lépéseket, és nyugodtan várhatja a munkaügyi ellenőrök érkezését.

Optimum előfizetés tartalma

 • A szaklap nyomtatott és elektronikus formában
 • Szerkeszthető iratminták, a hatályos jogszabályok szövege PDF formátumban
 • Hozzáférés a szaklap online archívumához
 • Korlátlan  szakértői tanácsadás
 • Olvasói kérdések és szakértői válaszok gyűjteménye
 • Kiegészítő szakmai anyag a hatékony munkaerő-gazdálkodás témaköreihez kapcsolódóan

Basic előfizetés tartalma

 • A szaklap nyomtatott vagy elektronikus formában
 • Szerkeszthető iratminták, a hatályos jogszabályok szövege PDF formátumban
 • Hozzáférés a szaklap online archívumához
 • Limitált szakértői tanácsadás (évente 4 kérdés)

Mintadokumentumok és jogszabályok

Jogszabályok

 

 • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 • 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről
 • 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól
 • 2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről
 • 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
 • 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről
 • 2012. évi V. törvény a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

 

Közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódó iratminták

 • Átirányítás-Utasítás helyettesítésre
 • Azonnali hatályú ka. jv. megszüntetése próbaidő alatt
 • Felhívás további jogviszony bejelentésére
 • Felmentés egészségügyi alkalmatlanság miatt
 • Kirendelés másik munkáltatóhoz
 • Közalkalmazott - nő - felmentés iránti kérelme
 • Közalkalmazott felmentése nyugdíjkorhatárt betöltött
 • Közalkalmazott felmentése öregségi teljes nyugdíjra jogosult kérelme alapján
 • Közalkalmazott felmentés iránti kérelme öregségi teljes nyugdíjra jogosult
 • Közalkalmazott munkáltatói felmentése
 • Megállapodás - közalkalmazott szabadságának kiadása a következő évben
 • Pedagógus, dajka kérelme csökkentett munkaidőre
 • Rendkivüli felmentés
 • Tájékoztatás közalkalmazotti jogviszony létesítésekor
 • Tájékoztatás munkaviszony megszűnéséről
 • Lemondás közalkalmazotti jogviszonyról

 

Minták, segédletek

 

Munkaszerződések

 • Elállás a munkaszerződéstől
 • Előszerződés
 • Munkaköri leírás nyomtatvány minta
 • Munkáltatói elállás versenytilalmi megállapodástól
 • Munkaszerződés
 • Munkaszerződés hátrányos jogkövetkezmény alkalmazásával
 • Munkaszerződés módosítás munkakörre határozott időtartamra
 • Munkaszerződés módosítása
 • Munkaszerződés módosítása-munkabérre 2016.01.01-től
 • Munkaszerződés munkakör megosztására
 • Munkaszerződés távmunkához
 • Munkaszerződés több munkáltató által létesített munkaviszonyra
 • Tájékoztatás munkaszerződés mellé
 • Versenytilalmi megállapodás

 

Felmondási dokumentumok

 • Azonnali hatályú felmondás a munkáltató részéről
 • Csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándék bejelentése
 • Csoportos létszámleépítésre vonatkozó döntés bejelentése
 • Értesítés határozott idejű munkaviszony megszűnéséről
 • Felmentés öregségi nyugdíjkorhatár betöltése miatt
 • Felmondás
 • Felmondás egészségügyi alkalmatlanság miatt
 • Felmondás nyugdíjasnak
 • Felmondás védőoltás megtagadása miatt
 • Határozott idejű munkaviszony azonnali hatályú indokolás nélküli felmondása
 • Határozott idejű munkaviszony felmondása azonnali hatállyal
 • Határozott idejű munkaviszony MUNKAVÁLLALÓI FELMONDÁSA
 • Munkáltatói felmondás
 • Munkáltatói felmondás - nyugdíjas Mt. 294 § (1) g
 • Munkavállaló azonnali hatályú felmondása
 • Munkavállaló rendes felmondása
 • Nyilatkozat felmondási tilalomról való tájékoztatásról
 • Próbaidő alatti munkaviszony-megszüntetés
 • Tájékoztatás munkaviszony megszűnéséről
 • Munkavállaló rendes felmondására válasz
 • Munkaviszony megszüntetése közös megegyezéssel

 

Munkavégzéshez kapcsolódó iratminták

 • Beosztás szerinti munkaidő megemelésében megállapodás
 • Felszólítás munkából való távollét igazolására
 • Figyelemfelhívás - kötelezettségszegés
 • Figyelmeztetés
 • FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS a munkavállaló által okozott kár megtérítésére
 • FIZETÉSI FELSZÓLÍTÁS jogalap nélkül kifizetett munkabér visszakövetelésére
 • Fizetés nélküli szabadság kötelező engedélyezése
 • Fizetés nélküli szabadság méltányosságból
 • KÉRELEM részmunkaidős foglalkoztatásra való áttérésre
 • Kiküldési rendelvény a napidíj elszámolásához
 • Leltár hozzájáruló nyilatkozat alkalmazott foglalkoztatásához
 • Megállapodás beosztás szerinti munkaidő tartalmában
 • Megállapodás bérpótlék helyett szabadidő kiadásáról
 • Megállapodás 24 órás beosztás szerintí munkaidőre
 • Megállapodás rendkívüli munkavégzés után járó bérpótlék helyett szabadidőről
 • Megállapodás - munkavállaló szabadságának kiadása a következő évben
 • Megállapodás - vezető szabadságának kiadása
 • Megőrzési felelősség átvételi elismervény
 • Mentesítés munkavégzési kötelezettség alól
 • Munkaidő-nyilvántartás
 • Munkaidő-nyilvántartás munkaidőkeretre
 • Munkaközi szünet időtartamában megállapodás
 • Munkáltatói utasítás rendkívüli munkavégzésre
 • Munkáltatói utasítás továbbképzésre
 • Munkaszerződés több munkáltató által létesített munkaviszonyra
 • Munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás elrendelése
 • Nyilatkozat illetékmentesség igazolására
 • Osztott munkaidőben megállapodás
 • Rendkívüli munkavégzés elrendelése
 • Rendkívüli munkavégzés elrendelése 2
 • Szabadság kiadása a 14 egybefüggő nap kiadásától eltérően
 • Szabadság kiadásáról megállapodás
 • Szabadság kiadásáról megállapodás - életkor
 • Tanulmányi szerződés
 • Teljes munkaidő megemelésében megállapodás
 • Utasítás munkakörbe nem tartozó munkavégzésre
 • Utazási költségtérítéshez nyilatkozat
 • Utazási költségtérítés igénybevételéhez nyilatkozat - szgk.
 • Méltányosságból biztosított fizetés nélküli szabadság
 • Nyilatkozat utazasi koltsegteriteshez - gyermekről
 • Utazási költségtérítéshez nyilatkozat
 • Nyilatkozat munkába járás címén járó bérlettérítés helyett

 

Egyéb dokumentumok

 • Apa nyilatkozata gyermek utáni szabi igénybevételéhez
 • Kirendelés másik munkáltatóhoz
 • Leltárfelelősségi megállapodás
 • Előzetes hozzájárulás kérése munkáltatói intézkedéshez szakszervezeti tisztségviselő esetén
 • Előzetes hozzájárulás kérése munkáltatói intézkedéshez üzemi tanács elnöke esetén
 • Meghatalmazás munkabér felvételére
 • Felszólítás munkából való távollét igazolására
 • Figyelemfelhívás
 • Gyermek utáni pótszabadság
 • Határozat hátrányos jogkövetkezmény alkalmazása esetén
 • Munkaszerződés több munkáltató által létesített munkaviszonyra
 • Hozzájárulás munkabérből való levonáshoz havi fix összegben
 • Részletfizetési engedély
 • Hozzájárulás munkabérből való levonáshoz százalékos arányban
 • Igazolás apa pótszabadságának igénybevételéhez
 • Illetékmentesség igazolása
 • Jegyzőkönyv okirat átvételének megtagadásáról
 • Nyilatkozat illetékmentesség igazolására
 • Ellenőrző lista a vezetői munka értékeléséhez

 

Útmutatók

 • Munkaköri leírás mint a munkaszerződés kötelező melléklete
 • Munkaszerződés teljesítése
 • Munkaviszony létesítése
 • Teendők az új munkavállalók bejelentésekor

 

Pár perc munkajog 

 • A bérpapírok kiadása
 • A bérpótlék alapbérbe foglalása
 • A beszámítás lehetősége a munkaviszonyban
 • A cafeteriáról szóló belső szabályzat visszavonásának lehetősége
 • A felmondási idő le nem töltése
 • A gyermek gondozása céljára szóló fizetés nélküli szabadság többszöri igénybevétele
 • A hosszabb teljes munkaidő
 • A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása
 • A munkabér kifizetésének módjai közti választás
 • A munkaidő részét képező előkészítő tevékenység
 • A munkaközi szünet kiadása
 • A próbaidőt töltő munkavállalók kizárása a cafeteriából
 • A rendkívüli munkára járó bérpótlék kapcsolata egyéb bérpótlékokkal
 • A túlóra díjáról történő lemondás közös megegyezésben
 • Állásidő iskolaszövetkezeti munkaviszonyban
 • Az apákat megillető pótszabadság
 • Az egyszerűsített foglalkoztatás
 • Bérpótlékok helyettesítés esetén
 • Elszámolás a munkaviszony megszűnésekor munkaidőkeret esetén
 • Esettanulmányok a munkaviszony létesítése témakörből
 • Esettanulmányok az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatosan
 • Határidők kötetlen munkarend esetén
 • Munkabérelőlegre kamat kikötése
 • Munkaidő-beosztás kötetlen munkarendben
 • Munkáltatói és munkavállalói kötelezettségek fizetés nélküli szabadság esetén
 • Munkavállalói elállás a munkaszerződéstől
 • Munkavédelmi bakancs árának levonása próbaidő alatti kilépés esetén
 • Munkavégzés a fizetés nélküli szabadság alatt
 • Pótlékátalány - alapbérbe foglalt pótlék
 • Szabadidő kiadása a rendkívüli munkára járó bérpótlék helyett
 • Tanulmányi szerződés engedményezése

 

Pár perc HR 

 • A HR tevékenység célcsoportjai
 • A karriertámogatási rendszer
 • A munkakörök elemzési módszerei
 • Létszámcsökkentés
 • Mire figyeljünk a munkaerő-kölcsönzés során
 • Mire ügyeljünk a kiválasztásnál
 • Stresszfelmérés
 • Toborzás értékesítő munkakörbe

 

Munkavédelmi képviselő-választás

 • ÚJ - A Választási Bizottság jegyzőkönyve
 • ÚJ - Felhívás választásra
 • ÚJ - Jegyzőkönyv - a munkáltató tájékoztatója és a választási bizottság létrehozása
 • ÚJ - Jegyzőkönyv a választási bizottság első üléséről
 • ÚJ - Meghívó a munkáltató munkavédelmi képviselő-választással kapcsolatos tájékoztatása
 • ÚJ - Munkáltató tájékoztatója a munkavédelmi képviselő-választásról
 • ÚJ - Szavazatszedő Bizottság jegyzőkönyve
 • ÚJ - Szavazólap
 • ÚJ - Tájékoztató a szavazásról

Munkajog archívum

A szaklap számait a kívánt hónapra kattintva töltheti le pdf formátumban. Az archívumban mindig az aktuálisnál egy hónappal korábbi lapszámtól visszamenőleg lehet megtalálni a régebbi anyagokat.

2016

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július, augusztus, szeptember, október, november, december

 

2015

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július, augusztus, szeptember, október, november, december

2014

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július,  augusztus,  szeptember,  október,  november,  december

2013

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július,  augusztus,  szeptember,  október,  november,  december

2012

január,  február,  március,  április,  május,  június,

július,  augusztus,  szeptember,  október,  november,  december

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prev Next

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező illetménye

Közszféra

Szeretném megkérdezni, hogy hol található az a törvényalkotók által leírt dokumentum, melyben szerepel, hogy az óvodai NOKS dolgozók részére adott 7+3% kiegészítő bérpótlék fedezetét biztosítja az állam.

Válasz

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet (Ép.r.) 32/A. §-a értelmében 2017. január 1-jétől a pedagógus-szakképzettséggel nem rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott kinevezésben szereplő illetménye, munkaszerződésben szereplő alapbére nem lehet kevesebb, mint a Kjt. szerinti besorolásukhoz tartozó garantált illetmény − ha az érintett személy a kötelező legkisebb munkabérre vagy garantált bérminimumra jogosult, ez utóbbiak − százhét százaléka.

 

Tovább

Munkaidőkeret elszámolása

Versenyszféra

Háromhavi munkaidőkeretben foglalkoztatott munkavállalók munkabér-elszámolását a munkáltató akként szeretné módosítani, hogy

 - ne a keret végén legyen a ledolgozott órák elszámolása,

 - minden hónapban a tényleges ledolgozott órák legyenek kifizetve akkor is, ha a ténylegesen ledolgozott óra az általános munkarendnél több vagy kevesebb,

 - a rendkívüli munkaidő a munkaidőkeret lejártakor kerülne elszámolásra.

Van erre jogi lehetőség?

 

Válasz

A munkaidőkeretnek az a lényege, hogy a munkáltató a munkaidőkeretben teljesítendő munkaidőt egyenlőtlenül is beoszthatja .    

 

Tovább

Mire jogosult a képernyő előtt munkát végző munkavállaló?

Versenyszféra

Több munkavállalónk munkáját számítógépen végzi, van, aki naponta 1-2 órán át, de van olyan munkavállalónk is, aki 5-6 órán keresztül. A munkáltató milyen munkavédelmi szabályokat köteles betartani?

Válasz

Az Mt. 51. § (4) bekezdése értelmében a munkáltató köteles biztosítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit.

 

Tovább

Mi a teendője a munkáltatónak, ha a munkavállaló ideiglenesen nem alkalmas minősítést kapott?

Versenyszféra

 

Egy megváltozott munkaképességű dolgozónk 30 napon túli betegállomány után időszakos orvosi vizsgálaton vett részt. A munkaköri orvosi alkalmassági vélemény ideiglenesen nem alkalmas minősítésről szól. 6 hét múlva kontrollon kell megjelennie a dolgozónak.

Szeretném kérdezni, hogy ebben az esetben a munkáltatónak hogy kell eljárnia? Mivel nincs táppénzen, a dolgozót, hogy kell kezelni? Fel kell menteni a munkavégzés alól? Egyáltalán mit kell tennie a munkáltatónak?

Válasz

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) szerint a munkavállalót csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely testi alkatára vagy fejlettségére tekintettel rá hátrányos következményekkel nem járhat .

 

Tovább

Pedagógus II. fokozat minősítés nélkül

Közszféra

A költségvetés-készítés  előtt  vagyunk, ezért kérem a segítségét.  Egy pedagógus munkatársnőnk 59-ben született és jövőre, 2017 márciusában meglesz a 40 év munkaviszonya. Nem kíván a nők 40 éves kedvezményével nyugdíjba menni. Jelentkezett minősítési eljárásra, de nem töltötte fel a portfólióját, hiába bíztattuk erre. Jövőre betölti az 58. életévét, és a nyugdíjkorhatárhoz már csak 7 éve lesz hátra. Most várja a Pedagógus II. fokozatba sorolását január 1-jével. Valóban át kell sorolnunk? Be kell terveznünk átsorolását a jövő évi költségvetésbe?

Válasz

A jelenleg hatályos jogszabályi előírás szerint minősítés nélkül nem kerülhet Pedagógus II. fokozatba.

 

Tovább

Közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetése, a felmentési idő alatti esetleges jogszabály-módosítás hatása

Közszféra

A közalkalmazott határozatot hozott a Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságról, miszerint 2017 márciusában rendelkezni fog a nők 40 éves jogosultsági idejével, ezért szeretné, ha munkáltatói felmentéssel szüntetnék meg a közalkalmazotti jogviszonyát. A felmentés már 2016. évben elkezdődne. Kérdésem, mi van abban az esetben, ha oly módon változik a törvény január 1-jén (létezhet egyáltalán ez, ilyen hirtelen?), hogy nem lehet már elmenni 40 évvel nyugdíjba, miközben a felmentése a dolgozónak már ketyeg ezen a jogcímen? 

Válasz
Ha a felmentési idő a közalkalmazott kérelme alapján, a Kjt. 30. § (4) és (5) bekezdése szerint már 2016. évben elkezdődik, akkor a jogviszony a felmentő határozatban megjelölt időpontban megszűnik.

Tovább

Tevékenység kiszervezése miatt munkaviszony megszüntetése

Versenyszféra
A takarítói munkakörben – határozott és határozatlan idejű munkaszerződéssel – foglalkoztatott munkavállalóink munkaviszonyát szeretnénk megszüntetni, mert társaságunk a takarítási feladatokat a jövőben egyéni vagy társas vállalkozókkal kívánja elvégeztetni. Ez az indok elégséges-e a felmondáshoz, valamint a munkáltató működésével összefüggő okra hivatkozhat-e a munkáltató?

Válasz
Az Mt. 66. §-a értelmében a határozatlan idejű munkaviszony felmondással történő megszüntetését a munkáltató köteles megindokolni, kivéve, ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül

Tovább

Munkaszüneti napi munkavégzés, bérpótlék

Versenyszféra

A következőkben egy nappali és éjjeli őrzést is ellátó portaszolgálat munkatársainak munkaidő-beosztásával, hétvégi munkavégzésével kapcsolatban felmerült kérdésekre adjuk meg a válaszokat.

Tovább

Munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésének feltételei

Közszféra

A közalkalmazott kinevezése 8 órás napi munkaidőre szól egy adott munkakörre. Lehet-e  ugyanezen munkáltatónál ugyanilyen munkakörre további 4 órás kinevezést kötni? Ha a főállású közalkalmazottunkat egy másik munkáltató részmunkaidőben, munkaviszonyban kívánja foglalkoztatni, akkor ennek mi a feltétele? Megtagadhatja-e a főállású munkáltató a további munkavégzést?

Válasz
A munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésének feltételeit a munka törvénykönyve részletesen nem szabályozza, míg a közalkalmazottak esetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) az összeférhetetlenségre tételes tiltó rendelkezéseket és eljárási előírásokat tartalmaz.

Tovább

Mikor jogszerű a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése?

Versenyszféra

 

Munkáltatóként kezdeményezni szeretném egyik dolgozónk munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetését. Felmondás esetén a törvény szerint csak egy hónap végkielégítésre lenne jogosult, adható-e a részére háromhavi végkielégítés, ha megállapodunk munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésében. Mire kell figyelnünk a megállapodás megkötésekor? Ha a dolgozó aláírja a megállapodást, de utóbb meggondolja magát, fordulhat-e bírósághoz? Ha igen ez milyen jogkövetkezményekkel járhat a munkáltatóra nézve?

Válasz

A munkaviszony alanyai, a munkáltató és a munkavállaló bármikor közös megegyezéssel megszüntetheti a munkaviszonyt.

Tovább

A mostohaszülő gyermek utáni szabadsága

Versenyszféra

 

Kérdésem az eltartottak után járó pótszabadsággal kapcsolatos: nem hivatásos nevelőszülő – élettárs, aki több éve neveli a gyermeket, és ugyanazon a lakcímen laknak – jogosult-e igénybe venni a gyermek után járó pótszabadságot vagy sem? Több helyről eltérő választ kaptam, ezért kérem a segítségüket.

Válasz

Röviden:

2015. december 31-ig nem illette meg a gyermek utáni pótszabadság a munkavállalót csupán a szülővel való együttélés alapján.

Tovább

Jár-e végkielégítés, ha a munkavállaló mond fel?

Versenyszféra

 

Egy multinacionális cég alkalmazásában állok több mint 15 éve. Második gyermekem idén májusban töltötte be 3. életévét. Idén márciusban jeleztem cégem felé, hogy vissza szeretnék menni a felgyülemlett szabadságok letelte után. Rákérdeztem a munkaidőre, munkakörre és a bérezésre. A bérezésre és a munkaidőre kaptam választ, a munkakörre vonatkozó kérdésemet figyelem nélkül hagyták. Visszakérdeztem, de nem érkezett válasz továbbra sem. Augusztus 15-ével kellene munkába állnom, így júliusban ismét rákérdeztem a munkakörömre. Három hét múlva kaptam választ, hogy a régi munkakörömbe várnak vissza.
Időközben
˗ mivel számomra március óta úgy tűnt, hogy nem biztosított a visszavételem a korábbi munkakörömbe ˗ egy a gyes alatt elkezdett másodállást erősítettem meg, ami úgy tűnik, felfutóban van, így rákérdeztem, hogy dolgozhatok-e 4 órában. Azt a választ kaptam, hogy valóban azért nem válaszoltak hónapokig a kérdésemre, mert nem volt meg a korábbi pozícióm, és úgy „kaparták” nekem össze ezt a mostanit. Nekik az a jó, ha 8 órában megyek vissza, vagy ha felmondok.

Kérdésem az lenne, hogyha felmondok, jár-e valamilyen végkielégítés? Egy weblapon azt olvastam, hogy 2016-ban, ha a munkavállaló mond fel ˗ jogszerűen ˗, akkor jár végkielégítés. Igaz ez? Ha igen, mire kell odafigyelnem?

 

Válasz

A munkavállaló nem jogosult végkielégítésre, ha saját maga szünteti meg felmondással a jogviszonyát (a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 77. §).

Tovább

Különadó megállapítása jogviszony megszűnésekor

Versenyszféra

2013.február hónapban a munkáltatom felmondta munkaviszonyomat betegállomány ideje alatt. Az Mt. szerint egy év betegállomány után automatikusan életbe lép a felmondás. A helyzetem úgy alakult, hogy a felmondás életbe lépése előtt rokkantsági ellátásra lettem jogosult, melyről tájékoztattam a munkáltatót, aki ezt nem vette figyelembe és életbe léptette a felmondást. Az Mt. és a Ksz. szerint megtörtént az elszámolás. A kérdésem az lenne, hogy jogosan vonták le a 75%-os különadót?

Válasz

Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 9. § (1) bekezdése szerint nem köteles különadó fizetésére az, akinek a jogviszonya megszűnését követő naptári naptól a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvényben meghatározott saját jogú nyugellátás, korhatár előtti ellátás, szolgálati járandóság, balettművészeti életjáradék vagy átmeneti bányászjáradék kerül megállapításra. Az (1b) bekezdés szerint a fentiek alkalmazásában saját jogú nyugellátásnak minősül a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény alapján megállapított rokkantsági ellátás és rehabilitációs ellátás is. A 12/E. § szerint e rendelkezést a 2013. december 31-től megszerzett jövedelmekre is alkalmazni kell.

Tovább

Figyelembe vehető-e a külföldi munkaviszony a fizetési fokozat megállapításánál?

Közszféra

Új munkavállalónk közalkalmazotti kinevezéséhez szeretnék segítséget kérni! A kérdésem az lenne, hogy a fizetési fokozat megállapításánál figyelembe lehet-e venni a külföldi munkaviszonyt, illetve a vállalkozói jogviszonyt?

Válasz

A fizetési fokozat megállapításánál figyelembe vehető közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő megállapítására a Kjt. 87/A. §-ában foglaltak az irányadók.

Tovább

Fizetés nélküli szabadság méltányosságból

Versenyszféra

 

Tudomásom szerint a fizetés nélküli szabadság maximum 1 év lehet, ide nem értve a gyermekgondozás, illetve a hozzátartozó ápolása miatti fizetés nélküli szabadságot. Az egyéves fizetés nélküli szabadság meghosszabbítható, illetve az egy év elteltével adhat-e a munkáltató újabb egy, kettő  év fizetés nélküli szabadságot egymás után például külföldi munkavállalás vagy bármi más indokból? Ha az egy év elteltével a munkavállaló továbbra is szabadságon akar maradni, nem kell-e neki felmondani, illetve kezdeményezni a munkaviszony-megszüntetését közös megegyezéssel?

Válasz

A munkáltató a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény értelmében csak:

-          a gyermek gondozása céljából (Mt. 128. § ˗ 131. §), továbbá

-          a hozzátartozója előreláthatólag harminc napot meghaladó személyes ápolása céljából legfeljebb 2 évre (Mt. 131. §) köteles biztosítani.

Tovább

A csoportos létszámcsökkentés

Az Mt. 71−76. §-aiban rögzített csoportos létszámleépítés kérdéseinek ismertetése az Mt. hatálybalépését követő gyakorlat szemszögéből.

Szerző: dr. Ferge Zsigmond

Tovább

Az eltűnt munkavállaló esete

Felvettünk egy új kollégát, akinek munkaszerződésében egy hónapos próbaidőt kötöttünk ki, melyet le is dolgozott a munkavállaló. A próbaidő elteltét követően azonban nem jött be dolgozni. Ennek már több mint egy hete, azóta sem érjük el telefonon. Hány nap után mondhatunk fel neki azonnali hatállyal?

 

Tovább

A rendkívüli munka és a kötetlen munkarend

Elrendelhető-e kötetlen munkarend esetén rendkívüli munkavégzés? És vajon ha nem vált be a kötetlen munkarend, mi a teendő, hogy a munkáltató újra élhessen a munkaidő-beosztás jogával? Írásunkban ezekre a kérdésekre keressük a választ.

 

Tovább

A készenléti jellegű munkakörben dolgozók munkaközi szünete

Cégünk több munkavállalót is készenléti jellegű munkakörben foglalkoztat. A hosszabb teljes napi munkaidőre vonatkozóan már kötöttünk megállapodást velünk, azt tervezzük azonban, hogy a beosztás szerinti napi és heti munkaidő maximális mértékének huszonnégy, illetve hetvenkét órára történő emeléséről is megállapodunk. Amennyiben ennek megfelelően huszonnégy órára osztjuk be a munkavállalót, mennyi munkaközi szünet jár részére, és azt hogyan kell kiadni, illetve kifizetni? A beosztás ilyen esetben is meghosszabbodik a munkaközi szünet időtartamával?

 

Tovább

A munkaköri feladatok módosulása készenléti jellegű munkakörben

Portásainkat készenléti jellegű munkakörben alkalmazzuk, és megállapodást kötöttünk velük a hosszabb teljes napi munkaidő alkalmazásáról, továbbá a beosztható napi és heti munkaidő megemeléséről. Munkaköri feladataikat azonban bővíteni szeretnénk: míg eddig csak a belépők fogadása, regisztrálása és útbaigazítása volt feladatuk, szeretnénk, ha a jövőben a talált tárgyak osztályát is ők vezetnék, továbbá a beérkező telefonhívásokat is fogadnák és átirányítanák a megfelelő személyhez. Ennek ellenére munkakörük továbbra is készenléti jellegűnek minősül, fenntarthatóak a megállapodások, vagy sajnos már nem élhetünk ezekkel a lehetőségekkel?

 

Tovább

Esettanulmányok a versenytilalmi megállapodások témakörből

Írásunkban két témát elemzünk: egyrészt arra keressük a választ, hogy a munkáltató a kárigényt illetően élhet-e egyoldalú beszámítással, vagy inkább célszerűbb egyéni megállapodást kötni a munkavállalóval, másrészt egy közös megegyezéssel történő munkaviszony-megszüntetéskor automatikusan megszűnik-e a versenytilalmi megállapodás?

 

Tovább