Közösségi oldalakon megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés tájékoztatója

Adatkezelő: Fórum Média Kiadó Kft. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 91., cégjegyzékszám: 01-09-689881, adószám: 12509506-2-41, telefonszám: +36 1 273 2090, e-mail: forum-media@forum-media.hu; ugyfelszolgalat@forum-media.hu, önállóan képviseli: Rok Podgornik ügyvezető) ezúton tájékoztatja Önt a közösségi oldalon megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés részleteiről:

 

Bármelyik közösségi oldalon történő megjelenés (és marketing) ide tartozik.

 

Közösségi oldalakon megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

Adatkezelő tartalmainak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje

Önkéntes hozzájárulás

Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik, vagy más interakciót végeznek

érintett publikus neve

érintett publikus fotója

érintett publikus e-mail címe

érintett közösségi oldalon

keresztül küldött üzenete

érintett általi értékelés,

vagy más művelet

érintett kérésére törlésig

Érintettek

 

1. Adatkezelő elérhető a https://www.facebook.com/ForumMediaKiado oldalon.

 

2. Az adatkezelés kapcsán közös adatkezelés történik.

 

3. Kapcsolattartásra kijelölt Adatkezelő: Fórum Média Kiadó Kft. (székhelye: 1139 Budapest, Váci út 91., cégjegyzékszám: 01-09-689881, adószáma: 12509506-2-41, képviselő neve: Maitz Melinda ügyvezető, e-mail cím: forum-media@forum-media.hu; ugyfelszolgalat@forum-media.hu, telefonszám: +36 1 273 2090, adatvédelmi tisztviselő / kapcsolattartó neve és elérhetőségei: .-.)

 

4. További adatkezelő a Facebook.com és a Facebook-vonatkozású oldalak kapcsán:

Facebook Ireland Limited

4 Grand Canal Square

Grand Canal Harbour

Dublin 2 Ireland (továbbiakban: Facebook vagy FB)

 

Melyek az adatkezelés során a kapcsolattartásra kijelölt Adatkezelő által kezelt adatok körei és céljai a Facebook és a Facebook-vonatkozású oldalak kapcsán?

 

5. A kezelt adatok körei és céljai:

 

érintett publikus neve

 

azonosítás, FB oldal működése során az

Adatkezelő számára elérhetővé tett adat

érintett publikus fotója          

 

azonosítás, FB oldal működése során az

Adatkezelő számára elérhetővé tett adat

érintett publikus e-mail címe

 

kapcsolattartás, FB oldal működése során

az Adatkezelő számára elérhetővé tett

adat

érintett közösségi oldalon

keresztül küldött üzenete             

érintett általi értékelés,

vagy más művelet

kapcsolattartás, válaszadás alapja


minőségjavítás, vagy az egyéb műveletcélja

 

 

 

6. Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.

 

Melyek a Facebook által kezelt adatok?

 

7. Érintett az oldalelemzések adatainak Facebook által létrehozott tájékoztatóját itt olvashatják el: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

 

Mi az adatok kezelésének jogalapja a kapcsolattartásra kijelölt Adatkezelő vonatkozásában?

 

8. A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata, az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet (interakció) az érintett előzetes és önkéntes hozzájárulásán alapul (GDPR 6. cikk (1) a)).

 

9. Magyarázat: az érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez és adatainak Facebook által történő kezeléséhez (oldalelemzések készítéséhez).

 

10. Példálózó meghatározással élve, az Adatkezelő Facebook oldalán található üzenő falon közzétett hírfolyamra, történetre az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, továbbá az Adatkezelővel és az oldal posztjaival interakcióba kerülhet, amely során mind a kapcsolattartásra kijelölt Adatkezelő, mind pedig a Facebook kezeli az adatait.

 

Kik az érintettek?

 

11. Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik, vagy más interakciót végeznek.

 

Mi az adatkezelés fő célja az Adatkezelő vonatkozásában?

 

12. A közösségi portálokon történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatok kezelésének fő célja az Adatkezelő tartalmainak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.

 

Meddig tart az adatkezelés?

 

13. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig tart.

 

Honnan vannak az adatok?

 

14. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

 

15. Adatközlés: a közös adatkezelésen túl az adat harmadik fél számára adat akkor kerül közlésre, ha Partner végzi a közösségi oldal marketingjét. Ilyen esetben a Partner külön mellékletben került megnevezésre.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 

16. Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

a. az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,

b. az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,

c. az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,

d. az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,

e. arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,

f. arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére

g. arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe

h. a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról

i. arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.

j. arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét a Facebook?

 

17. Lásd: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum oldalon a Mellékletben megfogalmazottakat.

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

 

18. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyet a kapcsolattartásra kijelölt Adatkezelő nem végez. Adatkezelő ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az adott közösségi oldalt üzemeltető adatkezelő végezhet profilalkotást vagy más, automatizált adatkezelést saját céljából, saját érdekében, de ebben az esetben az adatkezelő a közösségi oldalt üzemeltetője lesz.

 

Milyen jogai vannak az érintetteknek?

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulásást visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

 

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai (1139 Budapest, Váci út 91.) vagy e-mail-es elérhetőségre (forum-media@forum-media.hu; ugyfelszolgalat@forum-media.hu) küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

 

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

 

Egyéb

 

19. Adatkezelő vagy a Facebook a közösségi oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal az adott közösségi portál szabályai szerint, és így adott oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen oldallal összekapcsolt más közösségi portálokon történő közzétételt is.

 

20. Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.

 

21. Adatkezelő végez további adatkezeléseket, amelyről a https://www.forum-media.hu/adatvedelem oldalon tájékozódhat.