alt

Segédletek

Ha előfizetője ennek a terméknek, lépjen be a jobbra fent található ügyfélkapun az alább látható segédletek letöltéséhez! A felhasználónevet és a jelszót a szaklap második oldalán találja.

 

Dokumentációs Központ Iratmintái

 • A szolgáltatási díjtételek
 • Adatlap
 • Ajánlati lap
 • Megrendelő lap iratbetekintéshez, másoláshoz
 • Nyilatkozat a tervtár használatához
 

Megválaszolt olvasói kérdések

 • Megválaszolt olvasói kérdések - 2013. október
 • Megválaszolt olvasói kérdések - 2014. január
 • Megválaszolt olvasói kérdések - 2014. április
 

Egyéb iratminták

 • Energetikai minőségtanúsítvány alátámasztó munkarésze
 • Energetikai minőségtanúsítvány minta
 • Energetikai minősítési osztályok
 • Felszólítás hibás teljesítés esetén
 • Szakértő kirendelése iránti kérelem
 • Választottbírósághoz benyújtandó kereset
 

Építésügyi hatósági eljárások változásai 2013 januárjától

 • Az e-ügyintézés
 • Az építésügyi eljárásfajták változásai
 

Hatósági iratminták

 • Bejelentés bontás tudomásul vételére
 • Bontási hulladék-nyilvántartó lap
 • Egyéb építésügyi hatósági eljárási kérelem
 • Építési hulladék nyilvántartó lap
 • Építési tevékenység megkezdésének előzetes bejelentése
 • Építési tevékenység megkezdésének utólagos bejelentése
 • Építési tevékenységek változásának bejelentése
 • Épület kitűzésének bejelentése
 • Felelős műszaki vezető változásának bejelentése
 • Hatósági bizonyítvány kérelme
 • Hiánypótlás benyújtása
 • Kérelem integrált telepítési hatásvizsgálat lefolytatására
 • Kérelem közterületen lévő fás szárú növény kivágásához
 • Kérelem településképi bejelentési eljárás lefolytatására
 • Közterület használat kérelme Budapest
 • Társasház-kezelői tevékenység bejelentése
 

Eu rendelet

 • 305/2011/EU rendelet az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
 • Az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete / 2011. március 9./ az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről /EGT-vonatkozású szöveg/
 

Bírosági határozatok

 • A Kúria Önkormányzati tanácsa 2012. szeptember 12.
 • Fővárosi ítélőtáábla 2011. november 10.
 • Fővárosi ítélőtábla 2007. április 25.
 • Fővárosi ítélőtábla 2007. november 9.
 • Fővárosi ítélőtábla 2008. november 4.
 • Fővárosi ítélőtábla 2008. november 19
 • Fővárosi ítélőtábla 2008. szeptember 12.
 • Fővárosi ítélőtábla 2009. április 15.
 • Fővárosi ítélőtábla 2009. február 6.
 • Fővárosi ítélőtábla 2009. február 25.
 • Fővárosi ítélőtábla 2009. február 25_2
 • Fővárosi ítélőtábla 2009. január 8.
 • Fővárosi ítélőtábla 2009. május 7.
 • Fővárosi ítélőtábla 2010. április 22.
 • Fővárosi ítélőtábla 2010. december 7.
 • Fővárosi ítélőtábla 2010. március 31.
 • Fővárosi ítélőtábla 2010. szeptember 9.
 • Fővárosi ítélőtábla 2011. december 7.
 • Fővárosi ítélőtábla 2011. január 26.
 • Fővárosi ítélőtábla 2011. május 10.
 • Fővárosi ítélőtábla 2011. május 25.
 • Fővárosi ítélőtábla 2011. november 30.
 • Fővárosi ítélőtábla 2011. október 26.
 • Fővárosi ítélőtábla 2012. február 23.
 • Fővárosi ítélőtábla 2012. június 7.
 • Fővárosi ítélőtábla 2012. május 15.
 • Fővárosi ítélőtábla 2012. október 18.
 • Szegedi ítélőtábla Polgári Kollégium ajánlása
 • BH 2011 100 Jognyilatkozat pótlása
 • BH2011 58 Csalás, fizetésképtelenség
 • EBH 2009 2113 Építtető
 

Jogszabályok - törvények

 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 • 1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról
 • 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről
 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 • 2003. évi XCII. törvény adózás rendjéről
 • 2004. évi 140. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 2011. évi CVIII. törvényt a közbeszerzésekről
 • 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
 

Jogszabályok - rendeletek

 • 191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról
 • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
 • 238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról
 • 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól
 • 252/2006. (XII.7.) Korm. rendelet A településrendezési és építésügyi-műszaki tervtanácsokról
 • 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól
 • 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről
 • 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről
 • 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
 • 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről
 • 306/2011. (XII. 23) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzések részletes szabályairól
 • 312/2012. Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
 • 313/2012. Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
 • 314/2012. Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
 • 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 

Minták

 • Hiba és hiánypótlási jegyzőkönyv
 • Megbízási szerződés fővállalkozó és alvállalkozó között e-alnapló vezetésére
 • Megbízási szerződés fővállalkozó kivitelező és a fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője között e-napló vezetésére
 • Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv
 • Nyilatkozat - Vállalkozói munkavégzés megtagadása környezetvédelmi előírások figyelmen kívül hagyása miatt
 • Vállalkozó elállása a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal környezetvédelmi előírások figyelmen kívül hagyása miatt
 • Vállalkozó figyelmeztetése a megrendelő szakszerűtlen utasításával szemben
 • A használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem adattartalma
 • A szakhatósági megkereséshez csatolandó műszaki dokumentáció tartalmi követelményei
 • A területrendezési tervek részletes tartalmi követelményei
 • Adatlap a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatához
 • A felügyelőség előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek
 • A használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem adattartalma
 • A hatásterület meghatározása a környezeti hatástanulmány készítésekor
 • A környezeti hatásvizsgálat szükségességének szempontjai
 • Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem adattartalma
 • Az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek
 • Az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményei
 • Az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek környezeti kockázatértékelésének szempontrendszere
 • Az egységes környezethasználati engedély tartalmi követelményei
 • Az előzetes konzultációban részt vevő közigazgatási szervek
 • Az előzetes vizsgálati dokumentáció és a konzultációs kérelem tartalma
 • Előzetes szakhatósági állásfoglalás esetén az ügyfél által benyujtandó dokumentumok
 • Környezeti-hatásvizsgálat köteles tevékenységek
 • Az e-építési napló iratmintája
 • Birtokbaadási jegyzőkönyv
 • Előzetes bejelentés ÉTDR nyomtatvány
 • Építési műszaki ellenőr nyilatkozata
 • Építésügyi engedély
 • Építési engedély iránti kérelem
 • Építészeti-műszaki leírás
 • Felelős műszaki vezetői nyilatkozat
 • Felmérési napló iratmintája
 • Hiba- és hiánypótlási jegyzőkönyv
 • Jegyzőkönyv műszaki átadás-átvételről
 • Műszaki ellenőr megbízási szerződése
 • Tárgyalási-egyeztetési jegyzőkönyv
 • Teljesítésigazoláshoz összefogalaló táblázatok
 • Teljesítésigazolási jegyzőkönyv
 • Teljesítésigazolási Szakértői Szerv véleménye iránti kérelem
 • Teljesítésigazolási Szakértői Szerv véleménye
 • Teljesítésigazolási Szakértői Szerv véleményének kivonata
 • Tudnivalók a szervizkönyvről
 • Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban
 • Tudnivalók az elektronikus felmérési naplóról
 • Tudnivalók az elektronikus teljesítésigazolásról
 • Tudnivalók a felelős műszaki vezetői nyilatkozatról
 • A Dokumentációs Központ és az OÉNY muködési és adatkezelési szabályzata
 • A Dokumentációs Központ és OÉNY szabályzatának mellékletei
 • Az építési beruházások közbeszerzésének új előírásai
 • Megválaszolt olvasói kérdések az e-napló bevezetésével kapcsolatban
 • Dokumentációs Központ adatlap építésügyi, településfejlesztési- és rendezési dokumentációk megküldéséhez
 • Dokumentációs Központ Ajánlati lap információkutatás megrendelésére
 • Dokumentációs Központ megrendelőlap betekintés, információkutatás, másolatszolgáltatás megrendelésére
 • Dokumentációs Központ nyilatkozat a tervtár használatához
 • Megbízási szerződés fővállalkozó és alvállalkozó között e-alnapló vezetésére
 • Megbízási szerződés fővállalkozó kivitelező és a fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője között e-napló vezetésére
 • Szakmagyakorlási Kódex mellékletei január 1-től
 

Munkaköri leírások az építőiparban

 • Anyagbeszerző
 • Applikációs mérnök
 • Asztalos
 • Bádogos
 • Brigádvezető
 • Cement- és mészgyártó
 

Naplók

 • Építési napló
 • Felmérési napló
 • Oktatási napló
 

Nyilatkozatok

 • Előzetes hozzájáruló, lemondó nyilatkozat
 • Felelős műszaki vezető-Építésügyi műszaki szakértő nyilatkozat
 • Felelős műszaki vezetői nyilatkozat
 • Társasházi tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozata
 • Tervezői nyilatkozat
 

Szerződések

 • Alvállalkozói szerződés
 • Alvállalkozói építési-szerelési szerződés fedezetkezelő igénybevételével
 • Az építési műszaki ellenőr és az építtető közti szerződés
 • Engedélyezési építészeti-műszaki dokumentáció tervezési szerződése
 • Fővállalkozó megbízási szerződése e-alnapló átvállalására
 • Kivitelezési szerződés építtető fedezetkezelő igénybevételével
 • Kivitelezési terv szerződése
 • Szakági kivitelezési terv szerződése
 • Megbízási szerződés fővállalkozó és alvállalkozó között e-alnapló vezetésére
 • Megbízási szerződés fővállalkozó kivitelező és a fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője között e-napló vezetésére
 • Vállalkozási szerződés
 

Tájékoztatók

 • 2014 A kamarai kötelező továbbképzés reformja
 • Az építési, tervezési szerződés, pótmunka többletmunka
 • A készenlétbe helyezés adatai
 • A kivitelezési dokumentáció tartalma
 • A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv
 • A Szakmagyakorlási Kódex mellékletei
 • Kormányrendelet az építőipari lánctartozás megakadályozására
 • Meghatalmazás építtetői feladatkör ellátására
 • Tervezési Szabványok
 • Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások
 • Egyes területrendezésről szóló kormányrendeletek módosítása
 

Zajterhelés

 • 1.sz. melléklet: Üzemi és Szabadidős létesítmények zaj terhelése
 • 2. sz. melléklet: Építési tevékenységből származó zaj
 • 3 sz. melléklet: Közlekedéstől származó zaj
 • 4 sz. melléklet: Épületek zajtól védendő
 • 5 sz. melléklet: Emberre ható rezgés

 

 

ÉTDR segédletek

  • A települési önkormányzat eljárási
  • Az építészeti-műszaki dokumentáció elektronikus benyújtásának gyakorlati kérdései
  • Belépés és regisztráció az ÉTDR-ben
  • Bemutató az ÉTDR használatáról
  • Elektronikus dokumentumok hitelessége
  • Elektronikus szolgáltatások
  • Engedélyezési eljárások
  • Építésfelügyeleti hatósági eljárások
  • Építésügyi hatósági eng. kérelem 1. lap
  • Építésügyi hatósági eng. kérelem 2.1 lap
  • Építésügyi hatósági eng. kérelem 2.2 lap
  • Építésügyi hatósági eng. kérelem 3. lap
  • Építésügyi hatósági eng. kérelem 4. lap
  • Építésügyi hatósági eng. kérelem 5. lap
  • Építésügyi hatósági eng. kérelem 6. lap illeték
  • Építésügyi hatósági szolgáltatások
  • ÉTDR jegyzet ügyfeleknek
  • Kérelmek és mellékletek
  • Kérelmen és a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek
  • Közműnyilatkozatok
  • Tudomásulvételi eljárások
  • A részletes kivitelezési dokumentáció tartalma
 

Kormányrendeletek

238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról

  • 238-2005korm-2007.01.19-2008.02.01
  • 238-2005korm-2008.01.02-2009.09.30
  • 238-2005korm-2009.10.01-12.31.pdf
  • 238-2005korm-2010.01.01-05.27.pdf
  • 238-2005korm-2010.05.28-12.31.pdf
  • 238-2005korm-2011.01.01-12.31.pdf
  • 238-2005korm-2013.01.01-06.16.pdf
  • 238-2005korm-2013.05.17-07.18.pdf
  • 238-2005korm-2013.05.17-09.30.pdf
  • 238-2005korm-2013.07.19-09.30.pdf
 

244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól

  • 244-2006korm-2008.01.01-02.01.pdf
  • 244-2006korm-2008.02.02-04.03.pdf
  • 244-2006korm-2008.04.04-05.15.pdf
  • 244-2006korm-2008.05.16-07.03.pdf
  • 244-2006korm-2008.07.04-2009.09.30.pdf
  • 244-2006korm-2009.10.01-2010.05.27.pdf
  • 244-2006korm-2010.05.28-12.31.pdf
  • 244-2006korm-2011.01.01-2013.06.30.pdf
  • 244-2006korm-2011.01.01-2013.09.30.pdf
 

245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

  • 245-2006korm-2007-01-09-2008-02-01.pdf
  • 245-2006korm-2008.02.02-04.28.pdf
  • 245-2006korm-2008.04.29-05.15.pdf
  • 245-2006korm-2008.05.16-2009.04.30.pdf
  • 245-2006korm-2009.05.01-09.30.pdf
  • 245-2006korm-2009.10.01-12.31.pdf
  • 245-2006korm-2010.01.01-05.27.pdf
  • 245-2006korm-2010.05.28-12.31.pdf
  • 245-2006korm-2011.01.01-2012.06.30.pdf
  • 245-2006korm-2012.07.01-12.31.pdf
  • 245-2006korm-2013.01.01-2013.05.16.pdf
  • 245-2006korm-2013.05.17-.pdf
 

252/2006. (XII.7.) Korm. rendelet A településrendezési és építésügyi-műszaki tervtanácsokról

  • 252-2006korm-2007.08.14-2008.05.15.pdf
  • 252-2006korm-2008.05.16-08.31.pdf
  • 252-2006korm-2008.09.01-2009.09.30.pdf
  • 252-2006korm-2009.10.01-2011.12.31.pdf
  • 252-2006korm-2012.01.01-12.31.pdf
  • 252-2006korm-2013.01.01-03.08.pdf
  • 252-2006korm-2013.03.09-.pdf
 

338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól

  • 338-2006.05.08-07.29.pdf
  • 338-2006korm-2007.07.01-2008.01.01.pdf
  • 338-2006korm-2008.01.02-05.15.pdf
  • 338-2006korm-2008.05.16-08.31.pdf
  • 338-2006korm-2008.09.01-12.31.pdf
  • 338-2006korm-2009.01.01-02.28.pdf
  • 338-2006korm-2009.03.01-05.14.pdf
  • 338-2006korm-2009.05.15-08.06.pdf
  • 338-2006korm-2009.08.07-09.30.pdf
  • 338-2006korm-2009.10.01-12.31.pdf
  • 338-2006korm-2010.01.01-02.24.pdf
  • 338-2006korm-2010.02.25-04.30.pdf
  • 338-2006korm-2010.05.01-05.07.pdf
  • 338-2006korm-2010.07.30-12.31.pdf
  • 338-2006korm-2011.01.01-07.04.pdf
  • 338-2006korm-2011.07.05-08.10.pdf
  • 338-2006korm-2011.08.11-12.31.pdf
  • 338-2006korm-2012.01.01-03.14.pdf
  • 338-2006korm-2012.03.15-03.28.pdf
  • 338-2006korm-2012.03.29-06.30.pdf
  • 338-2006korm-2012.07.01-12.28.pdf
  • 338-2006korm-2012.12.29-12.31.pdf
  • 338-2006korm-2013.01.01.pdf
  • 338-2006korm-2013.01.01-03.15.pdf
  • 338-2006korm-2013.03.16-06.19.pdf
  • 338-2006korm-2013.03.16-06.30.pdf
  • 338-2006korm-2013.06.20-07.19.pdf
  • 338-2006korm-2013.07.01-.pdf
  • 338-2006korm-2013.07.20.pdf
  • 338-2010.05.08-07.29.pdf
 

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

  • 343-2006korm-2008.01.01-01.31.pdf
  • 343-2006korm-2008.02.01.pdf
  • 343-2006korm-2008.02.02-05.15.pdf
  • 343-2006korm-2008.05.16-07.03.pdf
  • 343-2006korm-2008.07.04-08.31.pdf
  • 343-2006korm-2008.09.01-12.31.pdf
  • 343-2006korm-2009.01.01-02.28.pdf
  • 343-2006korm-2009.03.01-07.09.pdf
  • 343-2006korm-2009.07.10-09.30.pdf
  • 343-2006korm-2009.10.01-12.31.pdf
  • 343-2006korm-2010.01.01-05.27.pdf
  • 343-2006korm-2010.05.28-08.31.pdf
  • 343-2006korm-2010.09.01-10.02.pdf
  • 343-2006korm-2010.10.03-12.31.pdf
  • 343-2006korm-2011.01.01-07.21.pdf
  • 343-2006korm-2011.07.22-08.25.pdf
  • 343-2006korm-2011.08.26-08.31.pdf
  • 343-2006korm-2011.09.01-12.07.pdf
  • 343-2006korm-2011.12.08-2012.05.31.pdf
  • 343-2006korm-2012.06.01-06.30.pdf
  • 343-2006korm-2012.07.01-07.31.pdf
  • 343-2006korm-2012.08.01-12.31.pdf
  • 343-2006korm-2013.01.01-03.08.pdf
  • 343-2006korm-2013.03.09-.pdf
  • 343-2006korm-2013.03.09-07.19.pdf
  • 343-2006korm-2013.07.20.pdf
 

190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről

  • 190-2009korm-2009.09.15.pdf
  • 190-2009korm-2009.10.01-2010.03.31.pdf
  • 190-2009korm-2010.04.01-08.13.pdf
  • 190-2009korm-2010.08.14-08.31.pdf
  • 190-2009korm-2010.09.01-12.31.pdf
  • 190-2009korm-2011.01.01-12.07.pdf
  • 190-2009korm-2011.12.08-12.31.pdf
  • 190-2009korm-2013.01.01.pdf
 

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

  • 191-2009korm-2009.09.15.pdf
  • 191-2009korm-2009.10.01-12.11.pdf
  • 191-2009korm-2009.12.12-12.28.pdf
  • 191-2009korm-2009.12.29-12.30.pdf
  • 191-2009korm-2009.12.31.pdf
  • 191-2009korm-2010.01.01-05.14.pdf
  • 191-2009korm-2010.05.15-07.24.pdf
  • 191-2009korm-2010.07.25-12.31.pdf
  • 191-2009korm-2011.01.01-02.08.pdf
  • 191-2009korm-2011.02.09-10.14.pdf
  • 191-2009korm-2011.10.15-12.31.pdf
  • 191-2009korm-2012.01.01-05.31.pdf
  • 191-2009korm-2012.06.01-11.16.pdf
  • 191-2009korm-2012.11.17-12.31.pdf
  • 191-2009korm-2013.01.01-06.30.pdf
  • 191-2009korm-2013.07.01-09.30.pdf
 

194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről

  • 194-2009korm-2009.09.15.pdf
  • 194-2009korm-2010.01.01-08.27.pdf
  • 194-2009korm-2010.08.28-12.31.pdf
  • 194-2009korm-2011.01.01-08.25.pdf
  • 194-2009korm-2011.08.26-2012.06.30.pdf
  • 194-2009korm-2012.07.01-12.31.pdf
  • 194-2009korm-2013.01.01-.pdf
 

306/2011. (XII. 23) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzések részletes szabályairól

  • 306-2011korm.pdf
  • 306-2011korm-2011.12.23.pdf
  • 306-2011korm-2012.01.01.pdf
  • 306-2011korm-2012.01.02-06.30.pdf
  • 306-2011korm-2012.07.01-12.31.pdf
  • 306-2011korm-2013.01.01-06.30.pdf
 

312/2012. Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

  • 312-2012korm-2012.11.08.pdf
  • 312-2012korm-2013.01.01.pdf
  • 312-2012korm-2013.01.02-02.25.pdf
  • 312-2012korm-2013.02.26-03.08.pdf
  • 312-2012korm-2013.03.09-04.18.pdf
  • 312-2012korm-2013.04.19-06.03.pdf
  • 312-2012korm-2013.06.04-06.30.pdf
  • 312-2012korm-2013.07.01.pdf
  • 312-2012korm-2013.07.02-07.31.pdf
  • 312-2012korm-2013.07.02-09.30.pdf
  • 312-2012korm-2013.08.01-09.30.pdf
 

313/2012. Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

  • 313-2012korm-2012.11.08.pdf
  • 313-2012korm-2013.01.01.pdf
  • 313-2012korm-2013.01.02-04.12.pdf
  • 313-2012korm-2013.04.13-06.30.pdf
  • 313-2012korm-2013.07.01-12.31.pdf
 

314/2012. Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

  • 314-2012korm-2012.11.08.pdf
  • 314-2012korm-2012.11.09-12.31.pdf
  • 314-2012korm-2013.01.01.pdf
  • 314-2012korm-2013.01.02.pdf
  • 314-2012korm-2013.01.02-07.31.pdf
  • 314-2012korm-2013.08.01.pdf
 

322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

  • 322-2012korm-2012.11.16.pdf
  • 322-2012korm-2012.11.17.pdf
  • 322-2012korm-2012.11.18-12.20.pdf
  • 322-2012korm-2012.12.21-12.31.pdf
  • 322-2012korm-2013.01.01.pdf
  • 322-2012korm-2013.01.02-06.18.pdf
  • 322-2012korm-2013.04.19-09.30.pdf
 

Miniszteri rendeletek

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

  • 5-1993mum-2007.02.12-2009.12.31.pdf
  • 5-1993mum-2010.01.01-03.16.pdf
  • 5-1993mum-2010.03.17-12.31.pdf
  • 5-1993mum-2011.01.01-10.14.pdf
  • 5-1993mum-2011.10.15-2012.02.10.pdf
  • 5-1993mum-2012.02.11-07.05.pdf
  • 5-1993mum-2012.07.06-08.23.pdf
  • 5-1993mum-2012.08.24-12.31.pdf
  • 5-1993mum-2013.01.01.pdf
 

Törvények

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

  • 1993-93.tv-2010.01.01-03.31.pdf
  • 1993-93tv-2008.01.01-12.31.pdf
  • 1993-93tv-2009.01.01-09.30.pdf
  • 1993-93tv-2009.10.01-11.27.pdf
  • 1993-93tv-2009.11.28-12.31.pdf
  • 1993-93tv-2010.04.01-12.31.pdf
  • 1993-93tv-2011.01.01-07.21.pdf
  • 1993-93tv-2011.07.22-07.31.pdf
  • 1993-93tv-2011.08.01-12.31.pdf
  • 1993-93tv-2012.01.01-02.29.pdf
  • 1993-93tv-2012.03.01-04.14.pdf
  • 1993-93tv-2012.04.15-06.30.pdf
  • 1993-93tv-2012.07.01-2013.02.28.pdf
  • 1993-93tv-2013.03.01-06.30.pdf
  • 1993-93tv-2013.07.01-.pdf
 

1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról

  • 1995-28tv-2007.07.01-2011.12.31.pdf
  • 1995-28tv-2012.01.01-2012.02.29.pdf
  • 1995-28tv-2012.03.01-.pdf
 

1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről

  • 1996-75tv-2008.01.01-12.31.pdf
  • 1996-75tv-2009.01.01-05.31.pdf
  • 1996-75tv-2009.06.01-08.19.pdf
  • 1996-75tv-2009.08.20-09.30.pdf
  • 1996-75tv-2009.10.01-10.31.pdf
  • 1996-75tv-2009.11.01-11.27.pdf
  • 1996-75tv-2009.11.28-12.31.pdf
  • 1996-75tv-2010.01.01-03.12.pdf
  • 1996-75tv-2010.03.13-03.31.pdf
  • 1996-75tv-2010.04.01-12.31.pdf
  • 1996-75tv-2011.01.01-07.21.pdf
  • 1996-75tv-2011.07.22-07.31.pdf
  • 1996-75tv-2011.08.01-12.31.pdf
  • 1996-75tv-2012.01.01-04.06.pdf
  • 1996-75tv-2012.04.07-04.14.pdf
  • 1996-75tv-2012.04.15-06.30.pdf
  • 1996-75tv-2012.07.01-2013.06.30.pdf
  • 1996-75tv-2013.07.01-12.31.pdf
 

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

  • 1997-78tv-2008.01.01-08.31.pdf
  • 1997-78tv-2008.09.01-12.31.pdf
  • 1997-78tv-2009.01.01-09.30.pdf
  • 1997-78tv-2009.10.01-10.31.pdf
  • 1997-78tv-2009.11.01-12.31.pdf
  • 1997-78tv-2010.01.01-08.13.pdf
  • 1997-78tv-2010.08.14-08.27.pdf
  • 1997-78tv-2010.08.28-08.31.pdf
  • 1997-78tv-2010.09.01-12.30.pdf
  • 1997-78tv-2010.12.31.pdf
  • 1997-78tv-2011.01.01-03.29.pdf
  • 1997-78tv-2011.03.30-07.26.pdf
  • 1997-78tv-2011.07.27-12.21.pdf
  • 1997-78tv-2011.12.22-12.31.pdf
  • 1997-78tv-2012.01.01-04.14.pdf
  • 1997-78tv-2012.04.15-05.14.pdf
  • 1997-78tv-2012.05.15-07.05.pdf
  • 1997-78tv-2012.07.06-11.13.pdf
  • 1997-78tv-2012.11.14-12.27.pdf
  • 1997-78tv-2012.12.28-12.31.pdf
  • 1997-78tv-2013.01.01-01.31.pdf
  • 1997-78tv-2013.02.01-06.30.pdf
  • 1997-78tv-2013.07.01-07.31.pdf
  • 1997-78tv-2013.07.01-12.31.pdf
 

2003. évi XCII. törvény adózás rendjéről

  • 2003-92tv-2008.01.01.pdf
  • 2003-92tv-2008.01.02-03.17.pdf
  • 2003-92tv-2008.03.18-04.30.pdf
  • 2003-92tv-2008.05.01-07.02.pdf
  • 2003-92tv-2008.07.03-12.09.pdf
  • 2003-92tv-2008.12.10-12.26.pdf
  • 2003-92tv-2008.12.27-12.31.pdf
  • 2003-92tv-2009.01.01-01.31.pdf
  • 2003-92tv-2009.02.01.pdf
  • 2003-92tv-2009.02.02-03.12.pdf
  • 2003-92tv-2009.03.13-04.30.pdf
  • 2003-92tv-2009.05.01-05.14.pdf
  • 2003-92tv-2009.05.15-05.31.pdf
  • 2003-92tv-2009.06.01-06.30.pdf
  • 2003-92tv-2009.07.01-07.08.pdf
  • 2003-92tv-2009.07.09.pdf
  • 2003-92tv-2009.07.10-07.14.pdf
  • 2003-92tv-2009.07.15-08.20.pdf
  • 2003-92tv-2009.08.21-08.31.pdf
  • 2003-92tv-2009.09.01-09.30.pdf
  • 2003-92tv-2009.10.01-10.31.pdf
  • 2003-92tv-2009.11.01-11.16.pdf
  • 2003-92tv-2009.11.17-11.20.pdf
  • 2003-92tv-2009.11.21-11.23.pdf
  • 2003-92tv-2009.11.24-11.27.pdf
  • 2003-92tv-2009.11.28-12.31.pdf
  • 2003-92tv-2010.01.01.pdf
  • 2003-92tv-2010.01.02-02.28.pdf
  • 2003-92tv-2010.03.01-03.12.pdf
  • 2003-92tv-2010.03.13-03.31.pdf
  • 2003-92tv-2010.04.01-06.28.pdf
  • 2003-92tv-2010.06.29-06.30.pdf
  • 2003-92tv-2010.07.01-07.31.pdf
  • 2003-92tv-2010.08.01-08.14.pdf
  • 2003-92tv-2010.08.15.pdf
  • 2003-92tv-2010.08.16-08.31.pdf
  • 2003-92tv-2010.09.01-11.19.pdf
  • 2003-92tv-2010.11.20-12.21.pdf
  • 2003-92tv-2010.12.22.pdf
  • 2003-92tv-2010.12.23-12.31.pdf
  • 2003-92tv-2011.01.01.pdf
  • 2003-92tv-2011.01.02-06.24.pdf
  • 2003-92tv-2011.06.25-06.30.pdf
  • 2003-92tv-2011.07.15-07.26.pdf
  • 2003-92tv-2011.07.27-07.31.pdf
  • 2003-92tv-2011.08.01-10.31.pdf
  • 2003-92tv-2011.11.01-12.09.pdf
  • 2003-92tv-2011.12.10-12.21.pdf
  • 2003-92tv-2011.12.22-12.31.pdf
  • 2003-92tv-2012.01.01-01.04.pdf
  • 2003-92tv-2012.01.05-01.31.pdf
  • 2003-92tv-2012.02.01-02.29.pdf
  • 2003-92tv-2012.03.01-04.14.pdf
  • 2003-92tv-2012.04.15-06.19.pdf
  • 2003-92tv-2012.06.20-06.30.pdf
  • 2003-92tv-2012.07.01-07.05.pdf
  • 2003-92tv-2012.07.06-07.12.pdf
  • 2003-92tv-2012.07.13-08.06.pdf
  • 2003-92tv-2012.08.07-08.31.pdf
  • 2003-92tv-2012.09.01-09.24.pdf
  • 2003-92tv-2012.09.25-10.15.pdf
  • 2003-92tv-2012.10.16-10.25.pdf
  • 2003-92tv-2012.10.26-11.29.pdf
  • 2003-92tv-2012.11.30-12.14.pdf
  • 2003-92tv-2012.12.15-12.22.pdf
  • 2003-92tv-2012.12.23-12.31.pdf
  • 2003-92tv-2013.01.01-01.31.pdf
  • 2003-92tv-2013.02.01-03.31.pdf
  • 2003-92tv-2013.04.01-06.30.pdf
  • 2003-92tv-2013.07.01-2014.06.30.pdf
 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

  • 2004-140tv-02.01-06.30.pdf
  • 2004-140tv-2008.01.01-07.17.pdf
  • 2004-140tv-2008.07.18-12.31.pdf
  • 2004-140tv-2009.01.01-01.31.pdf
  • 2004-140tv-2009.02.01-09.30.pdf
  • 2004-140tv-2009.10.01-10.31.pdf
  • 2004-140tv-2009.11.01-12.31.pdf
  • 2004-140tv-2010.01.01-03.31.pdf
  • 2004-140tv-2010.04.01-07.31.pdf
  • 2004-140tv-2010.08.01-08.13.pdf
  • 2004-140tv-2010.08.14-08.31.pdf
  • 2004-140tv-2010.09.01-12.31.pdf
  • 2004-140tv-2011.01.01-02.28.pdf
  • 2004-140tv-2011.03.01-03.08.pdf
  • 2004-140tv-2011.03.09-08.02.pdf
  • 2004-140tv-2011.08.03-12.31.pdf
  • 2004-140tv-2012.01.01-01.31.pdf
  • 2004-140tv-2012.02.01-03.31.pdf
  • 2004-140tv-2012.04.01-04.14.pdf
  • 2004-140tv-2012.04.15-06.26.pdf
  • 2004-140tv-2012.06.27-07.02.pdf
  • 2004-140tv-2012.07.03-07.05.pdf
  • 2004-140tv-2012.07.06.pdf
  • 2004-140tv-2012.07.07-07.23.pdf
  • 2004-140tv-2012.07.24-11.14.pdf
  • 2004-140tv-2012.11.15-12.27.pdf
  • 2004-140tv-2012.12.28-12.31.pdf
  • 2004-140tv-2013.01.01-01.31.pdf
  • 2004-140tv-2013.02.01-06.30.pdf
  • 2004-140tv-2013.07.01-12.31.pdf
 

2011. évi CVIII. törvényt a közbeszerzésekről

  • 2011-108tv-2011.07.20.pdf
  • 2011-108tv-2011.08.21.pdf
  • 2011-108tv-2011.08.22-12.31.pdf
  • 2011-108tv-2012.01.01.pdf
  • 2011-108tv-2012.01.02-02.29.pdf
  • 2011-108tv-2012.03.01-04.30.pdf
  • 2011-108tv-2012.05.01-07.05.pdf
  • 2011-108tv-2012.07.06-12.31.pdf
  • 2011-108tv-2013.01.01-06.30.pdf
  • 2011-108tv-2013.07.01-.pdf
 

2011. évi CVIII. törvényt a közbeszerzésekről

  • 2011-128tv-2011.10.03.pdf
  • 2011-128tv-2012.01.01.pdf
  • 2011-128tv-2012.01.01-04.14.pdf
  • 2011-128tv-2012.04.15-06.19.pdf
  • 2011-128tv-2012.06.20-07.05.pdf
  • 2011-128tv-2012.07.06.pdf
 

Egyéb segédletek

 • Az építési beruházások közbeszerzésének új előírásai
 • Nemfizetési jelzés
 • Olvasói kérdések az e-naplóhoz