alt

Segédletek

Ha előfizetője ennek a terméknek, lépjen be a jobbra fent található ügyfélkapun az alább látható segédletek letöltéséhez! A felhasználónevet és a jelszót a szaklap második oldalán találja.

 

 

 

 

JogszabályokOSHA tájékoztatókA 2012. évi LXXXVI. törvény által módosított törvényekCímjegyzékekMinták, jegyzékekAlkalmassági vizsgálatEgyéni védőeszközAz egyéni védőeszközök használatát szükségessé tevő kockázatok felmérőlapjaiEgyéni védőeszköz ellátás munkakörönként(ajánlás)Időszakos alkalmassági vizsgálatMunkabaleset - üzemi baleset kapcsolódó mintákJegyzőkönyvek munkavédelmi szempontú vizsgálatrólGépi targoncák időszakos vizsgálataiEmelőgépek időszakos vizsgálataiGépi berendezések időszakos vizsgálataiMunkabaleset - üzemi baleset kapcsolódó mintákMunkabiztonságMunkaköri alkalmasságMunkavédelmi oktatásMunkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátásaSzerződésmintákMunkaköri leírásmintákMunkavédelemre vonatkozó szabályok rendszereÉpítmények, munkahelyek létesítéseMunkavédelmi információs rendszer, pályázatokÉpítésügyi hatósági engedélyezés mintákKatasztrófavédelmi dokumentációk tartalmi követelményeiMunkavédelemIratminták a munkavédelmi képviselő választáshozMunkabiztonságKockázatbecslésMunkabaleseti jegyzőkönyvEurópai Munkahelyi Biztonság és Egészség védelmi ÜgynökségOMMFEllenőrző kérdésekKockázatértékelési mintákTűzvédelemKézikönyvből áthelyezett fejezetek


Jogszabályok Lap tetejére

 • Útmutató a magyar jogrendszer hierarchiájához, a munkavédelemre vonatkozó előírások kapcsán
 • Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata
 • 1999. évi C. törvény az Európai Szociális Karta kihirdetéséről
 • Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
 • Munkavédelmi bírságok felhasználása_Magyar_Közlöny 119.szám
 • Jogszabályok jegyzéke 2013 Július


Törvények Lap tetejére

 • 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
 • 1991. évi XI. törvény az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről
 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 • 1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról
 • 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
 • 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről
 • 1996. évi LVIII. törvény a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról
 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 • 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
 • 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
 • 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról
 • 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
 • 1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekről
 • 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
 • 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről
 • 2005. évi CLXXXIV. törvény a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról
 • 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról
 • 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 • 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
 • 2013. évi V. törvény A Polgári Törvénykönyvről


Kormányrendeletek Lap tetejére

 • 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról
 • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
 • 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről
 • 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
 • 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról
 • 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és mőködési feltételeiről
 • 93/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosításáról
 • 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
 • 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről
 • 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről
 • 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
 • 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről
 • 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről
 • 273/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a munkavédelmi bírság mértékére és kiszabására vonatkozó részletes szabályokról
 • 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről
 • 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
 • 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról
 • 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
 • 6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól


Miniszteri rendeletek Lap tetejére

 • 6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet a keszonmunkákról
 • 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti jármővek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának mőszaki feltételeiről
 • 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
 • 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról
 • 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról
 • 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
 • 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről
 • 25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsısorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről
 • 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről
 • 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről
 • 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről
 • 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
 • 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
 • 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredető rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről
 • 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
 • 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról
 • 10/2001. (IV. 19.) KöM rendelet az egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról
 • 30/2001. (X. 3.) EüM rendelet a külső munkavállalók munkahelyi sugárvédelméről
 • 8/2002. (II. 16.) GM rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történı alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról
 • 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről
 • 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
 • 3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről
 • 33/2003. (V. 20.) GKM rendelet a gazdasági és közlekedési ágazat katasztrófavédelmi feladatairól
 • 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről
 • 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet a nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről
 • 63/2004. (VII. 26.) ESZCSM rendelet a 0 Hz–300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről
 • 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelölésérıl, tárolásáról és szállításáról
 • 22/2005. (VI. 24.) EüM rendelet a rezgésexpozíciónak kitett munkavállalókra vonatkozó minimális egészségi és munkabiztonsági követelményekről
 • 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalókat érı zajexpozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről
 • 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről
 • 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet a vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó részletes szabályokról
 • 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról
 • 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról
 • 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről
 • 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet a növényvédelmi tevékenységről
 • 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
 • 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
 • 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról
 • 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet vég-ző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről
 • 45/2013. (VIII. 7.) NFM rendelet a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szak-emberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet, valamint a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet módosításáról
 • 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelete a hulladékjegyzékről


Biztonsági szabályzatok Lap tetejére

 • 8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről
 • 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről
 • 26/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltőállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól
 • 45/2006. (VI. 15.) FVM rendelet a szikvíz gyártásának, töltésének, valamint a szikvizes palack és ballon tárolásának és szállításának Biztonsági Szabályzatáról
 • 61/2012. (XI. 22.) NFM rendelet a föld alatti bányászati tevékenységek biztonsági szabályzatáról


Segédletek, minták, módszerek Lap tetejére

EXTRA TARTALOM - OSHA TÁJÉKOZTATÓK

 • A veszélyes anyagok használatának kiküszöbölése, illetve más anyagokkal történő helyettesítése
 • Szakértői előrejelzés a munkahelyi biztonság és egészségvédelem vonatkozásában kialakuló biológiai kockázatokról
 • Szakértői előrejelzés a munkahelyi biztonsággal és egészségvédelemmel kapcsolatos újonnan megjelenő kémiai kockázatokról
 • Biztonságos karbantartás Tájékoztató munkáltatóknak A munkavállalók biztonsága költségmegtakarítást is jelent
 • Biztonságos karbantartás biztonságos munkavégzés
 • Karbantartás és munkahelyi biztonság és egészségvédelem – Statisztikai áttekintés
 • A munkahelyi biztonság és egészségvédelem egyetemi oktatásba történő beépítésével kapcsolatos kihívások és lehetőségek
 • Munkahelyi egészségfejlesztés munkáltatók számára
 • Munkahelyi egészségfejlesztés munkavállalók számára
 • A munkahelyi biztonság és egészségvédelem javítását elősegítő gazdasági ösztönzőkről szóló jelentés
 • Biztonságos karbantartás – sikertényezők Az ügynökség jelentésének összefoglalója
 • Munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kampány a közúti fuvarozási ágazatban
 • A gépjárművezetőket a közúti fuvarozásban veszélyeztető kockázatok kezelése
 • Biztonságos karbantartás a mezőgazdaságban
 • LEGIONELLA ÉS LÉGIONÁRIUS BETEGSÉG: EURÓPAI POLITIKÁK ÉS HELYES GYAKORLATOK
 • OSHA ellenőrzőlista távmunka intézkedések
 • OSHA ellenőrzőlista távmunka


A 2012. évi LXXXVI. törvény által módosított törvények Lap tetejére

 • 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
 • 1979. évi 11. törvényerejő rendelet a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról
 • 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről
 • 1989. évi VII. törvény a sztrájkról
 • 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
 • 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
 • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 • 1992. évi XLIV. törvény a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról
 • 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 • 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 • 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról
 • 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről
 • 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
 • 1994. évi LXVI. törvény a Bérgarancia Alapról
 • 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről
 • 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
 • 1995. évi CXXV. törvény a nemzetbiztonsági szolgálatokról
 • 1996. évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról
 • 1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről
 • 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
 • 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekrıl és a pénzügyi vállalkozásokról
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 1997. évi LXVIII. törvény az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról
 • 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
 • 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról
 • 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
 • 1997. évi CLIX. törvény a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról
 • 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről
 • 2001. évi IX. törvény a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről
 • 2001. évi XCV. törvény a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról
 • 2003. évi XXI. törvény az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról
 • 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
 • 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség elımozdításáról
 • 2004. évi I. törvény a sportról
 • 2004. évi XLV. törvény az európai részvénytársaságról
 • 2004. évi CXXII. törvény a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról
 • 2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdı fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról
 • 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról
 • 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről
 • 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
 • 2006. évi LXIX. törvény az európai szövetkezetről
 • 2007. évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról
 • 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról
 • 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról
 • 2007. évi CXVII. törvény a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről
 • 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról
 • 2008. évi XCIX. törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól
 • 2009. évi LXXIV. törvény az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről
 • 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb mőködéséről
 • 2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról
 • 2010. évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról
 • 2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről
 • 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról
 • 2011. évi CXIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
 • 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről
 • 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról
 • 2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
 • 2011. évi CLXII. törvény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
 • 2011. évi CLXIV. törvény a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról
 • 2011. évi CLXXXVI. törvény Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről
 • 2011. évi CCVIII. törvény a Magyar Nemzeti Bankról
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 • 2012. évi V. törvény a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
 • 2012. évi LXXXVI. törvény a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és törvénymódosításokról


Címjegyzékek Lap tetejére

 • Műszaki biztonsági felügyelőségek
 • Kormányhivatalok munkavédelmi felügyelőségeinek címjegyzéke
 • Bányakapitányságok
 • ÁNTSZ szervezeti felépítése
 • Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) megyei és fővárosi intézetei
 • Környezetvédelmi Hatóság
 • BM OKF szakmai főosztályai, megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok, hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, polgárvédelmi kirendeltségek, irodák
 • Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek címjegyzéke
 • Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság


Minták, jegyzékek Lap tetejére

 • Jegyzék A miniszteri rendelettel kiadott Biztonsági Szabályzatokról
 • A munkáltató munkavédelmi (munkabiztonsági) szakember foglalkoztatási kötelezettségének alsó határa
 • Példák a stratégiai célokra és intézkedésekre


Alkalmassági vizsgálat Lap tetejére

 • Beutalás másodfokú munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra
 • Másodfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény
 • Első fokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény
 • Munkavállaló egészségügyi törzslapja
 • Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra
 • Munkaköri/szakmai orvosi alkalmassági vélemény
 • Beutalás képernyő előtti munkavégzéshez kapcsolódó szemészeti szakvizsgálatra
 • Foglalkozás-egészségügyi szakvélemény a foglalkoztathatóságról
 • A tevékenységek foglalkozás-egészségi osztályba sorolása
 • Munkahigiénés vizsgálatok


Egyéni védőeszköz Lap tetejére

 • Egyéni védőeszköz EK típustanúsítványa
 • EK megfelelőségi nyilatkozat
 • A veszély típusainak áttekintő táblázata az egyéni védőeszköz használatához
 • Azon tevékenységek és tevékenységcsoportok útmutatásául szolgáló, nem teljes jegyzéke, amelyek az egyéni védőeszközzel való ellátást igényelhetik
 • ADATLAP a védőeszközzel történő ellátásának megállapítása céljából végzett kockázatbecsléshez
 • Kockázattal járó munkakörben foglalkoztatottak védőeszközzel történő ellátása
 • Egyéni védőeszközök kiadása
 • Jegyzőkönyv munkahely/egyéni védőeszköz/munkaeszköz/technológia soron kívüli vizsgálatáról
 • Megfelelőség-vizsgálatra bejelentett szervek az EU-ban
 • Egyéni védőeszközök harmonizált szabványai
 • A 89/686/EK irányelv szerinti egyéni védőeszközök vonatkozó szabványai és ez alapján a termékeken feltüntetett jelölések je-lentései
 • Útmutató az egyéni védőeszközökhöz


Az egyéni védőeszközök használatát szükségessé tevő kockázatok felmérőlapjai Lap tetejére

 • Fizikai eredetű kockázatok – mechanikai hatások
 • Hőmérséklet okozta veszélyek
 • Villamos jelenségek
 • Folyadékok, vegyi anyagok
 • Rossz minőségű és szennyezett levegő
 • Biológiai eredetű veszélyek
 • Sugárzás veszélye
 • Textil anyagok kezelésénél, tisztításánál használatos jelképek


Egyéni védőeszköz ellátás munkakörönként(ajánlás) Lap tetejére

 • Ács, állványozó
 • Akkumlátor kezelő
 • Anyagmozgató
 • Asztalos
 • Bolti eladó (élelmiszer)
 • Építőiprai kisgépkezelő
 • Építőiprai segédmunkás
 • Esztergályos
 • Faipari fűrészgépkezelő
 • Faiprai gyalugépkezelő
 • Festő, mázoló
 • Fűnyírás
 • Gépjármű gumiköpeny szerelő, javító
 • Háziorvos
 • Hentes
 • Hideg- és melegburkoló
 • Húsbolti eladó
 • Ívhegesztő
 • Karbantartó
 • Konyhai hentesmunka, húsbontás
 • Konyhai mosogató
 • Kőműves
 • Laboráns
 • Lánghegesztő
 • Mosónő
 • Motorfűrész-kezelő
 • Műkőkészítő
 • Orvos asszisztens
 • Permetezés (növényvédelem)
 • Ponthegesztő
 • Rakodó
 • Raktáros
 • Sertésgondozó
 • Szakács
 • Takarítónő
 • Tapétázó
 • TMK lakatos
 • Üvegező
 • Vállas, motoros kasza
 • Vegyipari munkás, bekeverő (házt. vegyi)
 • Vegyipari munkás, bekeverő (kozmetika)
 • Vegyipari munkás, kozmetikai testápoló (krémek, kenőcsök)
 • Vegyipari munkás, növényvédő szer kiszerelő
 • Villanyszerelő
 • Védelmi képességre utaló jelképek jelentése


Időszakos alkalmassági vizsgálat Lap tetejére

 • Fizikai, kémiai kóroki tényezők, amelyek expozíciója időszakos munkaköri alkalmassági vizsgálatot tesz szükségessé


Jegyzőkönyvek munkavédelmi szempontú vizsgálatról Lap tetejére

 • Jegyzőkönyv technológia munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatáról
 • Ellenőrző lista a veszélyes vegyipari technológia munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatához
 • Munkaeszköz – munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálati jegyzőkönyv
 • Jegyzőkönyv veszélyes munkaeszköz, technológia soron kívüli ellenőrzéséről
 • Jegyzőkönyv veszélyes munkaeszköz, technológia újraindítási feltételeinek vizsgálatáról


Gépi targoncák időszakos vizsgálatai Lap tetejére

 • Gépi targoncák időszakos vizsgálati ciklusai
 • Jegyzőkönyv a gépi hajtású targonca szerkezeti vizsgálatáról
 • Jegyzőkönyv a gépi hajtású targonca fővizsgálatáról


Emelőgépek időszakos vizsgálatai Lap tetejére

 • Emelőgépek időszakos vizsgálati ciklusai


Gépi berendezések időszakos vizsgálatai Lap tetejére

 • Hegesztő berendezések időszakos vizsgálatai


Munkabiztonság Lap tetejére

 • Biztonsági adatlap minta
 • A munkahelyek kémiai biztonságáról
 • VESZÉLYES ANYAGOK ÉS KÉSZÍTMÉNYEK JEGYZÉKE
 • VESZÉLYES ANYAGOK/KÉSZÍTMÉNYEK NYILVÁNTARTÁSA
 • Felülvizsgálati lap
 • Karbantartási bizonylat
 • Típusvizsgálat és típusvizsgálati tanúsítvány
 • TERVEZŐI MUNKAVÉDELMI NYILATKOZAT
 • Ellenőrzési jegyzőkönyv és napló dissous hegesztőberendezésekhez
 • Minta a tájékoztatáshoz: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén?
 • Telepengedély kiadására irányuló kérelem a többször módosított (80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet alapján ) (ajánlás)
 • Kivitelezői munkavédelmi nyilatkozat
 • Alapvető biztonsági és egészségvédelmi követelmények a gépek tervezéséhez és gyártásához (16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet alapján)


Munkaköri alkalmasság Lap tetejére

 • „Egészségügyi Nyilatkozat” a munkaköri alkalmassághoz
 • Foglalkozás-egészségügyi szakvélemény a foglalkoztathatóságról
 • Ittasság vizsgálati jegyzőkönyv
 • Ittasságvizsgálati napló
 • Vérvételi kérelem véralkohol vizsgálatra
 • Szerződés a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás ellátására


Munkavédelmi oktatás Lap tetejére

 • Munkavédelmi oktatásra kötelezés munkaviszony létesítésekor
 • Jelenléti igazolás
 • Felhívás munkavédelmi oktatáson való részvétel elmulasztása miatt
 • Nyilatkozat munkavédelmi oktatásról
 • Munkáltató felszólítása munkavédelmi oktatáson történő részvételre
 • Munkavédelmi és tűzvédelmi oktatási igazolás
 • Munkavédelmi Oktatási Napló
 • Megbízás munkabiztonsági szempontú felügyelet melletti foglalkoztatás esetén a felügyeletért felelős személy részére
 • Munkavédelmi oktatás a tartalmat alakítsa szabadon cége igényei szerint


Munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi feladatok ellátása Lap tetejére

 • Munkabiztonsági szaktevékenységnek minősülő feladatok
 • Munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősülő feladatok
 • A tevékenységek foglalkozás-egészségi osztályba sorolása
 • A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatások kérdései
 • Szmogriadó légszennyezettségi határértékei, az elrendelhető intézkedések


Szerződésminták Lap tetejére

 • Megbízási szerződés foglalkozás-egészségügyi szolgálat működtetésére
 • Megbízási szerződés munkavédelmi oktatás megtartására
 • Megbízási szerződés munkavédelmi szakember foglalkoztatására
 • Munkaszerződés munkavédelmi szakember foglalkoztatására
 • Szerződés gyomtalanítási feladatok ellátására
 • Szerződés környezetvédelmi feladatok ellátására
 • Szerződés tűzvédelmi feladatok ellátására
 • Munkaerő-kölcsönzési szerződés
 • Munkaerő-kölcsönzésen alapuló munkaszerződés


Munkaköri leírásminták Lap tetejére

 • Munkavédelmi osztályvezető
 • Munkavédelmi referens
 • Tűzvédelmi előadó
 • Raktári anyagmozgató


Munkavédelemre vonatkozó szabályok rendszere Lap tetejére

 • EU jogszabályok
 • A munkavédelemre vonatkozó szabályok rendszere Magyarországon


Építmények, munkahelyek létesítése Lap tetejére

 • Az építőipari kivitelezés előzetes bejelentése az OMMF területileg illetékes munkavédelmi felügyelősége felé
 • Az építési tevékenység megkezdésének és az adatok változásának bejelentése az Építésfelügyeleti Hatóság felé
 • Utólagos bejelentés építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséről az Építésfelügyeleti Hatóság részére
 • ÉPÍTÉSI HULLADÉK NYILVÁNTARTÓ LAP az építési tevékenység során keletkező hulladékhoz
 • BONTÁSI HULLADÉK NYILVÁNTARTÓ LAP a bontási tevékenység során keletkező hulladékhoz
 • Létesítmények akadálymentesítése


Munkavédelmi információs rendszer, pályázatok Lap tetejére

 • ADATLAP a munkavédelmi jellegű bírság felhasználására benyújtott pályázathoz


Építésügyi hatósági engedélyezés minták Lap tetejére

 • Az építészeti-műszaki dokumentáció tartalma
 • Egyéb építésügyi hatósági eljárás
 • Építésügyi hatósági bejelentés
 • Építésügyi hatósági engedélyezési eljárás során a hírközlési szakhatóság megkereséséhez szükség adatlap
 • Építésügyi hatósági engedély-kérelem
 • Épület építési engedélyezéséhez statisztikai adatlap
 • Épület használatbavételi engedélykérelméhez statisztikai adatlap
 • Bontási engedély és bontás tudomásulvétele nélkül végezhető bontási tevékenységek
 • Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek


Katasztrófavédelmi dokumentációk tartalmi követelményei Lap tetejére

 • A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetről történő jelentés küldésének feltételei
 • A belső védelmi terv tartalmi és formai követelményei
 • A súlyos káresemény elhárítási terv tartalmi és formai követelményei
 • A biztonsági jelentés elkészítésének tartalmi és formai követelményei


Munkavédelem Lap tetejére

 • Munkáltatói szervezeten belüli főbb munkavédelmi eljárások
 • Munkavédelmi Szabályzat
 • Javaslat a Munkavédelmi Bizottság ügyrendjére
 • Javaslat a Munkavédelmi Bizottság és a munkáltató közötti megállapodáshoz
 • Az OÉT ajánlása a munkavédelmi képviselő választáshoz, okatatásukhoz
 • Munkavédelmi oktatás, képzés
 • Felkészülés a hatósági ellenőrzésre
 • Munkavédelmi törvény és kapcsolódó jogszabályok – 2004-ig


Iratminták a munkavédelmi képviselő választáshoz Lap tetejére

 • ALÁÍRÁSGYŰJTŐ ÍV a munkavállalói jelöltállításhoz
 • SZAKSZERVEZETI JELÖLTÁLLÍTÁS NYOMTATVÁNYA
 • NYILATKOZAT jelölés elfogadásáról
 • JELÖLTLISTA
 • FELKÉRÉS a szavazatszedő bizottság munkájában való részvételre
 • SZAVAZÓLAP
 • JEGYZŐKÖNYV a szavazásról
 • TÁJÉKOZTATÓ a munkavédelmi bizottság létrehozásáról
 • TÁJÉKOZTATÓ a paritásos munkavédelmi testület létrehozásáról


Munkabiztonság Lap tetejére

 • Ajánlás a biztonságos munkahelyek kialakításához
 • Ajánlás az egyéni védőeszközökhöz
 • Termék- és biztonság, CE-megfelelőség
 • Gépek biztonsága


Kockázatbecslés Lap tetejére

 • Munkavédelem a kereskedelemben
 • Munkavédelmi szabályozási rendszer az anyagmozgatás területén
 • Gépi megmunkálások munkavédelmi kérdései
 • Műanyag-feldolgozás munkavédelmi kérdései
 • Famegmunkálás munkavédelmi kérdései
 • Ajánlás a kockázatértékelés elvégzéséhez a mezőgazdaságban
 • Kézi anyagmozgatás súlynormái, a terhelést befolyásoló tényezők
 • Munkagépek kockázatértékelése (Általános kérdésjegyzék a munkagépek követelményeiről)
 • Munkahelyi kockázatértékelés (minta főképp irodai jellegű munkakörnyezetben végzett tevékenység kockázatértékeléséhez)


A munkabaleseti jegyzőkönyv kitöltésének új szabályai - 3 leckés e-szeminárium Lap tetejére

 • 1.lecke
 • 2.lecke
 • 3.lecke


Munkabaleseti jegyzőkönyv Lap tetejére

 • Munkabaleseti Jegyzőkönyv KITÖLTŐ SZOFTVER
 • Munkavédelmi oktatás - A tartalmat alakítsa szabadon cége igényei szerint
 • Kitöltési útmutató
 • Szoftverleírás


Munkabaleset - üzemi baleset kapcsolódó minták Lap tetejére

 • Fokozottan baleseti veszélyekkel járó munkakörök, tevékenységek
 • Fokozott pszichés terheléssel járó tevékenységek
 • A sérülékeny csoportok egészségét potenciálisan károsító, tiltást igénylő megterhelések
 • Azon munkakörülmények, amelyek fennállásakor a terhes nők, a nemrégen szült nők és a szoptató anyák foglalkoztatásához kockázatbecslés szükséges
 • Azon munkakörülmények, amelyek fennállásakor a fiatalkorúak foglalkoztatásához kockázatbecslés szükséges
 • Próba vagy kísérleti üzem elrendelése
 • Munkavédelmi üzembe helyezési engedély
 • A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat tartalmi szempontjai
 • Munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálati szakvélemény
 • A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok
 • Nyilvántartás a veszélyes anyagokról
 • Fém-ólom és az ólom ionos vegyületei expozíciójával veszélyeztetett munkavállalók egészségvédelmére vonatkozó különleges szabályok
 • ADATLAP veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel végzett tevékenység ÁNTSZ-hez történő bejelentéséhez
 • ADATLAP veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel végzett tevékenységekben bekövetkezett változás ÁNTSZ.-hez történő bejelentéséhez
 • Jegyzőkönyv a veszélyesnek nem minősülő munkaeszköz ellenőrző felülvizsgálatáról
 • Az időszakos ellenőrző felülvizsgálatok általános követelményei
 • Jegyzőkönyv a veszélyesnek nem minősülő munkaeszköz időszakos ellenőrző felülvizsgálatáról
 • A munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat tartalmi szempontjai
 • MUNKAVÉDELMI GÉPVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV GÉP BIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL
 • Kérdésjegyzék képernyős munkahelyek kockázatértékeléséhez
 • Kérdésjegyzék a rákkeltő anyagok munkahelyi kockázatértékeléséhez
 • Adatmegállapító lap
 • Értesítés munkabalesettel kapcsolatos munkáltatói minősítésről
 • Foglalkoztatói igazolás
 • Jegyzőkönyv munkaképtelenséget nem okozó balesetről
 • Levél a munkavédelmi hatóság felé
 • Meghallgatási jegyzőkönyv
 • Munkabaleseti jegyzőkönyv a 2012. december 31-éig történt munkabalesetekhez
 • Munkabaleseti nyilvántartás
 • Munkaképtelenséget nem eredményező munkabaleseti bejelentőlap
 • Nyilatkozat a baleset körülményeiről
 • Pótlap baleseti táppénz megállapításához
 • Üzemi baleseti jegyzőkönyv


Európai Munkahelyi Biztonság és Egészség védelmi Ügynökség Lap tetejére

 • Kockázatbecslési segédlet
 • Kockázatértékelés – feladatok és felelősség
 • Kockázatértékelés – kulcs az egészséges munkahelyekhez
 • A kockázatértékelés során gyakran elkövetett hibák

OMMF Lap tetejére

 • Kommüniké a munkahelyi stresszel kapcsolatban

Ellenörző kérdések Lap tetejére

 • Munkagépek kockázatértékelése

Kockázatértékelési minták Lap tetejére

Tűzvédelem Lap tetejére

 • Gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése
 • OTSZ részletes tartalomjegyzéke

Tűzoltó készülékek ellenőrzése, karbantartása, felülvizsgálata

Tűzoltó készülékek karbantartásának ciklusideje

Tűzveszélyességi kockázat meghatározása

 • Útmutató tűzvédelmi utasítás, illetve tűzvédelmi szabályzat összeállításához

Kézikönyvből áthelyezett fejezetek Lap tetejére

 • Bénulásos munkabaleset külföldi telephelyen
 • Munkatéri megvilágítás szerelési munkálatai közben bekövetkezett halálos munkabaleset
 • Szennyvízelvezető akna javítása
 • A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményei
 • A munkaeszközök kiválasztásának előírásai, ellenőrző felülvizsgálata
 • A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintje
 • A munkavédelmi oktatás tartalma, dokumentálása
 • A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók jogai
 • Fogalmak, magyarázatok
 • Gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása
 • Munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység
 • Munkabiztonsági utasítások
 • Munkahelyi kockázatbecslés
 • Munkavédelmi szabályzat önkormányzatok részére
 • Munkavédelmi szabályzat önkormányzatok részére
 • Villamos vizsgálatok gyakorisága
 • A foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíció bejelentése, vizsgálata
 • Olvasói kérdések - Munkaeszközök biztonságos használata