alt

Segédletek

Ha előfizetője ennek a terméknek, lépjen be a jobbra fent található ügyfélkapun az alább látható segédletek letöltéséhez! A felhasználónevet és a jelszót a szaklap második oldalán találja.

 

Jogszabályok

Kormányrendeletek   Lap tetejére

 • 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
 • 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok győjtésérıl, megırzésérıl, nyilvántartásáról és hasznosításáról
 • 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról
 • 37/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a területi monitoring rendszerről
 • 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól
 • 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól
 • 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól
 • 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól
 • 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezési kötelezettségeinek előírásáról, valamint forgalomba hozatalának és megfelelőségértékelésének általános feltételeiről
 • 72/2007. (IV. 17.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és vízügyi hatósági eljárás során felmerülő egyéb eljárási költségekről
 • 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet a környezeti alapnyilvántartásról
 • 83/2003. (VI. 7.) Korm. rendelet a közösségi öko-címke odaítélését ellátó szerv kijelöléséről
 • 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről
 • 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól
 • 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról
 • 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
 • 101/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékok országhatárokat átlépı szállításának ellenırzéséről és ártalmatlanításáról szóló, Bázelben, 1989. március 22. napján aláírt Egyezmény kihirdetéséről
 • 102/2009. (V. 11.) Korm. rendelet az áruk és egyes szolgáltatások szabad áramlásának biztosításával összefüggésben egyes európai uniós jogi aktusokban előírt bejelentési, értesítési, tájékoztatási és jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről
 • 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről
 • 123/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól
 • 145/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet a szén-dioxid geológiai tárolásáról
 • 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
 • 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet az országhatárt átlépő hulladékszállításról
 • 193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelet az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrásfogyasztásának címkézéssel és előírt termékismertetővel történő megadásáról
 • 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról
 • 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről
 • 209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet a betétdíj alkalmazásának szabályairól
 • 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről
 • 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól
 • 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
 • 224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet a kémiai terhelési bírság alkalmazásának részletes szabályairól
 • 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról
 • 270/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól
 • 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról
 • 274/2009. (XII. 3.) Korm. rendelet a fémhigany és egyes higanyvegyületek és -keverékek kiviteli tilalmáról, valamint a fémhigany biztonságos tárolásáról szóló, 2008. október 22-i 1102/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról
 • 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről
 • 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelméről
 • 308/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról
 • 311/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről
 • 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény végrehajtásáról
 • 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenırzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól
 • 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról
 • 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
 • 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet a megfelelőségértékelı szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól
 • 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról
 • 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
 • 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről
 • 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről
 • 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről
 • 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
 • 443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
 • 444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hulladékká vált gépjárművekről
 • 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről
 • 148/1999. (X. 13.) Korm. rendelet az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló, Espooban (Finnország), 1991. február 26. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről
 

Miniszteri rendeletek   Lap tetejére

 • 1/2002. (I. 11.) EüM rendelet az egészségügyi intézményekben keletkező hulladék kezeléséről
 • 1/2010. (I. 8.) NFGM rendelet az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről
 • 2/2002. (VII. 9.) KvVM rendelet a titán-dioxid gyártás hulladékairól
 • 3/2002. (II. 22.) KöM rendelet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről, működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről
 • 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól
 • 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól
 • 8/2002. (I. 30.) KöViM rendelet a veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó képzésének, vizsgáztatásának szabályairól és díjairól
 • 10/2007. (II. 21.) EüM-FVM-KvVM együttes rendelet a mérgező termékek felhasználását igénylő szakmai tevékenységek szakmai gyakorlaton alapuló elismerése szempontjából nagyon mérgezőnek minősülő termékekről, illetve irtószerekről
 • 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól
 • 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről
 • 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet a bányászati hulladékok kezeléséről
 • 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről
 • 19/2009. (XII. 22.) KvVM rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról
 • 20/2005. (VI. 10.) EüM rendelet a humán gyógyszerek és csomagolásuk hulladékainak kezeléséről
 • 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről
 • 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelet a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről
 • 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet a civil szervezetek információs rendszeréről
 • 25/2010. (V. 12.) EüM rendelet egyes kémiai biztonsági tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról
 • 31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet az igazságügyi szakértői működésről
 • 38/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) „A” és „B” Mellékletének belföldi alkalmazásáról
 • 39/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról szóló Szabályzat (RID) belföldi alkalmazásáról
 • 40/2010. (V. 12.) KHEM rendelet a földtani szakértői tevékenység folytatásának részletes szabályairól
 • 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
 • 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól
 • 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól
 • 45/2012. (V. 8.) VM rendelet a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról
 • 46/2004. (IV. 29.) ESzCsM rendelet a kémiai biztonsággal kapcsolatos nemzeti hatóság kijelöléséről, valamint a hatóság nemzetközi kapcsolattartásának rendjéről
 • 56/1997. (VIII. 14.) FM-IKIM-NM együttes rendelet az élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről és módjáról
 • 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról
 • 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól
 • 64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet a közúti járművek bontásának feltételeiről
 • 67/2005. (IX. 13.) GKM rendelet az Európai Gazdasági Térség kikötőibe érkező, ott tartózkodó, illetve onnan induló magyar lajstromba bejegyzett tengeri hajókon keletkező hulladékok és rakománymaradványok kiürítéséről
 • 80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról
 • 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról
 • 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolásának részletes szabályairól
 • 96/2009. (XII. 9.) OGY határozat a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról
 • 103/2003. (IX. 11.) FVM rendelet a növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszköz-hulladékok kezeléséről
 • 144/2012. (XII. 27.) VM rendelet a PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól
 • 145/2012. (XII. 27.) VM rendelet a hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól
 

Törvények   Lap tetejére

 • 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
 • 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
 • 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról
 • 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
 • 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről
 • 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról
 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről
 • 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
 • 2002. évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről
 • 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről
 • 2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről
 • 2005. évi LXXVIII. törvény a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról
 • 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelméről
 • 2007. évi CLXVIII. törvény az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról szóló lisszaboni szerződés kihirdetéséről
 • 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
 • 2009. évi III. törvény a Genfben 2000. május 26. napján kelt, a Veszélyes Áruk Nemzetközi Belvízi Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADN) kihirdetéséről
 • 2009. évi LIII. törvény a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. június 25-én elfogadott Egyezményhez kapcsolódó szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartásról szóló, Kijevben, 2003. május 21-én elfogadott Jegyzőkönyv kihirdetéséről
 • 2009. évi LXI. törvény egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
 • 2009. évi CLV. törvény a minősített adat védelméről
 • 2010. évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról
 • 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról
 • 56/1997. (VIII. 14.) FM-IKIM-NM együttes rendelet az élelmiszerek megsemmisítésének feltételeiről és módjáról
 • 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
 • 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről
 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 • 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
 • 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
 • 2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről
 • 2012. évi XCIII. törvény a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról
 • 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról
 • 2013. évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről
 • Magyarország Alaptörvénye
 

Bírósági határozatok   Lap tetejére

 • 9.sz. települési Városi Bíróság - 2009. 05. 14.
 • 9.sz. települési Városi Bíróság - 2009. 05. 14. / 2
 • A Baranya Megyei Bíróság - 2007. 11. 28.
 • A Baranya Megyei Bíróság - 2007. 11. 28. / 1
 • A Baranya Megyei Bíróság - 2007. 11. 28. / 1
 • Békés Megyei Bíróság - 2010. 12. 02.
 • Békés Megyei Bíróság - 2010. 12. 02. / 2
 • Fejér Megyei Bíróság - 2006. 06. 13.
 • Fejér Megyei Bíróság - 2006. 06. 13. / 1
 • Fejér Megyei Bíróság - 2009. 12. 18. / 1
 • Fejér Megyei Bíróság - 2009. 12. 18. / 1
 • Fővárosi Bíróság - 2006. 10. 30.
 • Fővárosi Bíróság - 2007. 05. 09.
 • Fővárosi Bíróság - 2009. 03. 19.
 • Fővárosi Ítélőtábla - 2010. 02. 03.
 • Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság - 2009. 07. 07.
 • Kfv. 2007. 09. 25.
 • Kfv. 2008. 01. 22.
 • Kfv. 2008. 06. 05.
 • Kfv. 2010. 03. 02.
 • Kfv. 2010. 10. 20.
 • Kfv. 2011. 04. 20.
 • Kfv. 2011. 05. 11.
 • Kfv. 2012. 06. 27.
 • Köf.5.009/2012/5. számú határozat
 • Köf.5.013/2012/7. számú határozat
 • Köf.5.034/2013/7. számú határozat
 • Köf.5.041/2013/2. számú határozat
 • Köf.5.045/2012/5. számú határozat
 • Köf. 5.012/2013/4. számú határozat
 • Köf. 5016/2013/4. számú határozat
 • Köm.5.053/2012/4. számú határozat
 • Komárom-Esztergom Megyei Bíróság - 2010. 10. 12.
 • Pest Megyei Bíróság - 2010. 10. 13.
 • TM Bíróság - 2009. 09. 02.
 • TM Bíróság - 2009. 09. 02. / 1
 • TM Bíróság - 2009. 09. 02. / 2
 • Veszprém Megyei Bíróság - 2010. 09. 23.
 • Veszprém Megyei Bíróság - 2010. 09. 23. / 1
 • Zala Megyei Bíróság - 2007. 02. 20.
 • Zala Megyei Bíróság - 2011. 01. 25.
 

Szerkeszthető mintadokumentumok   Lap tetejére

 • Adatlap a gyártó nyilvántartásba vételi kötelezettségéhez
 • Adatlap a hulladékokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség keletkezésének és megszűnésének
 • Adatlapok a gyártó adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez
 • Adatlapok az átvevő adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez
 • Bejelentőlap az országhatárokon keresztül történő hulladékszállításhoz
 • Angol nyelvű bejelentőlap az országhatárokon keresztül történő hulladékszállításhoz
 • Angol nyelvű kísérő dokumentum az országhatárokon keresztül történő hulladékszállításhoz
 • Bontási hulladék nyilvántartó lap
 • Borítólap a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatáshoz
 • Építési hulladék nyilvántartó lap
 • Hulladék ártalmatlanítás/hasznosítás bejelentő
 • Hulladék begyűjtés/előkezelés bejelentő
 • Hulladék elszállítás bejelentő lap
 • Hulladék keletkezés bejelentő
 • A hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatás borítólapja
 • A hulladékhasznosító - és -ártalmatlanító adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges bejelentőlap
 • A hulladéklerakó adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges bejelentőlap
 • A hulladékszállítmányokat kísérő információk
 • A hulladékszállító adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges bejelentő lap
 • A hulladéktermelő adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges bejelentőlap
 • A kereskedő és az előkezelő adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges bejelentőlap
 • Kísérő dokumentum az országhatárokon keresztül történő hulladékszállításhoz
 • Nyilvántartás hulladéktermelők részére
 • A nyilvántartásba vételhez kötött közvetítési és kereskedelmi tevékenység bejelentése
 • Települési hulladék-gazdálkodási politika önkormányzati adatszolgáltatás
 

Egyéb segédletek   Lap tetejére

 • Biztosítékadási kötelezettség
 • EKHE-köteles tevékenységek – kivonat
 • EKHE-köteles tevékenységek – teljes
 • Az elektromos és elektronikus berendezés-kategóriák
 • Felügyelőségek illetékességi területe
 • Hazai hulladékjegyzék
 • A háztartási elektromos berendezések vámtarifaszámok alapján történő meghatározása
 • A Hgt. felhatalmazása alapján kiadott és jelenleg is hatályos rendeletek
 • A hulladék veszélyességének vagy veszélytelenségének megállapítására irányuló eljárás - részletes
 • Hulladékgazdálkodási jogszabályok
 • A hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség végrehajtását megkönnyítő gyakorlati példák
 • A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendelet
 • A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása
 • Kitöltési útmutató a környezetvédelmi apalnyilvántartáshoz szükséges adatok bejelentéséhez
 • A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXX. törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek
 • Telepengedély-köteles tevékenységek
 • Útmutató a hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséhez
 • Útmutató a települési hulladék-gazdálkodási politika önkormányzati adatszolgáltatás adatlaphoz