alt

Segédletek

Ha előfizetője ennek a terméknek, lépjen be a jobbra fent található ügyfélkapun az alább látható segédletek letöltéséhez! A felhasználónevet és a jelszót a szaklap második oldalán találja.

 

Jogszabályok

 • 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
 • 1979. évi 13. törvényerejű rendelet a nemzetközi magánjogról
 • 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról
 • 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
 • 1999/44/EK irányelve a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól
 • 2000. évi C. tv. a számvitelről
 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
 • 2006/43/EK irányelv a könyvvizsgálatról, az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről. Az irányelv 2014-ben jelentős módosításon esett át, melyet a tagállamoknak két éven belül kell átültetni belső szabályaikba.
 • 2007. évi LXXV. tv. a könyvvizsgálói tevékenységről (KKt.)
 • 2013. évi V. törvény a polgári törvénykönyvről
 • 2013. évi CLXXVI. törvény egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról
 • 2013. évi CLXXVII. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről
 • 2013. évi CCXXI. törvény a hitelbiztosítéki nyilvántartásról
 • 2013/34/EU irányelv meghatározott típusú vállalkozások éves pénzügyi kimutatásairól, összevont (konszolidált) éves pénzügyi kimutatásairól és a kapcsolódó beszámolókról
 • 12/2014. (II. 28.) KIM rendelet Egyes cégjogi és civil eljárásjogi rendeleteknek z új Ptk. hatálybalépésével összefüggő módosításáról és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról
 • 2014. évi XV. törvény a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól
 • 18/2014. (III. 13.) KIM rendelet a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról
 • 66/2014. (III. 13.) Kormányrendelet a zálogjog bírósági végrehajtáson kívüli érvényesítésének és a kielégítési jog gyakorlása felfüggesztésének és korlátozásának részletes eljárási szabályairól
 • 67/2014. (III. 13.) Korm. rendelet a részvénytársasági részvénykönyv vezetésével összefüggő egyes kérdésekről
 • 87/2014. (III. 20.) Korm. rendelet a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások pénzügyi biztosítékainak egyes szabályairól
 • 537/2014/EU rendelet a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről
  Európai Parlament és a Tanács 2011/7/EU irányelve a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről EGT-vonatkozású szöveg

Minták

 • A vevő közreműködésével előállított mezőgazdasági áru szolgáltatására kötött adásvételi szerződés
 • Adásvételi szerződés_ingatlan_tulajodonjog fenntartással_nélkül
 • Adásvételi szerződés_ingó_tulajodonjog fenntartással_nélkül
 • Adásvételi szerződés_ingó_visszavásárlási jog alapításával
 • Ajándékozási szerződés_egyéb
 • Ajándékozási szerződés_ingatlan
 • Bérleti szerződés
 • Bizalmi vagyonkezelési szerződés
 • Csereszerződés
 • Eladási bizományosi szerződés
 • Életjáradéki szerződés
 • Elővásárlási jog alapítása
 • Engedményezés
 • Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele
 • Faktoring szerződés
 • Forgalmazási szerződés
 • Fuvarozási szerződés
 • Garanciaszerződés
 • Gyűjtői letéti szerződés
 • Haszonbérleti szerződés
 • Haszonkölcsön szerződés
 • Hitelszerződés
 • Jogátruházás
 • Jogbérleti szerződés
 • Kezességi szerződés
 • Kivitelezési szerződés
 • Kölcsönszerződés
 • Közvetítői szerződés
 • Kutatási szerződés
 • Lakásbérleti szerződés
 • Letéti szerződés
 • Megbízási szerződés
 • Mezőgazdasági vállalkozási szerződés
 • Pénzügyi lízingszerződés
 • Polgári jogi társasági szerződés
 • Rendhagyó letéti szerződés
 • Saját termelésű mezőgazdasági áru szolgáltatására kötött adásvételi szerződés
 • Szállítmányozási szerződés
 • Szállodai letéti szerződés
 • Szerződésátruházás
 • Szétválási okirat tervezet
 • Tartási szerződés
 • Tartós közvetítői szerződés
 • Tartós megbízási szerződés
 • Tartozásátvállalás
 • Tartozáselvállalás
 • Teljesítésátvállalás
 • Tervezési szerződés
 • Vállalkozási szerződés
 • Vételi bizományosi szerződés
 • Vételi_eladási jog alapítása