alt

Segédletek

Ha előfizetője ennek a terméknek, lépjen be a jobbra fent található ügyfélkapun az alább látható segédletek letöltéséhez! A felhasználónevet és a jelszót a szaklap második oldalán találja.

 

A könyvből áthelyezett fejezetek

 • A megyei területrendezési tervek színes jelkulcsai
 • Gyakorlati példa
 • Jogszabályi háttér
 


CAD csomópontok

 • Alapozás 1.9.a PROFI
 • Alapozás 1.9.b PROFI
 • Közbenső_födém 3.1.1 PROFI
 • Közbenső_födém 3.1.2 PROFI
 • Lábazat 2.1.1.a PROFI
 • Lábazat 2.1.1.b PROFI
 • Nyílásáthidalás 4.1.1 PROFI
 • Nyílásáthidalás 4.1.2.a PROFI
 • Tető 5.1.1 PROFI
 • Tető 5.1.1 PROFI
 


Ellenőrzőlisták

 • A rendeletszöveg összehasonlító táblázata
 • Az egyes épületszerkezetek alkalmassági ideje
 • Az új mellékletek
 • Fogalommeghatározások összehasonlító táblázata
 • Segédlet a minimális munkavédelmi követelményekről szóló 42-002. (II. 20.) SZCSM-EÜM rendelet
 


Esettanulmányok

 • Acélhajas erősítésű betonpadló hibái
 • Aljzatbeton síktól való eltérései
 • Az épített környezet védelme az EU néhány tagállamában
 • Benapozás és természetes bevilágítás
 • Engedély nélküli szolgalmi út okozta szomszédjogi problémák keletkezése
 • Fal-, és padlószerkezetek vízszigetelési hibái
 • Kiegészítő, tervező, előkészítő organizációs munkák hibái
 • Lapburkolat kivitelezési hibái
 • Monolit vasbeton szerkezet hibái
 • Parkettaburkolat síktól való eltérései
 • Szerelt homlokzat kivitelezésének hibás teljesítése
 • Szigetelések hibái
 • Színkülönbség és színharmónia eltérések
 • Vakolatok vizsgálata
 


Jogszabályok - törvények

 • 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
 • 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről
 


Jogszabályok - kormányrendeletek

 • 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
 


Jogszabályok - miniszteri rendeletek

 • 2/1998. (I. 16.) MüM a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről
 • 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről
 • 12/2006. (III. 23.) EüM az azbesztel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről
 • 65/1999. (XII.22.) EüM a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről
 • 85/2000. (XI.8.) Fvm a telekalakításról
 


Szerkeszthető dokumentumminták

 • A szolgáltatói hozzájáruláshoz szükséges terv
 • A tervezés és kivitelezés során használt szerződések a módosult építésügyi jogszabályok és az új Ptk. tükrében
 • Adatlap műemlékké nyilvánítás_védettségmegszüntetés kezdeményezéséhez
 • Az egyes építményszerkezetek tűzvédelmi követelményeknek való megfelelőségéről szóló nyilatkozat
 • Árcsökkentés mértékének meghatározása
 • Engedélyezési építészeti-műszaki dokumentáció tervezési szerződése
 • Engedélykérelem a felvonó és mozgólépcső ellenőr
 • Építési-szerelési szerződés
 • Hibás tervek árcsökkentése
 • Jegyzőkönyv felhasználási hely időszakos műszaki biztonsági felülvizsgálatának dokumentálásához
 • Kivitelezési terv szerződése
 • Kivitelezői nyilatkozat OTSZ
 • Kivitelezői nyilatkozat
 • Kérelem tűzjelző berendezés létesítéséhez
 • Követelményértékek
 • Lelőhely-bejelentő adatlap
 • MKIK bejelentőlap
 • MKIK Telephely pótlap
 • Mozgólépcső műszaki adatlap adattartalma
 • Munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv
 • Összesítő számítások mátrixa irodaépülethez - eredeti
 • Összesítő számítások mátrixa irodaépülethez - értékcsökkent
 • Segédlet a 2-4 ponthoz
 • Segédlet a 2-5.2 és 2-5.3 pontokhoz
 • Segédlet az engedélyezési eljáráshoz
 • Statisztikai adatlap épület bontásának engedélyezéséhez és tudomásulvételéhez
 • Szakági kivitelezési terv szerződése
 • Szintmagasság mérési adatainak táblázata
 • Szintmagasság mérési adatainak táblázata 2
 • Szintmagasság mérési adatainak táblázata 3
 • Szintmagasság mérési jegyzőkönyv
 • Tervezői nyilatkozat
 • Tűzjelző berendezés üzembehelyezési jegyzőkönyve
 • Üzembehelyezési nyilatkozat
 • Vállalkozási szerződés tervezésre
 • Belátás, fényszennyezés vizsgálata
 • A felügyelőség előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek
 • A hatásterület meghatározása a környezeti hatástanulmány készítésekor
 • A kibocsátási határértékek megállapítása során minden esetben figyelembe veendő szennyező anyagok
 • A környezeti hatástanulmány általános tartalmi követelményei
 • A környezeti hatásvizsgálat szükségességének szempontjai
 • Adatlap a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatához
 • Az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményei
 • Az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek környezeti kockázatértékelésének szempontrendszere
 • Az egységes környezethasználati engedély tartalmi követelményei
 • Az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek
 • Az elérhető legjobb technika meghatározásának szempontjai
 • Az előzetes konzultációban részt vevő közigazgatási szervek
 • Az előzetes vizsgálati dokumentáció és a konzultációs kérelem tartalma
 • Előzetes szakhatósági állásfoglalás esetén az ügyfél által benyújtandó dokumentumok
 • Kéményseprő-ipari nyilatkozat égéstermék-elvezetők műszaki vizsgálatáról
 • Környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységek
 • Tanúsítvány égéstermék-elvezetők ellenőrzéséről, szükség szerinti tisztításáról, 4 évenkénti műszaki felülvizsgálatáról
 • Tanúsítvány szén-monoxid-érzékelő berendezésről
 • Kibocsátási határértékek
 • Ajánlás a kérelemnyomtatvány 5. pontjának kitöltéséhez
 • Alvállalkozói kivitelezési szerződés
 • Alvállalkozói kivitelezési szerződés fedezetkezelő igénybevételéve
 • Az építési műszaki ellenőr és az építtető közti szerződés
 • Jegyzőkönyv helyszíni szemléről
 • Kivitelezési szerződés
 • Kivitelezési szerződés építtető fedezetkezelő igénybevételével
 • Szakkivitelezői kivitelezési szerződés
 • Teljesítésigazolási Szakértői Szerv megbízás elfogadása és hiánypótlás
 • Teljesítésigazolási Szakértői Szerv véleménye
 • Teljesítésigazolási Szakértői Szerv véleménye iránti kérelem formai és tartalmi követelményei
 


Összefoglalók

 • Az új szakmagyakorlási kódex - összefoglaló
 • Módosult az építési beruházásokról szóló kormányrendelet
 


Tervezési segédletek

 • Benapozás vizsgálata
 • Lakossági szilárdtüzelésű kazánok biztonsági feltételei