Üdvözöljük!

A legjobb szándék, szakértelem és a legkiválóbb munka mellett is előfordulhatnak tervezésikivitelezési hibák az építés folyamatában. A hibás teljesítés számtalan vitahelyzet, évekig húzódó peres eljárás alapja, amelyek elkerülése minden érintett közös érdeke.

Szakmai folyóiratunk komplex megoldásokat kínál ezekre a problémákra. Feltárjuk az építési folyamatban felmerülő gyakori hibaforrásokat és segítséget nyújtani ezek kiküszöböléséhez. De megoldásokat kínálunk azokra a helyzetekre is, amikor már megtörtént a hiba és kialakult a jogvita.

Mindezt a hazai viszonyokra szabva, a magyar piac, a hazai jogalkotás és hatósági felügyeleti rendszer működésének sajátosságait figyelembe véve nyújtjuk Önnek is.
 

Építési Hibák archívum

Előfizetőink a lapokat a kívánt hónapra kattintva töltheti le pdf formátumban. Az archívumban mindig az aktuálisnál egy hónappal korábbi lapszámtól visszamenőleg lehet megtalálni a régebbi anyagokat.

2017

1. szám, 2. szám, 3. szám, 4. szám, 5. szám, 6. szám, 7. szám, 8. szám,10.szám

2018

1. szám, 2. szám, 3. szám, 4. szám, 5. szám, 6. szám

2016

1. szám, 2. szám, 3. szám, 4. szám, 5. szám, 6. szám, 7. szám, 8. szám, 9. szám, 10. szám

2015

1. szám, 2. szám, 3. szám, 4. szám, 5. szám, 6. szám, 7. szám, 8. szám, 9. szám

2014

1. szám, 2. szám

 

Szélsőségesen meleg időjárási körülmények közötti munkavégzés kockázatai

Az Európai Unió jogalkotása már évekkel ezelőtt foglalkozott a természetes és mesterséges sugárzásnak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelmével. A 2006/25/EK irányelvben meghatározta a mesterséges optikai sugárzásból származó expozíciós hatások határértékeit. A hazai szabályozás – 22/2010. (V. 7.) EüM rendelet – 2010. augusztus 5-én lépett hatályba. A rendelet előírásai, a megadott expozíciós határértékek azonban csak a mesterséges eredetű optikai sugárzásra vonatkoznak.

Tovább

Közművek, közműbekötések – telken kívül és telken belül

 

Magyarországon ma a közművesítés igen magas fokúnak tekinthető. A különböző közművek – így elsősorban a víz- és csatornaellátás – eredete az ókorra nyúlik vissza, hogy aztán a középkori hanyatlás után a 19. század elejétől rohamosan terjedjen a nagyvárosokban. A mindenkori hazai kormányzatok már a II. világháború után kiterjedt figyelemmel voltak a közművesítés minél magasabb fokának kiépítésére, nemcsak a városokban, hanem a kisebb településeken is. 

Tovább

Minden kiderül! Mindenki derül?

A frissen elrajtolt energiahatékonysági finanszírozási lehetőségek, a lakossági energiahatékonysági hitelek és az Otthon Melege Program 2017 fűtéskorszerűsítési pályázat ismertetése a tömbházak (társasházi, illetve lakásszövetkezeti fenntartású épületek) szempontjából

szerző: Czabarka Mihály

 

Cikkünkben bemutatjuk a lakóházak energiahatékony korszerűsítésére elérhető finanszírozási lehetőségeket. A cikk terjedelmi okokból a tömbházak (a cikk további részében tömbházak alatt gyűjtőnéven a társasházi, illetve lakásszövetkezeti fenntartású épületeket értjük) számára elérhető részletekre tér ki, azonban a szolgai ismertetés helyett elemzünk, megvilágítjuk a tapasztalati oldalt, és ebből vezetünk le a megvalósulásokat elősegítő, illetve fenyegető gondolatokat, a szabályokra a lehetőségekre és a nehézségekre koncentrálva. Cikkünkben a kétféle konstrukció lehetőségeit, korlátait mutatjuk be, lássuk tehát az új energiahatékonysági finanszírozási lehetőségeket!

Tovább

Hitelesített hőfogyasztásmérők helyszíni beépítésének gyakorlati kérdései

Egy jogszabály hiánya és lehetséges következményei

Szilágyi Gábor

Eltérően más közüzemi szolgáltatások elszámoló fogyasztásmérőitől, a beépített hőfogyasztásmérők a mérésügyi szervek által hitelesített részegységek hitelesítési jogi zárainak sértetlensége ellenére sem biztosítják – a véletlen vagy szándékos beavatkozásból eredő – mérési eredmény mindkét irányú eltérésének lehetőségét. Milyen következményekkel és kockázatokkal jár a szabályozás hiánya? Cikkünk erre a kérdésre keresi a választ. 

Tovább

Egy munkabaleset tanulságai – Darugém átszerelése

Kálmán László

Adott egy vállalkozás (nevezzük „K” Kft.-nek), ami több mint huszonöt esztendeje autódaruk kölcsönzésével, megrendelés alapján daruzási tevékenység lebonyolításával foglalkozik. A közel száz munkavállalót foglalkoztató kft. nagyszámú, nagy teherbírású, nagy emelőmagasságú autódaruparkját sok éves gyakorlattal rendelkező szakembergárda üzemelteti.

 

Tovább

Környezettudatos és energiahatékony épületek

Az öko- és bioház, a közel nulla energiaigényű épület, a passzívház és a nulla energiájú épület

Soltész Ilona – Dr. Szakács György

Sokan összekeverik, illetve sokféleképpen értelmezik a címben szereplő – részben hasonló, egymással esetenként átfedő, de mégsem ugyanazt jelentő – épületkategóriákat. Találkozni olyan véleményekkel is, hogy a hazánkban 2019-től részben, 2021-től pedig teljes körűen kötelező közel nulla követelményszintet csak passzívházakkal lehet teljesíteni. Érdemes tisztázni, hogy ténylegesen mit is takarnak ezek a követelmények.

 

Tovább

Egy irodaház hűtésrendszerének rekonstrukciója

Fischer Tamás

Nemrégiben egy műemlék jellegű épületben található belvárosi irodaházban került sor a hűtésrendszer felújítására. A rekonstrukciót az indokolta elsősorban, hogy a meglévő rendszer, egy több mint 15 éves klasszikus fan-coil-os (FC) hűtőrendszer acélcsöves hálózattal épült ki. A tetőn elhelyezett két darab folyadékhűtő – melyeknek a saját hidroblokkjai keringtették a víz hűtőközeget – elpárologtató hőcserélője az évek során lassan, nagymértékben eldugult. 

Tovább

A mozgó munkaállványoknál a becsípődésből és összenyomódásból eredő balesetek „legjobb gyakorlaton” alapuló csökkentésének lehetőségei

1. A 2016. I. félév adatai alapján a baleseti helyzet hazánkban

Mindazok a szervezetek, amelyek hazánkban a munkavégzés biztonságának növelésében érintettek, nagy súlyt helyeznek arra, hogy a mindennapi gyakorlatban olyan előírásokat, útmutatásokat, iránymutatásokat tegyenek közzé, amelyek felhívják a figyelmet:

 • a különböző baleseti statisztikák alapján az egyes tevékenységek veszélyforrásaira, illetve
 • az adott tevékenység végzését megkönnyítő gép használatából adódó veszélyekre, valamint
 • a nemzetközi irodalomban fellelhető és az internet által ingyenesen hozzáférhetővé tett dokumentumokat magyar nyelven közreadják, és azokat a hazai jogszabályok, előírások, nemzeti sajátosságok figyelembevételével kiegészítik, magyarázattal látják el.

 

Tovább

A megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségei az épületgépészetben

Fischer Tamás 

A megújuló energiaforrások egyre szélesebb körű használata igen fontos lenne a környezetvédelem szempontjából. Nem lehet azonban elhanyagolni a gazdaságossági szempontokat sem, ezeknek az újabb módszereknek ugyanis elég magas a be-kerülési költsége. Cikkünk azt vizsgálja, melyik energiaforrás milyen arányban és mennyi idő alatt térül meg – elsősorban a magán felhasználó szempontjából.

Tovább

Mintadokumentumok és jogszabályok

 

Ízelítőként töltse le az alábbi mintadokumentumokat:


Egyéb iratminták

 • Energetikai minőségtanúsítvány alátámasztó munkarésze
 • Energetikai minőségtanúsítvány minta
 • Energetikai minősítési osztályok
 • Felszólítás hibás teljesítés esetén
 • Szakértő kirendelése iránti kérelem
 • Választottbírósághoz benyújtandó kereset


Hatósági iratminták

 • Bejelentés bontás tudomásul vételére
 • Bontási hulladék-nyilvántartó lap
 • Egyéb építésügyi hatósági eljárási kérelem
 • Építési hulladék nyilvántartó lap
 • Építési tevékenység megkezdésének előzetes bejelentése
 • Építési tevékenység megkezdésének utólagos bejelentése
 • Építési tevékenységek változásának bejelentése
 • Épület kitűzésének bejelentése
 • Felelős műszaki vezető változásának bejelentése
 • Hatósági bizonyítvány kérelme
 • Hiánypótlás benyújtása
 • Kérelem integrált telepítési hatásvizsgálat lefolytatására
 • Kérelem közterületen lévő fás szárú növény kivágásához
 • Kérelem településképi bejelentési eljárás lefolytatására
 • Közterület használat kérelme Budapest
 • Társasház-kezelői tevékenység bejelentése


Minták

 • Az építési folyamat dokumentációi - táblázat
 • Hiba és hiánypótlási jegyzőkönyv
 • Megbízási szerződés fővállalkozó és alvállalkozó között e-alnapló vezetésére
 • Megbízási szerződés fővállalkozó kivitelező és a fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője között e-napló vezetésére
 • Műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv
 • Nyilatkozat - Vállalkozói munkavégzés megtagadása környezetvédelmi előírások figyelmen kívül hagyása miatt
 • Vállalkozó elállása a szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal környezetvédelmi előírások figyelmen kívül hagyása miatt
 • Vállalkozó figyelmeztetése a megrendelő szakszerűtlen utasításával szemben
 • A használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem adattartalma
 • A szakhatósági megkereséshez csatolandó műszaki dokumentáció tartalmi követelményei
 • A területrendezési tervek részletes tartalmi követelményei
 • Adatlap a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatához
 • A felügyelőség előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységek
 • A használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem adattartalma
 • A hatásterület meghatározása a környezeti hatástanulmány készítésekor
 • A kivitelezési dokumentáció tartalma
 • A környezeti hatásvizsgálat szükségességének szempontjai
 • Az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem adattartalma
 • Az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek
 • Az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményei
 • Az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek környezeti kockázatértékelésének szempontrendszere
 • Az egységes környezethasználati engedély tartalmi követelményei
 • Az előzetes konzultációban részt vevő közigazgatási szervek
 • Az előzetes vizsgálati dokumentáció és a konzultációs kérelem tartalma
 • Előzetes szakhatósági állásfoglalás esetén az ügyfél által benyujtandó dokumentumok
 • Környezeti-hatásvizsgálat köteles tevékenységek
 • Az e-építési napló iratmintája
 • Birtokbaadási jegyzőkönyv
 • Előzetes bejelentés ÉTDR nyomtatvány
 • Építési műszaki ellenőr nyilatkozata
 • Építésügyi engedély
 • Építési engedély iránti kérelem
 • Építészeti-műszaki leírás
 • Felelős műszaki vezetői nyilatkozat
 • Felmérési napló iratmintája
 • Hiba- és hiánypótlási jegyzőkönyv
 • Jegyzőkönyv műszaki átadás-átvételről
 • Műszaki ellenőr megbízási szerződése
 • Tárgyalási-egyeztetési jegyzőkönyv
 • Teljesítésigazoláshoz összefogalaló táblázatok
 • Teljesítésigazolási jegyzőkönyv
 • Teljesítésigazolási Szakértői Szerv véleménye iránti kérelem
 • Teljesítésigazolási Szakértői Szerv véleménye
 • Teljesítésigazolási Szakértői Szerv véleményének kivonata
 • Tudnivalók a szervizkönyvről
 • Tudnivalók az elektronikus építési naplóval kapcsolatban
 • Tudnivalók az elektronikus felmérési naplóról
 • Tudnivalók az elektronikus teljesítésigazolásról
 • Tudnivalók a felelős műszaki vezetői nyilatkozatról
 • A Dokumentációs Központ és az OÉNY muködési és adatkezelési szabályzata
 • A Dokumentációs Központ és OÉNY szabályzatának mellékletei
 • Az építési beruházások közbeszerzésének új előírásai
 • Megválaszolt olvasói kérdések az e-napló bevezetésével kapcsolatban
 • Dokumentációs Központ adatlap építésügyi, településfejlesztési- és rendezési dokumentációk megküldéséhez
 • Dokumentációs Központ Ajánlati lap információkutatás megrendelésére
 • Dokumentációs Központ megrendelőlap betekintés, információkutatás, másolatszolgáltatás megrendelésére
 • Dokumentációs Központ nyilatkozat a tervtár használatához
 • Megbízási szerződés fővállalkozó és alvállalkozó között e-alnapló vezetésére
 • Megbízási szerződés fővállalkozó kivitelező és a fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője között e-napló vezetésére
 • Szakmagyakorlási Kódex mellékletei január 1-től
 • A földmunkagépek kapcsán felmerülő veszélyek jegyzéke
 • Nyilvántartásba vett vállalkozó kivitelezők teljesítésre való alkalmasságának megítélése
 • Homlokzati hőszigetelő rendszerek csekklistája az OTSZ 5 tervezete szerint


Nyilatkozatok

 • Előzetes hozzájáruló, lemondó nyilatkozat
 • Felelős műszaki vezető-Építésügyi műszaki szakértő nyilatkozat
 • Felelős műszaki vezetői nyilatkozat
 • Társasházi tulajdonostársak hozzájáruló nyilatkozata
 • Tervezői nyilatkozat


Szerződések

 • Alvállalkozói szerződés
 • Alvállalkozói építési-szerelési szerződés fedezetkezelő igénybevételével
 • Az építési műszaki ellenőr és az építtető közti szerződés
 • Engedélyezési építészeti-műszaki dokumentáció tervezési szerződése
 • Felelős műszaki vezető megbízási szerződése
 • Fővállalkozó megbízási szerződése e-alnapló átvállalására
 • Kivitelezési szerződés építtető fedezetkezelő igénybevételével
 • Kivitelezési terv szerződése
 • Szakági kivitelezési terv szerződése
 • Megbízási szerződés fővállalkozó és alvállalkozó között e-alnapló vezetésére
 • Megbízási szerződés fővállalkozó kivitelező és a fővállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetője között e-napló vezetésére
 • Vállalkozási szerződés


Tájékoztatók

 • 2014 A kamarai kötelező továbbképzés reformja
 • Az építési, tervezési szerződés, pótmunka többletmunka
 • A készenlétbe helyezés adatai
 • A kivitelezési dokumentáció tartalma
 • A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv
 • A Szakmagyakorlási Kódex mellékletei
 • Kormányrendelet az építőipari lánctartozás megakadályozására
 • Meghatalmazás építtetői feladatkör ellátására
 • Tervezési Szabványok
 • Egyes sajátos ipari építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások
 • Egyes területrendezésről szóló kormányrendeletek módosítása


ÉTDR segédletek

 • A települési önkormányzat eljárási
 • Az építészeti-műszaki dokumentáció elektronikus benyújtásának gyakorlati kérdései
 • Belépés és regisztráció az ÉTDR-ben
 • Bemutató az ÉTDR használatáról
 • Elektronikus dokumentumok hitelessége
 • Elektronikus szolgáltatások
 • Engedélyezési eljárások
 • Építésfelügyeleti hatósági eljárások
 • Építésügyi hatósági eng. kérelem 1. lap
 • Építésügyi hatósági eng. kérelem 2.1 lap
 • Építésügyi hatósági eng. kérelem 2.2 lap
 • Építésügyi hatósági eng. kérelem 3. lap
 • Építésügyi hatósági eng. kérelem 4. lap
 • Építésügyi hatósági eng. kérelem 5. lap
 • Építésügyi hatósági eng. kérelem 6. lap illeték
 • Építésügyi hatósági szolgáltatások
 • ÉTDR jegyzet ügyfeleknek
 • Kérelmek és mellékletek
 • Kérelmen és a kérelem nyomtatványon kívül előírt mellékletek
 • Közműnyilatkozatok
 • Tudomásulvételi eljárások
 • A részletes kivitelezési dokumentáció tartalma


Kormányrendeletek

 • 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról


238/2005. (X. 25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról

  • 238-2005korm-2007.01.19-2008.02.01
  • 238-2005korm-2008.01.02-2009.09.30
  • 238-2005korm-2009.10.01-12.31.pdf
  • 238-2005korm-2010.01.01-05.27.pdf
  • 238-2005korm-2010.05.28-12.31.pdf
  • 238-2005korm-2011.01.01-12.31.pdf
  • 238-2005korm-2013.01.01-06.16.pdf
  • 238-2005korm-2013.05.17-07.18.pdf
  • 238-2005korm-2013.05.17-09.30.pdf
  • 238-2005korm-2013.07.19-09.30.pdf


244/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól

  • 244-2006korm-2008.01.01-02.01.pdf
  • 244-2006korm-2008.02.02-04.03.pdf
  • 244-2006korm-2008.04.04-05.15.pdf
  • 244-2006korm-2008.05.16-07.03.pdf
  • 244-2006korm-2008.07.04-2009.09.30.pdf
  • 244-2006korm-2009.10.01-2010.05.27.pdf
  • 244-2006korm-2010.05.28-12.31.pdf
  • 244-2006korm-2011.01.01-2013.06.30.pdf
  • 244-2006korm-2011.01.01-2013.09.30.pdf


245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól

  • 245-2006korm-2007-01-09-2008-02-01.pdf
  • 245-2006korm-2008.02.02-04.28.pdf
  • 245-2006korm-2008.04.29-05.15.pdf
  • 245-2006korm-2008.05.16-2009.04.30.pdf
  • 245-2006korm-2009.05.01-09.30.pdf
  • 245-2006korm-2009.10.01-12.31.pdf
  • 245-2006korm-2010.01.01-05.27.pdf
  • 245-2006korm-2010.05.28-12.31.pdf
  • 245-2006korm-2011.01.01-2012.06.30.pdf
  • 245-2006korm-2012.07.01-12.31.pdf
  • 245-2006korm-2013.01.01-2013.05.16.pdf
  • 245-2006korm-2013.05.17-.pdf


252/2006. (XII.7.) Korm. rendelet A településrendezési és építésügyi-műszaki tervtanácsokról

  • 252-2006korm-2007.08.14-2008.05.15.pdf
  • 252-2006korm-2008.05.16-08.31.pdf
  • 252-2006korm-2008.09.01-2009.09.30.pdf
  • 252-2006korm-2009.10.01-2011.12.31.pdf
  • 252-2006korm-2012.01.01-12.31.pdf
  • 252-2006korm-2013.01.01-03.08.pdf
  • 252-2006korm-2013.03.09-.pdf


338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól

  • 338-2006.05.08-07.29.pdf
  • 338-2006korm-2007.07.01-2008.01.01.pdf
  • 338-2006korm-2008.01.02-05.15.pdf
  • 338-2006korm-2008.05.16-08.31.pdf
  • 338-2006korm-2008.09.01-12.31.pdf
  • 338-2006korm-2009.01.01-02.28.pdf
  • 338-2006korm-2009.03.01-05.14.pdf
  • 338-2006korm-2009.05.15-08.06.pdf
  • 338-2006korm-2009.08.07-09.30.pdf
  • 338-2006korm-2009.10.01-12.31.pdf
  • 338-2006korm-2010.01.01-02.24.pdf
  • 338-2006korm-2010.02.25-04.30.pdf
  • 338-2006korm-2010.05.01-05.07.pdf
  • 338-2006korm-2010.07.30-12.31.pdf
  • 338-2006korm-2011.01.01-07.04.pdf
  • 338-2006korm-2011.07.05-08.10.pdf
  • 338-2006korm-2011.08.11-12.31.pdf
  • 338-2006korm-2012.01.01-03.14.pdf
  • 338-2006korm-2012.03.15-03.28.pdf
  • 338-2006korm-2012.03.29-06.30.pdf
  • 338-2006korm-2012.07.01-12.28.pdf
  • 338-2006korm-2012.12.29-12.31.pdf
  • 338-2006korm-2013.01.01.pdf
  • 338-2006korm-2013.01.01-03.15.pdf
  • 338-2006korm-2013.03.16-06.19.pdf
  • 338-2006korm-2013.03.16-06.30.pdf
  • 338-2006korm-2013.06.20-07.19.pdf
  • 338-2006korm-2013.07.01-.pdf
  • 338-2006korm-2013.07.20.pdf
  • 338-2010.05.08-07.29.pdf


343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről

  • 343-2006korm-2008.01.01-01.31.pdf
  • 343-2006korm-2008.02.01.pdf
  • 343-2006korm-2008.02.02-05.15.pdf
  • 343-2006korm-2008.05.16-07.03.pdf
  • 343-2006korm-2008.07.04-08.31.pdf
  • 343-2006korm-2008.09.01-12.31.pdf
  • 343-2006korm-2009.01.01-02.28.pdf
  • 343-2006korm-2009.03.01-07.09.pdf
  • 343-2006korm-2009.07.10-09.30.pdf
  • 343-2006korm-2009.10.01-12.31.pdf
  • 343-2006korm-2010.01.01-05.27.pdf
  • 343-2006korm-2010.05.28-08.31.pdf
  • 343-2006korm-2010.09.01-10.02.pdf
  • 343-2006korm-2010.10.03-12.31.pdf
  • 343-2006korm-2011.01.01-07.21.pdf
  • 343-2006korm-2011.07.22-08.25.pdf
  • 343-2006korm-2011.08.26-08.31.pdf
  • 343-2006korm-2011.09.01-12.07.pdf
  • 343-2006korm-2011.12.08-2012.05.31.pdf
  • 343-2006korm-2012.06.01-06.30.pdf
  • 343-2006korm-2012.07.01-07.31.pdf
  • 343-2006korm-2012.08.01-12.31.pdf
  • 343-2006korm-2013.01.01-03.08.pdf
  • 343-2006korm-2013.03.09-.pdf
  • 343-2006korm-2013.03.09-07.19.pdf
  • 343-2006korm-2013.07.20.pdf


190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről

  • 190-2009korm-2009.09.15.pdf
  • 190-2009korm-2009.10.01-2010.03.31.pdf
  • 190-2009korm-2010.04.01-08.13.pdf
  • 190-2009korm-2010.08.14-08.31.pdf
  • 190-2009korm-2010.09.01-12.31.pdf
  • 190-2009korm-2011.01.01-12.07.pdf
  • 190-2009korm-2011.12.08-12.31.pdf
  • 190-2009korm-2013.01.01.pdf


191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről

  • 191-2009korm-2009.09.15.pdf
  • 191-2009korm-2009.10.01-12.11.pdf
  • 191-2009korm-2009.12.12-12.28.pdf
  • 191-2009korm-2009.12.29-12.30.pdf
  • 191-2009korm-2009.12.31.pdf
  • 191-2009korm-2010.01.01-05.14.pdf
  • 191-2009korm-2010.05.15-07.24.pdf
  • 191-2009korm-2010.07.25-12.31.pdf
  • 191-2009korm-2011.01.01-02.08.pdf
  • 191-2009korm-2011.02.09-10.14.pdf
  • 191-2009korm-2011.10.15-12.31.pdf
  • 191-2009korm-2012.01.01-05.31.pdf
  • 191-2009korm-2012.06.01-11.16.pdf
  • 191-2009korm-2012.11.17-12.31.pdf
  • 191-2009korm-2013.01.01-06.30.pdf
  • 191-2009korm-2013.07.01-09.30.pdf


194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről

  • 194-2009korm-2009.09.15.pdf
  • 194-2009korm-2010.01.01-08.27.pdf
  • 194-2009korm-2010.08.28-12.31.pdf
  • 194-2009korm-2011.01.01-08.25.pdf
  • 194-2009korm-2011.08.26-2012.06.30.pdf
  • 194-2009korm-2012.07.01-12.31.pdf
  • 194-2009korm-2013.01.01-.pdf


306/2011. (XII. 23) Korm. rendelet az építési beruházások közbeszerzések részletes szabályairól

  • 306-2011korm.pdf
  • 306-2011korm-2011.12.23.pdf
  • 306-2011korm-2012.01.01.pdf
  • 306-2011korm-2012.01.02-06.30.pdf
  • 306-2011korm-2012.07.01-12.31.pdf
  • 306-2011korm-2013.01.01-06.30.pdf


312/2012. Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról

  • 312-2012korm-2012.11.08.pdf
  • 312-2012korm-2013.01.01.pdf
  • 312-2012korm-2013.01.02-02.25.pdf
  • 312-2012korm-2013.02.26-03.08.pdf
  • 312-2012korm-2013.03.09-04.18.pdf
  • 312-2012korm-2013.04.19-06.03.pdf
  • 312-2012korm-2013.06.04-06.30.pdf
  • 312-2012korm-2013.07.01.pdf
  • 312-2012korm-2013.07.02-07.31.pdf
  • 312-2012korm-2013.07.02-09.30.pdf
  • 312-2012korm-2013.08.01-09.30.pdf


313/2012. Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról

  • 313-2012korm-2012.11.08.pdf
  • 313-2012korm-2013.01.01.pdf
  • 313-2012korm-2013.01.02-04.12.pdf
  • 313-2012korm-2013.04.13-06.30.pdf
  • 313-2012korm-2013.07.01-12.31.pdf


314/2012. Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

  • 314-2012korm-2012.11.08.pdf
  • 314-2012korm-2012.11.09-12.31.pdf
  • 314-2012korm-2013.01.01.pdf
  • 314-2012korm-2013.01.02.pdf
  • 314-2012korm-2013.01.02-07.31.pdf
  • 314-2012korm-2013.08.01.pdf


322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

  • 322-2012korm-2012.11.16.pdf
  • 322-2012korm-2012.11.17.pdf
  • 322-2012korm-2012.11.18-12.20.pdf
  • 322-2012korm-2012.12.21-12.31.pdf
  • 322-2012korm-2013.01.01.pdf
  • 322-2012korm-2013.01.02-06.18.pdf
  • 322-2012korm-2013.04.19-09.30.pdf


Miniszteri rendeletek


5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

  • 5-1993mum-2007.02.12-2009.12.31.pdf
  • 5-1993mum-2010.01.01-03.16.pdf
  • 5-1993mum-2010.03.17-12.31.pdf
  • 5-1993mum-2011.01.01-10.14.pdf
  • 5-1993mum-2011.10.15-2012.02.10.pdf
  • 5-1993mum-2012.02.11-07.05.pdf
  • 5-1993mum-2012.07.06-08.23.pdf
  • 5-1993mum-2012.08.24-12.31.pdf
  • 5-1993mum-2013.01.01.pdf


Törvények


1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

  • 1993-93.tv-2010.01.01-03.31.pdf
  • 1993-93tv-2008.01.01-12.31.pdf
  • 1993-93tv-2009.01.01-09.30.pdf
  • 1993-93tv-2009.10.01-11.27.pdf
  • 1993-93tv-2009.11.28-12.31.pdf
  • 1993-93tv-2010.04.01-12.31.pdf
  • 1993-93tv-2011.01.01-07.21.pdf
  • 1993-93tv-2011.07.22-07.31.pdf
  • 1993-93tv-2011.08.01-12.31.pdf
  • 1993-93tv-2012.01.01-02.29.pdf
  • 1993-93tv-2012.03.01-04.14.pdf
  • 1993-93tv-2012.04.15-06.30.pdf
  • 1993-93tv-2012.07.01-2013.02.28.pdf
  • 1993-93tv-2013.03.01-06.30.pdf
  • 1993-93tv-2013.07.01-.pdf


1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról

  • 1995-28tv-2007.07.01-2011.12.31.pdf
  • 1995-28tv-2012.01.01-2012.02.29.pdf
  • 1995-28tv-2012.03.01-.pdf


1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről

  • 1996-75tv-2008.01.01-12.31.pdf
  • 1996-75tv-2009.01.01-05.31.pdf
  • 1996-75tv-2009.06.01-08.19.pdf
  • 1996-75tv-2009.08.20-09.30.pdf
  • 1996-75tv-2009.10.01-10.31.pdf
  • 1996-75tv-2009.11.01-11.27.pdf
  • 1996-75tv-2009.11.28-12.31.pdf
  • 1996-75tv-2010.01.01-03.12.pdf
  • 1996-75tv-2010.03.13-03.31.pdf
  • 1996-75tv-2010.04.01-12.31.pdf
  • 1996-75tv-2011.01.01-07.21.pdf
  • 1996-75tv-2011.07.22-07.31.pdf
  • 1996-75tv-2011.08.01-12.31.pdf
  • 1996-75tv-2012.01.01-04.06.pdf
  • 1996-75tv-2012.04.07-04.14.pdf
  • 1996-75tv-2012.04.15-06.30.pdf
  • 1996-75tv-2012.07.01-2013.06.30.pdf
  • 1996-75tv-2013.07.01-12.31.pdf


1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

  • 1997-78tv-2008.01.01-08.31.pdf
  • 1997-78tv-2008.09.01-12.31.pdf
  • 1997-78tv-2009.01.01-09.30.pdf
  • 1997-78tv-2009.10.01-10.31.pdf
  • 1997-78tv-2009.11.01-12.31.pdf
  • 1997-78tv-2010.01.01-08.13.pdf
  • 1997-78tv-2010.08.14-08.27.pdf
  • 1997-78tv-2010.08.28-08.31.pdf
  • 1997-78tv-2010.09.01-12.30.pdf
  • 1997-78tv-2010.12.31.pdf
  • 1997-78tv-2011.01.01-03.29.pdf
  • 1997-78tv-2011.03.30-07.26.pdf
  • 1997-78tv-2011.07.27-12.21.pdf
  • 1997-78tv-2011.12.22-12.31.pdf
  • 1997-78tv-2012.01.01-04.14.pdf
  • 1997-78tv-2012.04.15-05.14.pdf
  • 1997-78tv-2012.05.15-07.05.pdf
  • 1997-78tv-2012.07.06-11.13.pdf
  • 1997-78tv-2012.11.14-12.27.pdf
  • 1997-78tv-2012.12.28-12.31.pdf
  • 1997-78tv-2013.01.01-01.31.pdf
  • 1997-78tv-2013.02.01-06.30.pdf
  • 1997-78tv-2013.07.01-07.31.pdf
  • 1997-78tv-2013.07.01-12.31.pdf


1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról

  • 1997-141tv-2015.03.26.pdf


2003. évi XCII. törvény adózás rendjéről

  • 2003-92tv-2008.01.01.pdf
  • 2003-92tv-2008.01.02-03.17.pdf
  • 2003-92tv-2008.03.18-04.30.pdf
  • 2003-92tv-2008.05.01-07.02.pdf
  • 2003-92tv-2008.07.03-12.09.pdf
  • 2003-92tv-2008.12.10-12.26.pdf
  • 2003-92tv-2008.12.27-12.31.pdf
  • 2003-92tv-2009.01.01-01.31.pdf
  • 2003-92tv-2009.02.01.pdf
  • 2003-92tv-2009.02.02-03.12.pdf
  • 2003-92tv-2009.03.13-04.30.pdf
  • 2003-92tv-2009.05.01-05.14.pdf
  • 2003-92tv-2009.05.15-05.31.pdf
  • 2003-92tv-2009.06.01-06.30.pdf
  • 2003-92tv-2009.07.01-07.08.pdf
  • 2003-92tv-2009.07.09.pdf
  • 2003-92tv-2009.07.10-07.14.pdf
  • 2003-92tv-2009.07.15-08.20.pdf
  • 2003-92tv-2009.08.21-08.31.pdf
  • 2003-92tv-2009.09.01-09.30.pdf
  • 2003-92tv-2009.10.01-10.31.pdf
  • 2003-92tv-2009.11.01-11.16.pdf
  • 2003-92tv-2009.11.17-11.20.pdf
  • 2003-92tv-2009.11.21-11.23.pdf
  • 2003-92tv-2009.11.24-11.27.pdf
  • 2003-92tv-2009.11.28-12.31.pdf
  • 2003-92tv-2010.01.01.pdf
  • 2003-92tv-2010.01.02-02.28.pdf
  • 2003-92tv-2010.03.01-03.12.pdf
  • 2003-92tv-2010.03.13-03.31.pdf
  • 2003-92tv-2010.04.01-06.28.pdf
  • 2003-92tv-2010.06.29-06.30.pdf
  • 2003-92tv-2010.07.01-07.31.pdf
  • 2003-92tv-2010.08.01-08.14.pdf
  • 2003-92tv-2010.08.15.pdf
  • 2003-92tv-2010.08.16-08.31.pdf
  • 2003-92tv-2010.09.01-11.19.pdf
  • 2003-92tv-2010.11.20-12.21.pdf
  • 2003-92tv-2010.12.22.pdf
  • 2003-92tv-2010.12.23-12.31.pdf
  • 2003-92tv-2011.01.01.pdf
  • 2003-92tv-2011.01.02-06.24.pdf
  • 2003-92tv-2011.06.25-06.30.pdf
  • 2003-92tv-2011.07.15-07.26.pdf
  • 2003-92tv-2011.07.27-07.31.pdf
  • 2003-92tv-2011.08.01-10.31.pdf
  • 2003-92tv-2011.11.01-12.09.pdf
  • 2003-92tv-2011.12.10-12.21.pdf
  • 2003-92tv-2011.12.22-12.31.pdf
  • 2003-92tv-2012.01.01-01.04.pdf
  • 2003-92tv-2012.01.05-01.31.pdf
  • 2003-92tv-2012.02.01-02.29.pdf
  • 2003-92tv-2012.03.01-04.14.pdf
  • 2003-92tv-2012.04.15-06.19.pdf
  • 2003-92tv-2012.06.20-06.30.pdf
  • 2003-92tv-2012.07.01-07.05.pdf
  • 2003-92tv-2012.07.06-07.12.pdf
  • 2003-92tv-2012.07.13-08.06.pdf
  • 2003-92tv-2012.08.07-08.31.pdf
  • 2003-92tv-2012.09.01-09.24.pdf
  • 2003-92tv-2012.09.25-10.15.pdf
  • 2003-92tv-2012.10.16-10.25.pdf
  • 2003-92tv-2012.10.26-11.29.pdf
  • 2003-92tv-2012.11.30-12.14.pdf
  • 2003-92tv-2012.12.15-12.22.pdf
  • 2003-92tv-2012.12.23-12.31.pdf
  • 2003-92tv-2013.01.01-01.31.pdf
  • 2003-92tv-2013.02.01-03.31.pdf
  • 2003-92tv-2013.04.01-06.30.pdf
  • 2003-92tv-2013.07.01-2014.06.30.pdf
  •  

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról

  • 2003-133-2015-03-26.pdf

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

  • 2004-140tv-02.01-06.30.pdf
  • 2004-140tv-2008.01.01-07.17.pdf
  • 2004-140tv-2008.07.18-12.31.pdf
  • 2004-140tv-2009.01.01-01.31.pdf
  • 2004-140tv-2009.02.01-09.30.pdf
  • 2004-140tv-2009.10.01-10.31.pdf
  • 2004-140tv-2009.11.01-12.31.pdf
  • 2004-140tv-2010.01.01-03.31.pdf
  • 2004-140tv-2010.04.01-07.31.pdf
  • 2004-140tv-2010.08.01-08.13.pdf
  • 2004-140tv-2010.08.14-08.31.pdf
  • 2004-140tv-2010.09.01-12.31.pdf
  • 2004-140tv-2011.01.01-02.28.pdf
  • 2004-140tv-2011.03.01-03.08.pdf
  • 2004-140tv-2011.03.09-08.02.pdf
  • 2004-140tv-2011.08.03-12.31.pdf
  • 2004-140tv-2012.01.01-01.31.pdf
  • 2004-140tv-2012.02.01-03.31.pdf
  • 2004-140tv-2012.04.01-04.14.pdf
  • 2004-140tv-2012.04.15-06.26.pdf
  • 2004-140tv-2012.06.27-07.02.pdf
  • 2004-140tv-2012.07.03-07.05.pdf
  • 2004-140tv-2012.07.06.pdf
  • 2004-140tv-2012.07.07-07.23.pdf
  • 2004-140tv-2012.07.24-11.14.pdf
  • 2004-140tv-2012.11.15-12.27.pdf
  • 2004-140tv-2012.12.28-12.31.pdf
  • 2004-140tv-2013.01.01-01.31.pdf
  • 2004-140tv-2013.02.01-06.30.pdf
  • 2004-140tv-2013.07.01-12.31.pdf


2011. évi CVIII. törvényt a közbeszerzésekről

  • 2011-108tv-2011.07.20.pdf
  • 2011-108tv-2011.08.21.pdf
  • 2011-108tv-2011.08.22-12.31.pdf
  • 2011-108tv-2012.01.01.pdf
  • 2011-108tv-2012.01.02-02.29.pdf
  • 2011-108tv-2012.03.01-04.30.pdf
  • 2011-108tv-2012.05.01-07.05.pdf
  • 2011-108tv-2012.07.06-12.31.pdf
  • 2011-108tv-2013.01.01-06.30.pdf
  • 2011-108tv-2013.07.01-.pdf


2011. évi CVIII. törvényt a közbeszerzésekről

  • 2011-128tv-2011.10.03.pdf
  • 2011-128tv-2012.01.01.pdf
  • 2011-128tv-2012.01.01-04.14.pdf
  • 2011-128tv-2012.04.15-06.19.pdf
  • 2011-128tv-2012.06.20-07.05.pdf
  • 2011-128tv-2012.07.06.pdf


Egyéb segédletek

 • Az építési beruházások közbeszerzésének új előírásai
 • Nemfizetési jelzés
 • Olvasói kérdések az e-naplóhoz
 • A helyi építési szabályzat tartalmi követelményei
 • A telepítési tanulmányterv és beépítési terv részletes tartalmi követelményei
 • A településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia tartalmi követelményei
 • A településszerkezeti terv tartalmi követelményei