Előre mutató törvényjavaslat a munkaviszony vonatkozásában: távmunkavégzés, munkavédelem, költségtérítés

Forum Media 2021-12-06

A koronavírus-járvány megjelenése és az azt követő első korlátozások bevezetése óta folyamatosan téma a rugalmas munkavégzési formák, azon belül is a távmunkavégzés, illetve a home office.

A munka törvénykönyve kizárólag a távmunkavégzésről rendelkezett, a home office mint olyan, inkább csak a munkaviszonyban egyre több munkáltató által bevezetett szokásként jelentkezett, alapvetően jogszabály által rendezett szabályok nélkül. A rendezetlenség bizonytalanságot szült, de ennek – ha minden igaz – vége.

Ugyanis a jogalkotó, úgy tűnik, véglegesen rendezni kívánja a helyzetet a novemberben benyújtott T/17671. törvényjavaslattal a veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről.

A salátatörvény-javaslatból jellen cikkünkben kiragadjuk a munkaviszonyt érintő változásokat.

 

Távmunkavégzés

 

A javaslat megteremti a veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról szóló 487/2020. Korm. rendelet kivezetéséhez szükséges szabályokat. azzal, hogy az Mt. 196. §-a a javaslat alapján az alábbiak szerint módosul:

„(1) Távmunkavégzés esetén a munkavállaló a munkát a munkaidő egy részében vagy egészében a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen végzi.

(2) A munkaszerződésben meg kell állapodni a munkavállaló távmunkavégzés keretében történő foglalkoztatásában.

(3) Eltérő megállapodás hiányában a távmunkavégzés során

a) a munkáltató utasítási joga a munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki,

b) a munkáltató az ellenőrzési jogát távolról számítástechnikai eszköz alkalmazásával gyakorolja,

c) a munkavállaló a munkáltató telephelyén a tárgyévben legfeljebb a munkanapok egyharmada esetén végez munkát, és

d) a munkáltató biztosítja, hogy a munkavállaló a területére beléphessen és más munkavállalóval kapcsolatot tartson.

(4) Ha a munkáltató az ellenőrzés jogát a távmunkavégzés helyén gyakorolja, akkor az ellenőrzés nem jelenthet a munkavállaló, valamint a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet.

(5) A munkáltató a távmunkát végző munkavállalónak minden olyan tájékoztatást köteles megadni, amelyet más munkavállalónak biztosít.”

 

A módosítással a távmunkavégzés tekintetében a veszélyhelyzet idején kialakult gyakorlat normál jogrendbe történő átemelése történik meg.

A javaslat lehetővé teszi a részbeni távmunkavégzés lehetőségét is, azaz a felek megállapodhatnak abban, hogy a munkavállaló a munkaidő egy részében a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen végezze a munkáját.

 

Nem változott, hogy a feleknek továbbra is munkaszerződésben kell megállapodni a távmunkavégzésben. Azonban a munkáltatók adminisztratív terheit csökkenti, hogy a módosítást követően az ellenőrzési jog gyakorlása számítástechnikai eszköz alkalmazásával történhet.

 

Költségtérítés

 

A fentiekkel összefüggésben a javaslat kiegészíti a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. számú mellékletének az igazolás nélkül, költségként elszámolható tételeket felsoroló részét azzal, hogy ilyen tételnek minősül a távmunkavégzéssel összefüggésben költségtérítés címén fizetett összegből a felek által előzetesen meghatározott, de legfeljebb havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összeg. Ha a távmunkavégzés nem érinti az egész hónapot, a havi összegnek a távmunkavégzéssel érintett napokkal arányos része minősül ilyennek.

 

Munkavédelem

 

A munkavédelmi előírások módosítását is kitűzi célul a javaslat.

Eltérő szabályokat vezetnének be a kizárólag informatikai eszközön végzett otthoni munka és az egyéb, nem számítástechnikai eszközzel történő otthonról végzett munka esetén. A kizárólag informatikai eszközön végzett otthoni munka vonatkozásában a munkáltató felelőssége csökkenne, a munkáltató írásbeli tájékoztatása a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályaira terjedne ki.

A munkavállalónak a munkavégzés helyét az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények teljesülésére figyelemmel kell megválasztania.

Fontos újítás, hogy a munkáltató a munkavédelmi szabályok megtartását számítástechnikai eszköz alkalmazásával távolról ellenőrizheti (természetesen ettől eltérően is megállapodhatnak a felek).

A javaslat Mvt. tekintetében különbséget tesz az információtechnológiai és számítástechnikai eszközzel történő távmunkavégzés, valamint a nem számítástechnikai eszközzel végzett távmunka esetére.

 

A számítástechnikai eszközzel végzett távmunka esetén:

  • a munkáltatónak írásban kell tájékoztatni a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól,
  • a munkavállaló a munkavégzés helyét az előbbiek figyelembevételével választja meg,
  • a munkáltató a munkavédelmi szabályok megtartását – eltérő megállapodás hiányában – számítástechnikai eszköz alkalmazásával távolról ellenőrizheti.

A nem számítástechnikai eszközzel történő távmunkavégzés esetén – a munkáltatóval kötött megállapodás alapján – a munkavállaló által biztosított munkaeszközzel is történhet. Ez esetben a munkaeszköz biztonságos állapotáról a munkavállalónak kell gondoskodni.

A feleknek írásban kell megállapodni a munkavégzés helyéről, amelyet a munkáltatónak munkavédelmi szempontból minősíteni kell. A távmunkavégzési helyen a munkavállaló a munkáltató hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg a munkakörülményeket.

A munkáltató vagy megbízottja rendszeresen köteles meggyőződni arról, hogy a távmunkavégzési helyen a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket.

 

A témáról a Munkajog és a Munkavédelem című szakmai folyóiratok 2021. decemberi számaiban olvashatnak.