Előfizetői megrendelés során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés tájékoztatója

Adatkezelő: Fórum Média Kiadó Kft. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 91., cégjegyzékszám: 01-09-689881, adószám: 12509506-2-41, telefonszám: +36 1 273 2090, e-mail: forum-media@forum-media.hu; ugyfelszolgalat@forum-media.hu, önállóan képviseli: Rok Podgornik ügyvezető ) ezúton tájékoztatja Önt az előfizetői megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés részleteiről:

 

Előfizetői megrendelés során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

az előfizetői megrendelés teljesítése, ezen belül a megrendelést leadó érintettek azonosítása, kapcsolattartás, számlázás

6. cikk (1) b) pontja (megállapodás) jogalappal, ha az előfizető természetes személy, vagy

  1. a GDPR 6. cikk (1) f) pontja (Adatkezelő jogos érdeke) jogalappal, ha az előfizető nem természetes személy és érintett az ő képviselője, kapcsolattartója

Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől a számára elérhető módon, fórumon keresztül előfizetői rendelés adatkörei által beazonosítható, beazonosított

Megrendelő neve*

E-mail cím*

Telefonszám*

Megjegyzés

 

kapcsolódó céges adatok:

Választott csomag*

Cégnév*

Cég adószám*

Számlázási cím*

ÁSZF elfogadásának jelzése*

Megrendelés leadásának időpontja*

8 év a számlára kerülő adatok voantkozásában,

a számlára nem kerülő adatok kezelésének időtartama: módosításig, vagy törlésig, legkésőbb Adatkezelő jogos érdekének megszűnéséig

Érintettek

 

1. Az Adatkezelő lehetővé teszi az érintett számára, hogy előfizetést rendeljen meg.

 

Melyek a kezelt adatok körei és kezelésük céljai?

 

2. Lásd az előfizetői megrendelés adattartalmát, de tipikusan, nem kizárólagosan a következők:

 

a. a GDPR 6. cikk (1) b) pontja (megállapodás) jogalappal, ha az előfizető természetes személy, vagy

b. a GDPR 6. cikk (1) f) pontja (Adatkezelő jogos érdeke) jogalappal, ha az előfizető nem természetes személy és érintett az ő képviselője, kapcsolattartója:

 

Megrendelő neve*

E-mail cím*

Telefonszám*

Megjegyzés

 

c. a GDPR 6. cikk (1) c) pontja jogi kötelezettség teljesítése a2000. évi C. törvény alapján számlázáshoz:

 

(a kapcsolódó céges adatok)

Választott csomag*

Cégnév*

Cég adószám*

Számlázási cím*

d. Adatkezelő jogos érdeke alapján kezelt adatok:

 

ÁSZF elfogadásának jelzése*

Megrendelés leadásának időpontja*

 

A jogos érdek a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet.

 

Kik az érintettek?

 

3. Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől a számára elérhető módon, fórumon keresztül előfizetői rendelés adatkörei által beazonosítható, beazonosított.

 

Mi az adatkezelés fő célja?

 

4. Adatok kezelésének fő célja az előfizetői megrendelés teljesítése, ezen belül a megrendelést leadó érintettek azonosítása, kapcsolattartás, számlázás.

 

Hogyan történik az adatkezelés?

 

5. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat tipikusan a következő:

a. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon, így a weboldalon keresztül elküldi az előfizetői megrendelését az Adatkezelő részére.

b. Az Adatkezelő a megrendelést feldolgozza.

c. Az Adatkezelő a megrendelést az erre rendszeresített elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartási rendszerben rögzíti.

d. Az Adatkezelő, amennyiben az előfizetői megrendelést elfogadja, az érintettet megadott elérhetőségén keresztül írásban (elektronikus úton), vagy a helyszínen szóban értesíti a megrendelés elfogadásáról (visszaigazolás). Az értesítés a megrendelés visszaigazolása, amely tartalmazhat a teljesítésre vonatkozó további információkat is.

e. Az Adatkezelő, amennyiben a megrendelést pontosítani szükséges, úgy az érintett által megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép.

 

Meddig tart az adatkezelés?

 

6. Adatkezelés időtartama:

a. tekintettel arra, hogy a megrendelés számviteli bizonylat, így az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

b. a számlára nem kerülő adatok kezelésének időtartama: módosításig, vagy törlésig, legkésőbb Adatkezelő jogos érdekének megszűnéséig.

 

Honnan vannak az adatok?

 

7. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

 

8. Adatközlés: könyvelő, hatóság, bíróság részére.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 

9. Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

a. az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,

b. az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,

c. az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,

d. az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,

e. arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,

f. arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére

g. arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe

h. a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról

i. arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.

j. arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

 

10. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Egyéb

 

11. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Milyen jogai vannak az érintetteknek?

 

12. Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

 

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Hozzáférés joga

Helyesbítés joga

Törlés joga

Korlátozás

Adat-hordozhatóság

Tiltako-zás

Hozzájárulás visszavonása

Hozzájárulás

Megállapodás

Jogi kötelezettség

Létfontosságú érdek

Közfeladat, közhatalmi jog.

Jogos érdek

 

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulásást visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

 

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai (1139 Budapest, Váci út 91.) vagy e-mail-es elérhetőségre (forum-media@forum-media.hu; ugyfelszolgalat@forum-media.hu) küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

 

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso