Egy év múlva hatályba lép az új közösségi jövedéki irányelv

Forum Média 2022-04-11

2023. február 13-tól hatályosak a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 2020/262 EU tanácsi irányelv (Irányelv) rendelkezései és az azzal összefüggő hazai jogszabály-módosítások, amelyek jelentősen átalakítják az adózott jövedéki termékek közösségi kereskedelmére, szállítására és azokkal összefüggésben kiállítandó bizonylatokra vonatkozó szabályokat.

A szabad forgalomba bocsátott (adózott) jövedéki termékek tagállamok közötti kereskedelmi célú szállítása kizárólag a feladás helye, illetve a rendeltetés helye szerinti tagállam illetékes hatósága által regisztrált, meghatározott engedéllyel, jogosultsággal rendelkező alanyok között történhet majd, hasonlóan a jövedéki termék előállítására, birtoklására, tárolására vagy szállítására alkalmazott, az adófizetési kötelezettséget felfüggesztő adóeljárás (adófelfüggesztési eljárás)  jelenlegi szabályaihoz.

Kereskedelmi célúnak minősül a szállítás, ha a jövedéki terméket a másik tagállamban nem magánszemély veszi át, vagy ha magánszemély a címzett, de a szállítás nem a saját célú felhasználás vagy a csomagküldő kereskedelem előírásainak megfelelően történt. Ilyen szabálytalanság lehet például, ha a magánszemély nem saját magának, saját felhasználási célra szállíttatta a jövedéki terméket, vagy ha a csomagküldő kereskedőre vonatkozó bejelentési kötelezettséget elmulasztották, nem megfelelő számlát állítottak ki.

A kereskedelmi célú szállítás akkor kezdődik, amikor a termék elhagyja az engedélyes telephelyét vagy a vámjogi szabadforgalomba bocsátás helyét és akkor fejeződik be, amikor a terméket az engedéllyel rendelkező címzett átveszi.

2023. február 13-tól adózott jövedéki termék feladására jogosult:

  • engedéllyel rendelkező adóraktár (jelenleg nem jogosult),
  • a bejegyzett feladó (jelenleg nem jogosult),
  • az eseti igazolt feladó (új engedélykategória),
  • engedéllyel rendelkező jövedéki kereskedő (jelenleg is jogosult),
  • a kisüzemi bortermelő (jelenleg is jogosult).

Az új engedélykategóriát jelentő eseti igazolt feladó olyan személy, aki az adóhatóság által kiadott engedéllyel vagy egy másik tagállam illetékes hatóságának bejegyzése birtokában egy alkalommal jogosult feladni adózott jövedéki terméket egy másik tagállamba kereskedelmi céllal.

Az új szabályok hatályba lépése után adózott jövedéki termék fogadására jogosult:

  • engedéllyel rendelkező adóraktár (jelenleg korlátozottan jogosult, például termék előállításhoz, kereskedelmi célból nem),
  • bejegyzett kereskedő (jelenleg nem jogosult),
  • eseti bejegyzett kereskedő (jelenleg nem jogosult),
  • engedéllyel rendelkező jövedéki kereskedő (jelenleg is jogosult).

A jogosultsággal rendelkező gazdálkodók adatait naponta frissítik a tagállamok illetékes hatóságai az uniós szinten működő Jövedéki Adatcsere Rendszerben (SEED).

Elektronikus egyszerűsített kísérő okmány: e-EKO

Az adózott jövedéki termékek tagállamok közötti kereskedelmi célú szállítása során a jelenlegi papíralapú okmány helyett elektronikus egyszerűsített kísérő okmányt (e-EKO) kell majd kiállítani. Az e-EKO-t a jövedéki termék feladója az uniós szinten működő elektronikus felület, az úgynevezett Jövedéki Árumozgás Ellenőrző Rendszer (EMCS) alkalmazásával állítja ki.

A jövedéki termék feladója a szállítás megkezdése előtt kiállítja az e-EKO tervezetét (legkorábban a szállítást 7 nappal megelőzően), majd azt továbbítja az adóhatóságnak. Az adóhatóság ellenőrzi az e-EKO tervezében szereplő adatokat, például azt, hogy a jövedéki termék címzettje rendelkezik-e az átvételhez szükséges jogosultsággal, azaz szerepel-e a SEED-ben. Ha a tervezetben szereplő adatok megfelelők, az adóhatóság egyedi azonosítószámmal (AHK szám) látja el az okmányt, és erről a feladót értesíti. Az adóhatóság ezt követően továbbítja az e-EKO-t a rendeltetési hely illetékes hatóságának, aki továbbítja a címzett részére.

Ha az ügylet meghiúsul, az EMCS-ben kiállított e-EKO a szállítás megkezdésig törölhető. Lehetőség van arra is, hogy a feladó engedélyes a szállítás során megváltoztassa az EMCS-ben az e-EKO-n szereplő rendeltetési helyet, de csak ugyanazon tagállamon belüli és ugyanazon címzett által üzemeltetett szállítási helyre, vagy ha visszafordítják a terméket, akkor a feladás helyére.

Abban az esetben, ha az EMCS olyan körülményt észlel a gazdálkodó tevékenységével összefüggésben, amely az engedélye felfüggesztésére okot ad (például jövedéki adófizetési kötelezettségét nem teljesítette határidőben), automatikusan megtagadja az e-EKO tervezet jóváhagyását, továbbítását. Ebben az esetben az engedélyes nem adhat fel jövedéki terméket, és más tevékenységet sem végezhet: nem fogadhat, nem értékesíthet jövedéki terméket az engedély felfüggesztés időtartama alatt.

A jövedéki termék feladójának az e-EKO egy kinyomtatott példányát át kell adnia a fuvarozónak vagy az e-EKO egyedi azonosító számával ellátott egyéb okmánynak (például szállítólevél, más fuvarokmány) kell kísérnie a szállítmányt a rendeltetési helyre történő megérkezésig és azt be kell mutatni például egy közúti ellenőrzés alkalmával az adott tagállam illetékes hatóságának.

Amennyiben az unió vagy az adóhatóság számítógépes rendszerének üzemszerű működésében zavar lép fel, ezért elektronikus úton nem állítható ki az e-EKO, akkor lehet adózott jövedéki terméket szállítani, ha a szállítmányt olyan papíralapú okmány kíséri, amely tartalmazza az e-EKO valamennyi adatát vagy a szállítás kezdetét előzetesen bejelenti az adóhatóságnak. Az üzemszünet után a gazdálkodónak haladéktalanul ki kell állítania és az adóhatóság részére meg kell küldenie az e-EKO dokumentumot.

Átvételi elismervény kiállítása

A címzettnek a jövedéki termék megérkezését követően haladéktalanul ki kell állítania egy elektronikus átvételi elismervényt, amely igazolja a szállítás befejezését. Ha az EMCS bármilyen az engedély felfüggesztésére okot adó körülményt észlel, automatikusan megtagadja az átvételi elismervény továbbítását, és a gazdálkodó a jövedéki termékeket nem veheti át.

Ha nincs semmi probléma, a szállítmány címzettje az átvételi elismervényt az EMCS-en keresztül megküldi a tagállami adóhatóságnak. Az elektronikus átvételi elismervény kiállításával és adóhatóságnak történő megküldésével a szállítmány utáni jövedéki adófizetési kötelezettség átszáll a feladóról a címzettre. Az adóhatóság, ha az átvételi elismervényen szereplő adatok megfelelők, értesítést küld a jövedéki termék címzettjének a dokumentum nyilvántartásba vételéről, melyet az EMCS-en keresztül továbbít a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságának, valamit a jövedéki termék feladójának is. Az átvételi elismervény birtokában a feladás helye szerinti tagállamban megfizetett jövedéki adó visszaigényelhetővé válik.

Ha egy üzemszünet miatt a címzettnek nincs lehetősége a határidőig (szállítás befejezését követő 5 munkanapon belül) kiállítani az átvételi elismervényt, olyan papíralapú okmányt kell kitöltenie és megküldenie az adóhatóság részére, amely az elektronikus átvételi elismervény valamennyi adatát tartalmazza.

Adózott jövedéki termék belföldre történő szállítását megelőzően Magyarországon jövedéki biztosítékot kell nyújtani a behozatallal összefüggésben keletkező adófizetési kötelezettségnek megfelelő összegben. A jövedéki biztosítékot a címzett helyett a feladó, a fuvarozó, az áru tulajdonosa vagy akár ők együttesen is biztosíthatják. Ez az adófizetési kötelezettség teljesítését vagy az alóli mentesülést követően szabadul fel, használható fel újra.

Az e-EKO és az átvételi elismervény kiállításának, továbbításának folyamatát az alábbi ábrán szemléltetjük.

Egyes, nem harmonizált dohánygyártmányok szállítására vonatkozó speciális szabályok

Egyes dohánygyártmányok (elektronikus cigaretta töltőfolyadéka, új dohánytermék kategóriába tartozó hevített termékek, füst nélküli dohánytermékek, dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékek) Magyarországon jövedéki terméknek minősülnek, míg az EU más tagállamaiban nem tartoznak a jövedéki szabályozás hatálya alá, ezért nem szerepelnek az EMCS-ben. Ezen termékek szállítására az általánostól eltérő, speciális szabályok vonatkoznak.

Fenti dohánygyártmányoknak Magyarországra történő szállítását megelőzően a címzettnek a belföldön keletkező adófizetési kötelezettségnek megfelelő összegben jövedéki biztosítékot kell nyújtania, továbbá előzetesen értesíteni kell az adóhatóságot a beszállítani tervezett dohánygyártmányok mennyiségéről, felhasználási céljáról.

A felsorolt dohánygyártmányok másik tagállamba történő kiszállítása esetén az adóhatóság az általános szabályoktól eltérően nem továbbítja az e-EKO-t a címzett részére, hanem a szállítást manuálisan zárja le az EMCS-ben.

Az egy év múlva jelentősen átalakuló szabályok miatt az érintetteknek időben meg kell kezdeniük a felkészülést, hogy nyilvántartásaik, informatikai és vállalatirányítási rendszereik mire szükséges, megfeleljenek az elvárásoknak.

Forrás: www.adozasrolerthetoen.blog.hu