Az egyszerűsített foglalkoztatás és alkalmi munkavállalás adójogi vonatkozásai

Forum Média 2021-05-10

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvényt az elmúlt években többször módosították. A nyári időszak az ilyen típusú foglalkoztatás tekintetében csúcsidőszaknak tekinthető a mezőgazdaságban, így indokolt áttekinteni a kapcsolódó szabályokat.

Általános szabályok

 

Egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony:

  • mezőgazdasági, továbbá turisztikai idénymunkára vagy
  • alkalmi munkára.

 

A mezőgazdasági idénymunka időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot, a turisztikai idénymunka időtartama nem haladja meg egy naptári éven belül a százhúsz napot.

 

A leggyakrabban használt egyszerűsített foglalkoztatási fajta az alkalmi munka, mely a munkáltató és a munkavállaló között

a) összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és

b) egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és

c) egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig létesített, határozott időre szóló munkaviszony.

 

Az alkalmi munkán belül speciális szabályok vonatkoznak a filmipari statisztára.

 

Abban az estben, ha a munkáltató és a munkavállaló idénymunkára vagy idénymunkára és alkalmi munkára létesít egymással több ízben munkaviszonyt, akkor ezen munkaviszonyok együttes időtartama a naptári évben a százhúsz napot nem haladhatja meg.

 

A munkáltató által alkalmi munkavállalóként foglalkoztatható személyek száma

 

Az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített munkaviszonyban egy naptári napon legfeljebb foglalkoztatott munkavállalók létszáma – a munkáltatónak a tárgyév első, illetve hetedik hónapját megelőző hathavi, ha a munkáltató ennél rövidebb ideje működik, működésének egész hónapjaira eső átlagos statisztikai létszámát alapul véve – nem haladhatja meg

  • az Mt. hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az egy főt,
  • egy főtől öt főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a két főt,
  • hattól húsz főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy főt,
  • húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám húsz százalékát.

 

Az előzőekben meghatározott napi alkalmi munkavállalói létszámkeretet a munkáltató a tárgyév napjaira egyenlőtlenül beosztva is felhasználhatja, figyelemmel az alkalmi munka meghatározására. Ennek során a tárgyévben fel nem használt létszámkeret a következő naptári évre nem vihető át.

 

Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létrehozott munkaviszony

 

Egyszerűsített foglalkoztatás céljából létrejött munkaviszony a felek szóbeli megállapodása alapján, a munkáltató bejelentési kötelezettségének teljesítésével keletkezik.

 

A jogszabály (az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 36. §) alapján nem elektronikus úton bevallásra (illetve kapcsolattartásra) kötelezett munkáltató és a munkavállaló megállapodása alapján az egyszerűsített foglalkoztatás céljából munkaviszonyt a törvény melléklete szerinti szerződés megkötésével is lehet létesíteni, a bejelentési kötelezettség teljesítése mellett. A munkaszerződést ekkor a munka megkezdéséig kell írásba foglalni úgy, hogy a munkavégzés napjának végéig elegendő kitölteni a munkáltató és a munkavállaló megnevezésén kívüli egyéb azonosító adatokat.

 

Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszonyra az Mt. szabályait – az Efo. tv.-ben meghatározott eltérésekkel –, valamint a kötelező legkisebb munkabérről és a garantált bérminimumról szóló külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

Az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszony alapján alapbérként, illetve teljesítménybérként – a meghatározott feltételeknek megfelelően – legalább a kötelező legkisebb munkabér 85%-a, garantált bérminimum esetén 87%-a jár. Filmipari statiszta esetén a napi nettó jövedelem nem haladhatja meg a 12 000 forintot. A foglalkoztatásból származó jövedelemnek a kifizetett (nettó) munkabér száz százalékát kell tekinteni. Az egyszerűsített foglalkoztatás speciális jellege miatt a bérek elszámolása vonatkozásában talán a legcélszerűbb, ha a foglalkoztatottal órabéres elszámolásban állapodik meg a foglalkoztató.

 

Nem létesíthető egyszerűsített foglalkoztatásra irányuló jogviszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 1. § (1) bekezdésében meghatározott munkáltató által az alaptevékenységbe tartozó feladatok ellátására.

 

Harmadik országbeli állampolgár – a bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy kivételével – kizárólag mezőgazdasági idénymunka keretében foglalkoztatható egyszerűsített munkaviszony alapján.

 

Az a munkáltató, aki 300 ezer forint vagy ezt meghaladó összegű adótartozást halmoz fel az 500, 1000, illetve 3000 forint összegű közteher és/vagy szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) a munkáltatóra előírt adóelőleg tekintetében, további egyszerűsített foglalkoztatásra nem jogosult mindaddig, míg adótartozását ki nem egyenlítette.

 

Az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteherfizetés

 

A munkáltató által – az előzőekben ismertetett feltételek fennállása esetén – fizetendő közteher mértéke a munkaviszony minden naptári napjára munkavállalónként

  • mezőgazdasági idénymunka esetén 500 forint,
  • turisztikai idénymunka esetén 500 forint,
  • alkalmi munka esetén 1000 forint,
  • filmipari statiszta alkalmi munkája esetén 3000 forint.

 

A közteher megfizetésével nem terheli

a) a munkáltatót szociális hozzájárulási adó, szakképzési hozzájárulás és rehabilitációs hozzájárulás, valamint az Szja tv.-ben a munkáltatóra előírt adóelőleg-levonási kötelezettség,

b) a munkavállalót társadalombiztosítási járulékfizetési és személyi jövedelemadóelőleg-fizetési kötelezettség.

 

Ha a munkáltató a létszám-, időkorlát, illetve filmipari statiszta esetén kereseti korlát túllépésével létesít, illetve tart fenn az Efo. tv. szerinti munkaviszonyt, attól a naptól, hogy az előzőek szerinti feltételek nem teljesülnek, a munkáltató a munkavállalóira nem alkalmazhatja az e pontban ismertetett kedvező rendelkezéseket. Ilyen esetben a munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott személy utáni személyi jövedelemadó- és járulékfizetési kötelezettségekre az Szja tv., a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény (Tbj.) szabályait, valamint a szociális hozzájárulási adóra vonatkozó rendelkezéseket köteles továbbá alkalmazni az előzőek szerinti feltételek megsértése feltárásának időpontjától annyi ideig, ameddig az e pont rendelkezéseit jogosulatlanul alkalmazta.

 

Az előzőektől eltérően, ha

a) a munkavállaló a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, vagy Magyarország által kötött kétoldalú szociálpolitikai, szociális biztonsági egyezmény (a továbbiakban: Egyezmények) alapján másik tagállamban, illetőleg egyezményben részes másik államban biztosított és

b) az EU koordinációs rendelet szerinti igazolással, vagy az egyezmény alapján kiállított, az egyezményben részes másik államban fennálló biztosítást tanúsító igazolással rendelkezik,

a munkáltató közterhet nem fizet.

 

A munkáltatónak a közteher-fizetési kötelezettségét a tárgyhónapot követő hónap 12-éig a NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher befizetések 10032000-06057763 beszedési számla javára kell teljesíteni.

 

Bejelentési szabályok

 

A munkáltató bejelentési kötelezettségét – választása szerint –

a) elektronikus azonosítását követő elektronikus kapcsolattartás útján (ügyfélkapu/cégkapu), vagy

b) országos telefonos ügyfélszolgálaton keresztül telefonon

teljesítheti.

 

A munkáltató akkor élhet az előzőekben felsorolt bejelentési lehetőségek valamelyikével, tehát a telefonon keresztül történő bejelentés lehetőségével is, ha előzetesen regisztráltatta magát az ügyfélkapun.

 

A bejelentés papíron, postai úton vagy személyesen történő benyújtására nincs lehetőség.

 

Az egyszerűsített foglalkoztatással létesített munkaviszony adataira vonatkozó elektronikus úton történő bejelentéshez számítógépen ki kell tölteni a 21T1042E jelű elektronikus adatlapot, és ezt az ügyfélkapun/cégkapun keresztül kell megküldeni az állami adóhatóság részére. Az adóhatóság részére teljesített bejelentés esetleges visszavonására és módosítására – így különösen a munkaidő változása, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén –, a bejelentett adatokban bekövetkezett változás bejelentésére is a 21T1042E jelű adatlap szolgál.

 

A telefonon történő bejelentés a jogszabályban meghatározott központi ügyfélszolgálat által fenntartott ügyfélvonalon keresztül történik, a bejelentő adóazonosító jelének megadásával.

A telefonon keresztül történő bejelentés a 1818-as hívószámon teljesíthető.

 

Egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltató az illetékes elsőfokú állami adóhatóságnak a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni

a) a munkavállaló nevét,

b) a munkáltató adószámát,

c) a munkavállaló adóazonosító jelét és TAJ-számát,

d) az egyszerűsített foglalkoztatás jellegét (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka, alkalmi munka, filmipari statiszta),

e) a munkaviszony napjainak számát,

f) amennyiben a munkavállaló egyezmény alapján másik tagállamban, illetőleg egyezményben részes másik államban biztosított, és ezt a munkáltató előtt igazolta, ezt a körülményt.

 

A munkáltató az adatokat a munkavégzés megkezdése előtt köteles bejelenteni.

 

A bejelentés esetleges visszavonására és módosítására – így különösen a foglalkoztatás jellegének változása, illetve a munkavégzés meghiúsulása esetén –

a) az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentését követő két órán belül, vagy

b) ha a bejelentésben foglaltak szerint a foglalkoztatás a bejelentés napját követő napon kezdődött, vagy ha a bejelentés egy napnál hosszabb időtartamú munkaviszonyra vonatkozott, a módosításbejelentés napján reggel 9 óráig

van lehetőség, ezt követően a munkáltató a közteher-fizetési kötelezettségének köteles eleget tenni.

 

Lehetőség van továbbá mobiltelefonon (ún. okostelefonon) keresztül is az egyszerűsített foglalkoztatás bejelentésére az „Egyszerűsített foglalkoztatás” nevű alkalmazás segítségével. Az alkalmazás iOS, illetve Android operációs rendszerekre tölthető le az AppStore-ból (iOS), valamint a PlayStore-ból (Android).

 

Az alkalmazással készített bejelentések beküldéséhez élő, érvényes Ügyfélkapu felhasználónévre és jelszóra van szükség.

 

Bevallás

 

A munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő bevallási kötelezettségét az Art. szerint elektronikus úton havonta a 2008-as számú nyomtatványon, a tárgyhót követő hó 12. napjáig köteles teljesíteni.

 

Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevételből a természetes személynek nem kell személyijövedelemadó-bevallást benyújtania, feltéve hogy az egyszerűsített foglalkoztatásból származó bevétele nem haladja meg az egyszerűsített foglalkoztatás naptári napjainak száma és az adóév első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) vagy – ha részére alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a garantált bérminimum 87 százaléka jár – a garantált bérminimum napibérként meghatározott összege 130 százalékának szorzatát (e szorzat a továbbiakban: mentesített keretösszeg). Amennyiben a természetes személynek a személyi jövedelemadó-bevallási kötelezettségét teljesítenie kell, jövedelemként a mentesített keretösszeget meghaladó részt kell figyelembe venni.

 

A természetes személynek a filmipari statisztaként végzett – az Efo. tv. hatálya alá tartozó – alkalmi munkából származó bevételéből nem kell jövedelmet megállapítania és bevallást benyújtania.

 

A cikk a Számviteli és Adózási Tanácsadó című szakmai folyóirat 2021. májusi számában jelent meg.