Általános hirdetési feltételek

  1. A Kiadó általános üzleti feltételei

Fogalmak

Jelen általános hirdetési feltételek értelmében „hirdetési megbízásnak” minősül az a Megbízó és a Kiadó által aláírt hirdetési megrendelő, írásos megrendelés-visszaigazolás, valamint hirdetési szerződés, amelynek tárgya: egy vagy több hirdetés megjelentetése reklámozó vagy más hirdető részéről a Kiadó által megjelentetett valamely elektronikus vagy nyomtatott termékben.

A megjelenés ideje és helye
        Amennyiben az éves keretszerződésben az egyes hirdetésekre vonatkozó megjelenési határidő külön nincs meghatározva, úgy azokat a szerződéskötést követő egy éven belül meg kell jelentetni. Ha megállapodás szabályozza a hirdetések megjelentetési időpontját, akkor a hirdetéseket a szerződésben megjelölt időpontokban kell megjelentetni.
    A Kiadó nem vállal kötelezettséget a hirdetések és behúzások bizonyos meghatározott pozicionálásáért, kivéve, ha a Megbízó kifejezetten ettől teszi függővé a megbízást. Rovathoz kötött hirdetések esetén a Kiadó előzetes külön megállapodás hiányában az adott rovatban közli le a hirdetést.


    A Kiadó jogai és a Megbízó kötelességei
        Minden megbízás csak a Kiadó írásos visszaigazolását követően válik jogilag kötelező érvényűvé.
        A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy a leadott hirdetési szöveget lektorálja, természetesen a hirdetési szöveg értelmének meghagyása mellett.
        A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy a jogilag kötelező érvénnyel visszaigazolt hirdetéseket és a megállapodásban rögzített egyes megrendeléseket azok tartalma, eredete vagy műszaki formája miatt a Kiadó egységes, tárgyilagos alapokon nyugvó alapelvei értelmében visszautasítsa, ha azok tartalma törvénysértő vagy hatósági rendelkezésekkel ellentétes, vagy megjelentetésük a Kiadó számára elfogadhatatlan. A fentiek olyan megbízásokra is vonatkoznak, amelyekre ügynökségek közreműködésével kerül sor.
        A behúzásokra, beragasztásokra, egyéb egyedi hirdetési formákra vonatkozó megbízások csak a megjelenés mintájának bemutatását és elfogadását követően válnak kötelezővé a Kiadóra nézve. A Kiadó nem vesz át olyan behúzandó anyagokat, amelyek formátumuk vagy megjelenésük miatt szerkesztőségi anyagnak tűnhetnek, illetve azt a benyomást kelthetik az olvasókban, hogy a Kiadó termékének részét képezik, vagy harmadik fél hirdetéseit tartalmazzák. A médiaajánlatban nem szereplő, egyedi megjelenési formák esetében a részletek pontos ismeretében a Kiadó egyedi árajánlatot ad.
        A Megbízó felelős azért, hogy a hirdetése kifogástalan minőségű nyomdai anyagát a Kiadó által előzetesen megadott határidőre és műszaki paramétereknek megfelelően a Kiadó rendelkezésére bocsássa. A Kiadó a nyilvánvalóan nem megfelelő vagy hibás nyomdai anyag esetén haladéktalanul pótlást, cserét kér. Amennyiben a Megbízó a hirdetési anyagot a médiaajánlatban szereplő anyagleadási határidőig nem adja le, vagy a leadott hirdetési anyag nem felel meg a megrendelésnek, illetve nem használható, a pótlás az anyagleadási határidőig nem lehetséges, a megrendelt hirdetési felület árának 50%-át a megrendelő akkor is köteles kifizetni, ha a hirdetés helyét valamilyen más (szerkesztőségi vagy hirdetési) anyaggal sikerült kitölteni.


    A Kiadó kötelességei és a Megbízó jogai
        Fizetési késedelem vagy halasztás esetén a Kiadó a jegybanki alapkamatot és az esetleges beszedési költséget számítja fel. Fizetési késedelem esetén a Kiadó a fizetés pótlásáig megtagadhatja folyó megbízás további teljesítését, és előrefizetést kérhet a további hirdetések megjelentetéséért.
        A Megbízó fizetőképességével kapcsolatban felmerült megalapozott kételyek esetén a Kiadónak jogában áll, hogy további hirdetések megjelentetését – tekintet nélkül a korábban megállapodott fizetési feltételekre – a hirdetési szerződés futamideje alatt a szerződéses összeg előrefizetésétől és a kiegyenlítetlen tartozások megfizetésétől tegye függővé.
        A Kiadó felel azért, hogy a hirdetés az adott kiadványnál szokásos nyomdai minőségben (a Megbízó által leadott eredeti elektronikus adatok által lehetővé tett módon) jelenjen meg.
        A Kiadó a rendelkezésére bocsátott nyomdai anyagok által felkínált lehetőségek határain belül vállal jótállást az adott kiadványra jellemző nyomtatási minőségért.
        A Megbízó a hirdetésének teljesen vagy részben olvashatatlan, pontatlan vagy hiányos leközlése esetén árengedményre vagy újbóli, kifogástalan megjelentetésre tarthat igényt a Kiadótól, de csak a hirdetés árának mértékéig. Ha a Kiadó a kiszabott póthatáridőn belül sem tesz eleget helyreállítási kötelezettségének, vagy a póthirdetést ismét hiányosan közli le, a Megbízónak jogában áll árengedményt kérnie vagy visszavonnia megbízását. A teljesítés lehetetlen mivolta vagy késedelme miatt benyújtott kártérítési igény az érintett hirdetési megrendelés összegére korlátozódik. Ez nem érvényes a Kiadó, annak törvényes képviselője szándékossága vagy súlyos gondatlansága esetén. A reklamációkat a számla és a bizonylat beérkezését követő két héten belül írásban kell benyújtani.
        A Megbízó mentesül a megjelentetés árának fizetése alól abban az esetben, ha a teljesítésre a Kiadó kockázati körén belüli vis major miatt nem került sor.


    A teljesítés igazolása és helye
        A Kiadó a teljesítést a számlához csatolt támpéldánnyal igazolja. Amennyiben valamilyen okból nincs mód támpéldány rendelkezésre bocsátására, a Kiadó jogilag kötelező érvényű igazolást ad a hirdetés megjelentetéséről.
        A teljesítéshelye a Kiadó székhelye.


    Bírósági illetékesség
        Jelen szerződési feltételekből eredő vitákat a felek minden esetben megkísérlik békés úton rendezni. A mennyiben ez nem vezet sikerre, úgy kizárólagos illetékességgel a Kiadó székhelye szerinti bíróság jár el.

  1. A Kiadó kiegészítő hirdetési feltételei

A hirdetésközvetítőnek és reklámügynökségnek ajánlataikban, szerződéseikben és elszámolásaikban a Kiadó árjegyzékéhez kell tartaniuk magukat. A Kiadó részéről kifizetett közvetítési díj sem egészében, sem részében nem adható át Megbízónak.
    A Kiadó általános és kiegészítő hirdetési feltételei értelemszerűen a beragasztott és betűzött, vagy egyéb különleges műszaki megoldással kivitelezett hirdetésekre is vonatkoznak.
    A hirdetési árak megváltozásakor az új tarifák a bevezetésük időpontjától a folyó megbízásokra is vonatkoznak, amennyiben erről nem született másként szóló, írásos megállapodás.
    Ha a nyomdai anyagok esetleges hibái nem ismerhetők fel azonnal, csak később, a nyomdai munka során, reklámozó nem támaszthat kártérítési igényt a Kiadóval szemben elégtelen nyomásminőségre hivatkozva.
    A megjelentetni kívánt szöveges és képes hirdetések tartalmáért és jogi megbízhatóságáért egyedül a Megbízó felel. A Megbízónak mentesítenie kell a Kiadót harmadik személy olyan követeléseitől, amelyeket utóbbi valamely megbízás teljesítés kapcsán – még ha megbízás érvénytelenítve lett is – támaszt Kiadóval szemben. A Kiadónak nem kötelessége, hogy megvizsgálja, hátrányosan hatnak-e az egyes megbízások és hirdetések harmadik fél jogaira.
   Érvénytelenített hirdetések megjelenése esetén a Megbízó sem támaszthat semmiféle igényt a Kiadóval szemben.
    A nyomdai anyagok megőrzésének kötelezettsége a mindenkori hirdetés megjelenését követő két hónap elteltével jár le, hacsak erre vonatkozóan nem született más megállapodás.
    A megrendelt nyomdai anyagok elkészítésének, valamint a Megbízó által kért vagy képviselt, az eredetileg megállapodott kiviteltől való jelentős eltérések költségeit a Megbízó viseli.
    Kettőnél több színminta megküldése, a nyomdai anyagok késedelmes átadása, valamint a mintától eltérő tényleges nyomdai kivitelezés kihatással lehet az elhelyezésre és a nyomdai minőségre, ezért ilyen estekben a későbbi reklamáció lehetősége kizárt. A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy az ezekből eredő többletköltséget Megbízóra hárítsa át.
    Telefonon elfogadott hirdetések vagy hasonló úton kért korrekciók esetén Megbízó nem támaszthat kártérítési igényt Kiadóval szemben helytelen közlésre hivatkozva.
    A megrendelt hirdetések lemondása esetén – a visszavonás időpontjától függően – a megrendelő az alábbi költségátalányt köteles megfizetni Kiadónak:
   


  Fenti százalékok a megrendelés nettó értékére vonatkoznak.