Álláspályázatra jelentkezők adatai kezelésének adatkezelési tájékoztatója

Álláspályázatra jelentkezők adatai kezelésének adatkezelési tájékoztatója

 

Adatkezelő: Fórum Média Kiadó Kft. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 91., cégjegyzékszám: 01-09-689881, adószám: 12509506-2-41, telefonszám: +36 1 273 2090, e-mail: [email protected]; [email protected], önállóan képviseli: Rok Podgornik ügyvezető) ezúton tájékoztatja Önt az álláspályázatra történő jelentkezés során kapcsán végzett adatkezelés részleteiről:

 

Álláspályázatra jelentkezők adatainak összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

a jelentkezés és kiválasztás lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás

önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül jelentkezik

Lásd a jelenetkezés adatköreit

cél megvalósulásáig, vagy külön hozzájáruló nyilatkozatban meghatározott ideig

Érintettek

 

1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa meghirdetett álláspályázatra jelentkezzenek az álláspályázatban szereplő úton vagy módon (pl. elektronikus, vagy papír alapon), továbbá fogadja a meg nem hirdetett állásokra történő jelentkezéseket is („berepülő önéletrajzok”).

 

Melyek a kezelt adatok körei és kezelésük céljai?

 

2. A kezelt adatok köre és célja, lásd az önéletrajzban, tipikusan, nem kizárólagosan a következők:

név*   

azonosítás

szül. hely, idő 

azonosítás

megpályázott pozíció neve*

jelentkezés beazonosításához

kerül felhasználásra

különleges adat, pl. egészségügyi

 

 

különleges adat, pl. egészségügyi

adat    

különleges adat kezelésére csak

                                                                  akkor kerül sor, ha az a pozíció

                                                            betöltésének elbírálásához

                                                                  szükséges

 

tapasztalatok

korábbi munkahely neve és az

ott eltöltött időszak

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

tapasztalatok – pozíció leírása*

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

iskolai végzettség*     

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

 

idegen nyelv ismeret, idegen

 

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

 

nyelv és ismeret foka*

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

 

önéletrajz egyéb adatai

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

 

csatolt motivációs levél

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

 

adatok jelentkezést követő

2 évig történő kezeléséhez való

hozzájárulás jelzése, ha az érintett

nem nyer felvételt

ki nem választás esetén történő adatkezelés jogalapjához szükséges

 

 

 

Mi az adatok kezelésének jogalapja?

 

3. Az álláspályázatra történő jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Kik az érintettek?

 

4. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül jelentkezik.

 

Mi az adatkezelés fő célja?

 

5. Az adatok kezelésének fő célja a jelentkezés és kiválasztás lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás.

 

Hogyan történik az adatkezelés?

 

6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat tipikusan, de nem kizárólagosan a következő:

a. Adatkezelő meghirdeti az álláspályázatot, amely tartalmaz adatvédelmi tájékoztatót és felhívja az érintettek figyelmét, hogy ne küldjenek olyan adatokat, amelyek nem relevánsak.

b. Érintett az álláspályázat (álláshirdetés) szerinti úton, módon eljuttatja adatait az Adatkezelő részére, például papír alapon, vagy elektronikus úton, tipikusan e-mail-ben.

c. Adatkezelő a kiválasztási folyamat során a jelentkezéseket összeveti a betölteni kívánt pozíció megkívánt, és a munkaviszony/egyéb jogviszony létrehozásának feltételeivel (ha kiírt álláspályázatra történt a jelentkezés), és az összevetés alapján a legmegfelelőbb személyeket személyes interjúra hívja be. Ha nem kiírt álláspályázatra történt a jelentkezés, az Adatkezelő mérlegeli a pályázat, és így a személyes adatok felhasználását, a személyes interjút.

d. A kiválasztás folyamata a személyes interjúval, és adott esetben alkalmassági teszt kitöltésével folytatódik.

e. A kiválasztás esetén, ha az érintett jelentkező olyan pozíciót tölt be, amely kapcsán az erkölcsi alkalmasság releváns, az érintett erkölcsi bizonyítványt szerez be. A kiválasztás folyamata az érintettel történő szerződéskötéssel ér véget azzal a megjegyzéssel, hogy a ki nem választott érintettek adatait az Adatkezelő csak abban az esetben kezelheti továbbá, ha ahhoz az az érintettek külön hozzájárultak, azt külön, bizonyítható módon kérték.

f. Adatkezelő jelzi a kiválasztás eredményét a jelentkező érintettek felé, és kéri a hozzájárulást az adatok további, a jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez ugyanilyen vagy hasonló, vagy az érintett kompetenciáinak megfelelő álláspályázatra jelentkezésre, amennyiben ilyen hozzájárulást az érintett korábban nem adott.

g. Adatkezelő az ilyen hozzájárulásokat az adatokhoz kapcsolja és eltárolja.

h. Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben álláspályázatra jelentkezés során referencia személyt adott meg, e személlyel az Adatkezelő felveheti a kapcsolatot az érintett szakmai tapasztalatainak ellenőrzése céljából.

 

Meddig tart az adatkezelés?

 

8. Adatkezelés időtartama a legkorábbi feltétel beálltáig tart:

a. felvételt nem nyert érintett hozzájárulása alapján a jelentkezést követően a hozzájárulásban meghatározott ideig, vagy

b. érintett kérésére törlésig – ebben az esetben az adatokat korlátozza az Adatkezelő jogos érdekének megszűnéséig,

c. az Adatkezelő a felvételt nem nyert és hozzájárulást nem adott érintettek adatait zártan kezeli (kizárólag tárolja) a cél megvalósulását (pozíció betöltését) követő 3 évig jogos érdekből, konkrétan abból a célból, hogy az Adatkezelő a jogszerű és tisztességes eljárást, kezelést bizonyítani legyen képes, ha az Egyenlő Bánásmód Hatóság vele szemben eljárást kezdeményez (2003. évi CXXV. törvény 17. § alapján Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesülését vizsgáló hatósági eljárás akkor indítható meg, ha a jogsértésről való tudomásszerzéstől számított egy év, és a jogsértés bekövetkezésétől számított három év még nem telt el.)

 

Honnan vannak az adatok?

 

8. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Történik adatközlés (hozzáférés nyújtás, átadás, továbbítás) harmadik fél számára?

 

9. Adatközlés:

a. felvételt nem nyert érintett adata harmadik fél számára nem kerül közlésre,

b. a felvételt nyert érintett jogszabályban (pl. 2017. évi CL. tv.) meghatározott adatait a külön mellékletben meghatározott könyveléssel/bérszámfejtéssel megbízott adatfeldolgozó felé átadja, amelyről tájékoztatja az érintetteket, továbbá bejelenti az érintettet az adóhatóság felé, amely adattovábbítás.

 

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 

10. Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

a. az adatkezeléshez használt eszközök (a továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek általi hozzáférésének megtagadásáról,

b. az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról,

c. az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról,

d. az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról,

e. arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá,

f. arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére

g. arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe

h. a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról

i. arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen.

j. arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével sem lehessen megváltoztatni.

 

Történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás?

 

11. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Egyéb

 

12. A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Milyen jogai vannak az érintetteknek?

 

13. Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

 

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Hozzáférés joga

Helyesbítés joga

Törlés joga

Korlátozás

Adat-hordozhatóság

Tiltako-zás

Hozzájárulás visszavonása

Hozzájárulás

Megállapodás

Jogi kötelezettség

Létfontosságú érdek

Közfeladat, közhatalmi jog.

Jogos érdek

 

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulásást visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

 

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai (1139 Budapest, Váci út 91.) vagy e-mail-es elérhetőségre ([email protected]; [email protected]) küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: [email protected]

 

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

 

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso