Adatkezelési Tájékoztató

A Fórum Média Kiadó Kft.

külső adatkezelési tájékoztatója

a https://www.forum-media.hu/ oldalon

 

A Fórum Média Kiadó Kft. (székhely: 1139 Budapest, Váci út 91., cégjegyzékszám: 01-09-689881, adószám: 12509506-2-41, telefonszám: +36 1 273 2090, e-mail: forum-media@forum-media.hu; ugyfelszolgalat@forum-media.hu, önállóan képviseli: Rok Podgornik ügyvezető), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt összefoglalóan és röviden az általa végzett adatkezelési tevékenységekről, valamint egyéb érdemi tényekről.

 

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapcsolatfelvétel során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Ide tartozik a weboldalon keresztül történő megkeresés.

érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel és -tartás során megadott adatok alapján beazonosítható, beazonosított

Cél: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és ezzel összhangban a kapcsolattartás

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

név*

azonosítás

hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja

cél megvalósulásáig, vagy korábban, törlési kérelemig

e-mail cím*

azonosítás, kapcsolattartás

telefonszám*

kapcsolattartás

kérdés, kérés*

válaszadás, tájékoztatás

adatkezelési tájékoztató tudomásul vétele (weboldalon)*

későbbi bizonyítás

jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a későbbi bizonyíthatóságban, a hozzájárulás megfelelőségében ölt testet

beküldés időpontja*

kérdés, kérés beérkezésének regisztrálása, feldolgozása

jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a beérkezés nyomonkövethetőségében ölt testet

adott válasz tartalma, időpontja

válaszadás bizonyítása

jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a válasz nyomonkövethetőségében ölt testet.

 

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatokhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása

függ az adatkör céljától; hozzájárulás, jogos érdek, megállapodás, jogi kötelezettség teljesítése, részletesen lásd az adatkezelés tájékoztatójában

Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel

név, telefonszám, levelezési/e-mail cím, egyéb az érintett által megadott adat

függ az adatkör céljától és jogalapjától: cél megvalósulásáig, törlésig, polg. elévülési időben, részletesen lásd az adatkezelés tájékoztatójában

Érintettek

 

Érintett által tett ajánlatkérési felhívással és Adatkezelő által tett ajánlatadással kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás

megállapodás megkötéséhez szükséges lépés, ezért a GDPR 6. cikk (1) b) pontja, kapcsolattartó esetén Adatkezelő jogos érdeke

Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett, továbbá, aki az Adatkezelő ajánlata alapján beazonosítható

név, telefonszám, email cím, ajánlat tárgy

érvényességi időtartamán belül érdemben nem reagált, úgy az érvényességi időtartam lejártáig kezeli.

  1. ha az ajánlatra az érintett az ajánlat érvényességi időtartamán belül érdemben reagált és azt elfogadta, úgy az Adatkezelő és az érintett között fennálló jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek elévüléséig kezeli

Érintettek

 

Megállapodás megkötése során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél: a megállapodás megkötése, teljesítése, teljesítésének felügyelete, kapcsolattartás

Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kötendő szerződés adatkörei által beazonosítható, beazonosított.

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

név*

Azonosítás, szerződés eleme

Megállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintett

8 évig

 

számlázás

Jogi kötelezettség

szül. hely, idő

azonosítás

Megállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintett

8 évig

 

anyja neve

Azonosítás, szerződés eleme

Megállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintett

8 évig

(Lak)cím

Azonosítás, szerződés eleme

Megállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintett

8 évig

Számlázás

Jogi kötelezettség teljesítése

telefonszám

Kapcsolattartás, szerződés eleme

Megállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintett

8 évig

e-mail cím*

Kapcsolattartás, szerződés eleme

Megállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintett

Szerződésben 8 évig, külön nyilvántartásban módosításig

szerződés tárgya*, fizetési feltételek*, jogok és kötelezettségek, dátum, aláírás

szerződés tartalmi eleme

Megállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintett

8 évig

 

Időpontegyeztetés (időpontfoglalás) során rögzített adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél: az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki adatainak megadásával időpontot foglal/egyeztet

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

név*

e-mail cím

telefonszám*

időpont*

 

 

téma/tárgy *

Azonosítás, megszólítás

Azonosítás, kapcsolattartás

Azonosítás, kapcsolattartás

Szolgáltatás, tevékenység nyújtásához szükséges feltételek biztosítása,

felkészülés és szolgáltatás, tevékenység nyújtása

Önkéntes hozzájárulás, ha az adatokat az érintett önkéntesen bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére

cél megvalósulásáig, vagy törlési kérelemig

megállapodás, ha az időpontegyeztetés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges

8 évig, ha bizonylat alátámasztására szolgál, egyébként, ha az időponthoz (vagy elmaradásához) valamilyen joghatás fűződik, vagy fűződhet

akkor az adatokat az Adatkezelő megőrzi az általános elévülési időben

adatok kezelése alapulhat harmadik személy, vagy az Adatkezelő jogos érdekén is, pl. a nem természetes személy ügyfél / partner kapcsolattartója adatainak kezelése kapcsán

(jogos) érdek megszűnéséig.

 

 

Hozzájáruló nyilatkozatokban megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

a hozzájáruló nyilatkozatok kezelése az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága (elszámoltathatóság elve), valamint a hozzájárulás teljesítése szempontjából szükséges, valamint kapcsolattartás

érintett önkéntes hozzájárulása

Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára

név, születési hely és idő, hozzájáruló nyilatkozatban megjelölt adatok

érintett kérésére törlésig/hozzájárulás visszavonásáig

a hozzájáruló nyilatkozat törlésére a hozzájárulás visszavonását követő elévülési idő (5 év) leteltét követően kerül sor tekintettel arra, hogy a visszavonás nem érinti a visszavonás előtt történő adatkezelés jogszerűségét, amelyet az Adatkezelőnek bizonyítani kell

Érintettek

 

A fogyasztóvédelmi törvény alapján reklamáció/panaszkezelés során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

az érintett és panasz azonosítása, valamint a panasz kezelése, rendezése és a kapcsolattartás

jogi kötelezettség teljesítése

Minden természetes személy, aki igénybe vett szolgáltatásra, megvásárolt termékre, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát közli, továbbá a panaszt kezelő Munkatárs

az 1997. évi CLV. törvényt és a vonatkozó panaszfelvételi jegyzőkönyv vagy benyújtott panasz adatköreit

5 év

Érintettek

 

Előfizetői megrendelés során megadott adatokhoz kapcsolódó adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

az előfizetői megrendelés teljesítése, ezen belül a megrendelést leadó érintettek azonosítása, kapcsolattartás, számlázás

pontja (megállapodás) jogalappal, ha az előfizető természetes személy, vagy

  1. a GDPR 6. cikk (1) f) pontja (Adatkezelő jogos érdeke) jogalappal, ha az előfizető nem természetes személy és érintett az ő képviselője, kapcsolattartója

Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől a számára elérhető módon, fórumon keresztül előfizetői rendelés adatkörei által beazonosítható, beazonosított

Megrendelő neve*

E-mail cím*

Telefonszám*

Megjegyzés

 

kapcsolódó céges adatok:

Választott csomag*

Cégnév*

Cég adószám*

Számlázási cím*

ÁSZF elfogadásának jelzése*

Megrendelés leadásának időpontja*

8 év a számlára kerülő adatok voantkozásában,

a számlára nem kerülő adatok kezelésének időtartama: módosításig, vagy törlésig, legkésőbb Adatkezelő jogos érdekének megszűnéséig

Érintettek

 

Felnőttképzésben résztvevő érintettek személyes adatainak kezelésével kapcsolatos adatkezelés a felnőttképzési törvény alapján

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

az érintett a képzésen részt vehessen és az adatkezelő a jogi kötelezettségeit teljesítse

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, jogi kötelezettség teljesítése a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján

felnőttképzési szerződés, nyilatkozat, jelenléti ív adatkörei által beazonosítható, beazonosított természetes személyek (felnőttképzésben résztvevők

Családi és utónév*

Születési családi és utónév*

Születési hely*

Születési idő*

Anyja születési családi és utóneve*

Nem

Állampolgárság

Nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezése és száma

Lakcím

Levelezési cím

Elektronikus levelezési cím*

Telefonszám

Társadalombiztosítási azonosító jel

Adóazonosító jel*

Oktatási azonosító

Munkaerő-piaci státusz

Legmagasabb befejezett iskolai végzettség

Hány szakképesítéssel rendelkezik kérdés válasza

dokumentumok keletkezésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig megőriznie az Fktv. 16. §-a alapján

Érintettek

 

Előleg bekérőben meghatározott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

a pénzügyi teljesítés elősegítése

Megállapodás megkötése vagy Adatkezelő jogos érdeke

Előleg bekérő adatkörei által beazonosítható, beazonosított természetes személyek

Lásd az előleg bekérőben és az adatkezelés tájékoztatójában

8 évig, vagy az ügy jogerős lezárásáig

saját nyilvántartásból, közvetlenül az érintettől

 

Weboldalon (https://www.forum-media.hu/) keresztül történő megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél: a megrendelés leadása, valamint a kapcsolattartás

Érintettek: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében eljáró kapcsolattartót is, aki az Adatkezelőtől történő termék/szolgáltatás megrendelés során beazonosítható, beazonosított

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

jelentkező neve*

 

 

 

azonosítás, megszólítás

Megállapodás (GDPR 6. cikk (1) b)), mert a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, ha a megállapodás létrejön és az érintettel történik a szerződéskötés

8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján, ha létrejön a megállapodás. Ha nem jön létre, úgy e tényig (visszautasításig), vagy korábban, törlési kérelemig

Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f)), ha az érintett szervezet kapcsolattartója, képviselője,

8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján, ha létrejön a megállapodás. Ha nem jön létre, úgy e tényig, vagy korábban, törlési kérelemig

Számlázás

Jogi kötelezettség teljesítése

8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján, ha történik számlázás. Ha nem történik, úgy e tényig, vagy korábban, törlési kérelemig

e-mail cím*

kapcsolattartás

Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a))

Törlési kérelemig

Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f)), ha az érintett szervezet kapcsolattartója, képviselője

telefonszám*

kapcsolattartás

Önkéntes hozzájárulás

Törlési kérelemig

Jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f)), ha az érintett szervezet kapcsolattartója, képviselője

Megrendelést leadó neve, e-mail címe, telefonszáma

kapcsolattartás

Jogos érdek, amely a kapcsolattartásban ölt testet

Törlési kérelemig

cégnév

 

 

Számlázás

Jogi kötelezettség teljesítése

8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján, ha történik számlázás. Ha nem történik, úgy e tényig, vagy korábban, törlési kérelemig

címadatok*

Számlázás

Jogi kötelezettség teljesítése

8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján

adószám

Számlázás

Jogi kötelezettség teljesítése

8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján

megrendelt termék/szolg. adatai*

Teljesítés és számlázás

Jogi kötelezettség teljesítése

8 évig számviteli jogszabályi előírások alapján

adatkezelési tájékoztató tudomásul vétele*

Későbbi bizonyítás

Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet

Polgári jogi elévülési időben

felhasználási feltételek tudomásul vétele*

Későbbi bizonyítás

Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet

Polgári jogi elévülési időben

Megrendelés elküldésének időpontja*

Teljesítés, későbbi bizonyítás

Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet

Polgári jogi elévülési időben

megrendelés során használt eszköz IP címe *

későbbi bizonyítás

Adatkezelő jogos érdeke, amely a későbbi bizonyíthatóságban ölt testet

Polgári jogi elévülési időben

 

Weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosításával kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

célja a weboldal rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása

jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f) pontja)

Weboldalt látogató, adatok által beazonosítható vagy beazonosított természetes személyek

név, telefonszám, időpont, választott szolgáltatás

30 napig

Érintettek

 

Hírlevél küldése során kezelt adatok adatkezelési tájékoztatójának összefoglaló táblázata

Cél: a címzett (feliratkozott érintett) rendszeres tájékoztatása az Adatkezelő (és Partnerei) legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, lényegében rendszeres reklám-küldés

Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik

Adatok forrása: érintettek

Kezelt adat köre

Cél

Jogalap

Tárolási idő

név*

azonosítás

 

Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja és Reklámtv. 6. § (1) bek.)

Aktív (kiküldést lebonyolító) hírlevél adatbázisban: érintett leiratkozásáig, vagy ha Adatkezelő hozzájárulás megerősítést kér, a megerősítés megadására nyitva álló határidő lejártával törldőnek az adatok

 

Passzív adatbázisban: hírlevélről történt leiratkozást követő 5 évig abból a célból, hogy az Adatkezelő bizonyítja tudja a hírlevél küldés jogszerűségét

e-mail cím*

azonosítás és hírlevél kiküldése

Önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a) pontja és Reklámtv. 6. § (1) bek.)

technikai adat: feliratkozás* és leiratkozás időpontja*

későbbi bizonyítás

Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) f) pontja), amely a jogszerű hírlvél küldés későbbi bizonyíthatóságban ölt testet

hírlevélről történt leiratkozást követő 5 évig abból a célból, hogy az Adatkezelő bizonyítja tudja a hírlevél küldés jogszerűségét

 

Rendezvényre történő jelentkezés során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél: a rendezvényre történő jelentkezés lehetővé tétele, a rendezvény megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátása, valamint kapcsolattartás az érintettel

Érintettek: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által szervezett rendezvényre történő jelentkezés során megadott adatok által beazonosítható, beazonosított

Adatkör

Cél

Jogalap

Tárolási idő

résztvevő neve* (cégneve, adószáma)

Azonosítás, megszólítás

Önkéntes hozzájárulás

Cél megvalósulása vagy hozzájárulás visszavonása

Megállapodás esetén a szerződés eleme

Megállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintett

8 évig

Számlázás, ha a részvétel díjfizetéshez kötött

Jogi kötelezettség

8 évig

Résztvevő címe*

Számlázás, ha a részvétel díjfizetéshez kötött

Jogi kötelezettség

8 évig

résztvevő telefonszáma

kapcsolattartás

Önkéntes hozzájárulás

Cél megvalósulása vagy hozzájárulás visszavonása

Megállapodás esetén a szerződés eleme

Megállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintett

8 évig

résztvevő e-mail címe *

kapcsolattartás

Önkéntes hozzájárulás

Cél megvalósulása vagy hozzájárulás visszavonása

 

Megállapodás esetén a szerződés eleme

Megállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintett

8 évig

időpont*                                               

Megállapodás esetén a szerződés eleme

Megállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintett

8 évig

Számlázás, ha a részvétel díjfizetéshez kötött

Jogi kötelezettség

8 évig

Létszám*                               

Megállapodás esetén a szerződés eleme

Megállapodás, ha a szerződés term. személy és Adatkezelő között jön létre, jogos érdek, ha szervezet képviselője / kapcs. tartója az érintett

8 évig

 

Közösségi oldalakon megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

Adatkezelő tartalmainak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje

Önkéntes hozzájárulás

Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalát vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik, vagy más interakciót végeznek

érintett publikus neve

érintett publikus fotója

érintett publikus e-mail címe

érintett közösségi oldalon

keresztül küldött üzenete

érintett általi értékelés,

vagy más művelet

érintett kérésére törlésig

Érintettek

 

Álláspályázatra jelentkezők adatainak összefoglaló táblázata

Cél

Jogalap

Érintettek

Adatkategória

Időtartam

Forrás

a jelentkezés és kiválasztás lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás

önkéntes hozzájárulás

Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül jelentkezik

Lásd a jelenetkezés adatköreit

cél megvalósulásáig, vagy külön hozzájáruló nyilatkozatban meghatározott ideig

Érintettek

 

Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy SimplePay alapú vásárlás esetén átadásra kerülnek érintett neve és e-mail címe az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) részére. Az OTP Mobil Kft. által végzett adatkezelési tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban tekinthető meg: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

 

Az érintett jogai

 

Az érintett jogai és jogalapok viszonyát a következő táblázat mutatja be, hogy az érintett számára egyértelmű legyen, hogy az alkalmazott jogalap esetén milyen jogaival élhet.

 

 

Előzetes tájékozódáshoz való jog

Hozzáférés joga

Helyesbítés joga

Törlés joga

Korlátozás

Adat-hordozhatóság

Tiltako-zás

Hozzájárulás visszavonása

Hozzájárulás

Megállapodás

Jogi kötelezettség

Létfontosságú érdek

Közfeladat, közhatalmi jog.

Jogos érdek

 

Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk)

                                        

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezelés körülményeivel kapcsolatos információkhoz hozzáférést kapjon. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról. Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, ha azokat érintett kéri.

 

Hozzájárulás visszavonásának joga (GDPR 7. cikk)

Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR-ban meghatározott feltételek bármelyike megvalósul, és ebben az esetben az Adatkezelő a tároláson kívül más műveletet az adattal ne végezzen.

Ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog (GDPR 17. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha az adatkezelésnek nincs célja, hozzájárulását visszavonta és nincsen egyéb jogalapja, tiltakozás esetén nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha az adatokat eleve jogellenesen kezelték, továbbá az adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha jogszabályi feltételek (automatizált adatkezelés és hozzájárulás vagy megállapodás jogalap) fennállnak .

 

Érintett hol és hogyan kérhet részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, hozzáférési jogukat, valamint egyéb jogaik gyakorlását Adatkezelő postai (1139 Budapest, Váci út 91.) vagy e-mail-es elérhetőségre (forum-media@forum-media.hu; ugyfelszolgalat@forum-media.hu) küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Belső Adatvédelmi Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

 

A hatóság elérhetősége panasz (GDPR 77. cikk) esetén:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Jogaival és a hatósághoz benyújtandó panasz részleteivel kapcsolatos további információért keresse fel az alábbi honlapot: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html.

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén a lakóhelye szerint illetékes bírósághoz is fordulhat és többek között sérelemdíjat követelhet.

 

A lakóhelye szerint illetékes bíróságot itt tudja megkeresni: https://birosag.hu/birosag-kereso

 

 

Lezárva: 2020. november hó 15. napján

                                                                                         Rok Podgornik ügyvezető

                                               

Cookie ismertető