A kémiai biztonság hatósági ellenőrzése 2019-ben

Kósa István 2019-06-11

Budapest Főváros Kormányhivatalának és járási/kerületi hivatalainak népegészségügyi osztályai ebben az évben is szakmai munkatervek, országos hatósági ellenőrzési tervek és Európai Uniós szinten koordinált projektek alapján végzik ellenőrzési feladataikat.

2019-ben jelentős számú kiemelt feladat került előtérbe. Cikkemben a feladatok ismertetéséhez kapcsolódva a vonatkozó jogszabályhelyek megadása mellett röviden összefoglalom a legfontosabb követelményeket is.

 1. Az Európai Vegyianyag Ügynökség Fóruma (ECHA) által kezdeményezett REF-7 ellenőrzési projekt

A program a REACH rendelet szerinti évi egy tonnát elérő gyártott vagy importált anyagok regisztrációs kötelezettségének ellenőrzésére fókuszál a vámhatóság által biztosított behozatali adatok figyelembevételével.

A korábbi REF ellenőrzési projektek során is kiemelt szerepe volt az anyag regisztrációk vizsgálatának. Az ez évi ellenőrzés célja – tekintettel arra, hogy az utolsó regisztrációs időszak határideje is lejárt – a regisztrációs kötelezettségeknek történő megfelelés vizsgálata, amely kiterjed minden mennyiségi tartományra, minden érintett ipari szereplőre (gyártó, importőr, vagy ezek egyedüli képviselője) és minden vállalatméretre.

Az anyag önmagában, keverékben, vagy árucikkben előfordulva egyaránt a projekt hatálya alá tartozik.

Vonatkozó lényeges jogszabályi előírások: REACH (1907/2006/EK rendelet) 5., 6., 7. és 12. cikk.

Regisztrációs kötelezettség van tehát a gyártott vagy importált önmagában vagy keverékben előforduló anyag esetében (a 2. cikkben felsoroltak kivételével), amint eléri az évi egy tonna mennyiséget.

Árucikkben előforduló anyagok esetében pedig, ha a legalább évi egy tonna/év mennyiségben gyártott vagy importált anyag, szokásos vagy észszerűen előrelátható felhasználási feltételek mellett az árucikkből a környezetbe jut.

„Éves mennyiség” ellenkező rendelkezés hiányában naptári évet jelent. A legalább három egymást követő évben behozott vagy gyártott bevezetett anyagokra vonatkozóan az éves mennyiséget a megelőző három naptári évben termelt vagy behozott mennyiség átlaga alapján kell kiszámítani (3. cikk 30)

Regisztráltnak tekintett anyagok:

 • 67/548/EGK irányelvvel összhangban bejelentett anyagok (új anyagok),
 • Növényvédő szerekben használt hatóanyagok és bizonyos összetevők,
 • Biocid termékekben használt hatóanyagok.

A regisztráció aktualizálása (22. cikk) is kiemelten vizsgálandó, mely a korábbi regisztrálónak a feladata a következő esetekben:

 • státuszban vagy elérhetőségben bekövetkező változás,
 • az anyag összetételének megváltozása,
 • az összmennyiség (mennyiségi tartományt érintő) változása,
 • új felhasználás vagy ellenjavallt felhasználás,
 • jelentős új kockázat az emberi egészség/környezetre vonatkozóan,
 • az anyag osztályba sorolásában vagy címkézésében történő változás,
 • kémiai biztonsági jelentés aktualizálása után.

 

 1. Osztályozási és címkézési jegyzékbe történő bejelentések ellenőrzése

A feladatkörben a 0–1 t/év közötti mennyiségben behozott veszélyes anyagok Ügynökség felé történő bejelentésének ellenőrzésére kerül sor, a vámhatóság által biztosított behozatali adatok és az ECHA belső adatbázisában szereplő információk figyelembevételével.

Cél a bejelentést nem teljesítő vállalkozások kiszűrése.

Vonatkozó lényeges jogszabályi előírások: CLP (1272/2008/EK rendelet) 39. és 40. cikk

Bejelentési kötelezettségük van azoknak a gyártóknak, illetve importőröknek, amelyek regisztrálandó anyagokat, veszélyes anyagokat, illetve veszélyesként osztályozott keverékben előforduló veszélyes anyagokat hoznak forgalomba. A bejelentési kötelezettség mennyiségi határtól függetlenül érvényes.

Kivétel a bejelentés alól, ha az anyagok regisztrációjának részeként a szükséges adatokat már bejelentették.

Az ellenőrzés részeként az aktualizálási kötelezettség vizsgálata is szükséges. A bejelentést aktualizálni akkor kell, ha felülvizsgálat alapján a bejelentő úgy dönt, hogy megváltoztatja az anyag osztályozását és címkézését.

 

 1. A REACH korlátozások végrehajtásának keretében különböző ftalát vegyületek jelenlétének vizsgálata gyermekápolási cikkekben, játékokban laboratóriumi mintavételezéssel egybekötött ellenőrzés során

Cél a korlátozás alá eső, határérték feletti ftalátokat tartalmazó termékek kiszűrése és kivonása a forgalomból.

A REACH XVII. melléklete pontosan meghatározza a korlátozásokat, mely szerint hatféle ftalát vegyület reprodukciót károsító (1 B) hatása miatt nem használható fel 0,1 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban játékokban vagy szájba vehető játékokban, gyermekápolási és gyermekgondozási árucikkekben anyagként vagy keverékben.

A gyermekápolási termékeket, játékokat forgalmazó üzletekben az ellenőrzés során, szúrópróbaszerű mintavételezés történik, majd a kiválasztott lágy PVC műanyagrészt (is) tartalmazó árucikkek laborvizsgálatra kerülnek.

A cikket teljes terjedelmében a Veszélyes Anyagok szaklap 2019. május-júniusi számában olvashatja.