A fejlesztésre kapott támogatások új elszámolási szabályai

Forum Media 2021-11-12

Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvény módosította a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) fejlesztésre kapott támogatások elszámolási szabályait. E cikk keretében számszaki példán keresztül bemutatjuk a számviteli törvény korábbi és új elszámolási szabályai közötti különbséget.

A fejlesztésre kapott támogatások elszámolásában bekövetkező változásról

 

A számviteli törvény eddig hatályos előírása alapján csak és kizárólag akkor lehetett a fejlesztésre kapott támogatásokat elszámolni, amikor azok pénzügyileg befolytak.

A számviteli törvény új előírása alapján – az összemérés elvének érvényesülése érdekében – a támogatási feltételek szerint megvalósuló fejlesztéseknél lehetővé teszi a dokumentáltan várható támogatási bevételek aktív időbeli elhatárolásának a lehetőségét, hasonlóan a működési célú támogatások elszámolásához. Az új előírás szerint az aktív időbeli elhatárolásban kimutatott várható fejlesztési támogatás összegét a támogatás befolyásakor vagy a támogatás meghiúsulásakor kell feloldani. A várható támogatási összeget akkor indokolt elszámolni, ha a tárgyi eszköz aktiválása a tárgyévben megtörtént, így a terv szerinti értékcsökkenés elszámolása megkezdődött, de mérlegfordulónapig a hozzá kapcsolódó támogatás nem folyt be. Az előírásból következik persze az is, hogy az új szabályt nem kötelező alkalmazni, hanem az csak lehetőség.

 

Példa a fejlesztési támogatás időbeli elhatárolására régi szabály szerint

 

2021. január 1-jén üzembe helyeztek egy gyártósort, bruttó értéke 120 millió Ft, használati idő 10 év, maradványérték 20 millió Ft. A fejlesztési támogatás első részlete – 55 millió Ft – 2022. március 5-én folyik be, a második részlet 2023. január 3-án folyik be, ami 20 millió Ft.

 

Megoldás:

A gyártósor éves terv szerinti értékcsökkenésének a meghatározása: (120 millió Ft – 20 millió Ft) : 10 = 10 millió Ft

 

A használati idő alatt a fejlesztési támogatás elszámolása a következőképpen alakul:

 

2021. év:

A tárgyi eszköz terv szerinti értékcsökkenési leírásának elszámolása:

T 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás                                                                                 10 millió Ft

   K 139. Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése               10 millió Ft

 

Mivel a 2021-es üzleti év mérlegfordulónapjáig a fejlesztési támogatás nem folyt be, ezért a 2021-ben elszámolt 10 millió Ft terv szerinti értékcsökkenés bevétellel nem kerül ellentételezésre.

 

2022. év:

A befolyt fejlesztési támogatás elszámolása befolyáskor:

T 384. Elszámolási betétszámla                                                                                                55 millió Ft

   K 96. Egyéb bevételek                                                                                                          55 millió Ft

[Kapcsolódó tétel:

A befolyt fejlesztési támogatás időbeli elhatárolása        

T 96. Egyéb bevételek                                                                                                             55 millió Ft

   K 483. Halasztott bevételek                                                                                                    55 millió Ft]

A tárgyi eszköz terv szerinti értékcsökkenési leírásának elszámolása:

T 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás                                                                                 10 millió Ft            

     K 139. Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése                         10 millió Ft

 

A fejlesztési támogatás feloldása zárlat keretében

 

Azért, hogy zárlat keretében meg tudjuk állapítani, hogy a tárgyévi költségekre mennyi bevételt kell feloldani, a támogatás befolyásának üzleti évében célszerű egy „számviteli” támogatási arányt számolni. A támogatási arány számításánál azt kell figyelembe venni, hogy a támogatás befolyásának üzleti évétől kezdődően mennyi veszteség várható az eszközből, és erre mennyi bevétel van. A tárgyi eszközből várható veszteséget a tárgyi eszköz üzleti évi nyitó nettó értéke mutatja (a nettó értékben ugyanis benne van a tárgyév és az azt követő üzleti évek terv szerinti értékcsökkenése, valamint a használati idő végére meghatározott maradványértéke is), és ezt kell a befolyt támogatás összegéhez viszonyítani. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a maradványértékre is arányosan meg kell hagyni a támogatásból, mert a maradványértékből is egyszer veszteség lesz, mely veszteséget szintén arányosan ellentételezni kell. Az így kiszámított „számviteli” támogatási arány jellemzően nem egyezik meg a jogszabályban, szerződésben rögzített támogatási aránnyal. Az eltérést okozhatja az, hogy a támogatás az aktiválást követő üzleti év(ek)ben folyik be, de eltérést okozhat az is, hogy a támogatott bekerülési érték nem egyezik meg az eszköz számviteli törvény szerinti bekerülési (bruttó) értékével (például az eszköz bekerülési értékében a számviteli törvény szerint aktiválni kell olyan tételeket is, amelyeket a támogatási szerződés vagy a jogszabály a támogatás tekintetében nem tekint elismert költségnek).

 

Az előbb leírtakból következően a jogszabály, illetve szerződés szerinti támogatási arányszámmal csak akkor lehet a számviteli elszámolás során számolni, ha a következő két feltétel együttesen fennáll: az eszköz jogszabály, szerződés szerinti bekerülési értéke megegyezik a számviteli törvény szerinti bekerülési értékkel, és a támogatás teljes összege az üzembe helyezés üzleti évében befolyik.

 

A példában március 5-én folyt be a támogatás, de nem március 5-étől kell a terv szerinti értékcsökkenést ellentételezni, hanem a teljes üzleti évre elszámolt 10 millió Ft terv szerinti értékcsökkenési leírást arányosan ellentételezni kell (ez következik abból, hogy a számviteli törvény üzleti évre vonatkozóan szabályozza a beszámoló összeállítását).

 

A számviteli támogatási arány kiszámítása:

 

Az eszköz 2022. január 1-jei nettó értéke 110 millió Ft, így a támogatási arány a következő: 55 millió Ft : 110 millió Ft = 50%. Tárgyévben feloldandó támogatás összege (tárgyében elszámolt költség x támogatási aránnyal): 10 millió Ft x 50% = 5 millió Ft.

 

T 483. Halasztott bevételek                                                                                                                   5 millió Ft

     K 96. Egyéb bevételek                                                                                                                      5 millió Ft

 

2023. év:

A befolyt fejlesztési támogatás elszámolása befolyáskor:

T 384. Elszámolási betétszámla                                                                                                                20 millió Ft

   K 96. Egyéb bevételek                                                                                                                          20 millió Ft

[Kapcsolódó tétel:

A befolyt fejlesztési támogatás időbeli elhatárolása        

T 96. Egyéb bevételek                                                                                                                             20 millió Ft

   K 483. Halasztott bevételek                                                                                                                   20 millió Ft]

A tárgyi eszköz terv szerinti értékcsökkenési leírásának elszámolása:

T 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás                                                                                                 10 millió Ft            

   K 139. Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése                                 10 millió Ft

 

A fejlesztési támogatás feloldása zárlat keretében:

 

Mivel a támogatás második részlete is befolyt a tárgyévben, ezért a támogatási arányt újra kell számolni.

Az eszköz 2023. január 1-jei nettó értéke 100 millió Ft, az előző évi támogatás passzív időbeli elhatárolás értéke 50 millió Ft, így a számviteli támogatási arány a következő: 70 millió Ft (50 millió Ft + 20 millió Ft) : 100 millió Ft = 70%. Tárgyévben feloldandó támogatás összege (tárgyében elszámolt költség x támogatási aránnyal): 10 millió Ft x 70% = 7 millió Ft.

 

T 483. Halasztott bevételek                                                                                                                        7 millió Ft

     K 96. Egyéb bevételek                                                                                                                       7 millió Ft

 

2024–2030. években:

A tárgyi eszköz terv szerinti értékcsökkenési leírásának elszámolása:

T 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás                                                                                                  10 millió Ft            

   K 139. Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése                                10 millió Ft

T 483. Halasztott bevételek                                                                                                                       7 millió Ft

                K 96. Egyéb bevételek                                                                                                            7 millió Ft

 

Így 2030. év végén a 483. Halasztott bevételek főkönyvi számla záró állományában megmarad a 20 millió Ft-os maradványértékre jutó 14 millió Ft támogatás, mely a maradványértékre jutó 70%-os arányú támogatás. Ez akkor kerül majd kivezetésre (feloldásra), ha a maradványérték majd megjelenik költségként, ráfordításként (például továbbhasználják a tárgyi eszközt, és folytatódik a terv szerinti értékcsökkenési leírása, vagy az eszközt értékesítik, selejtezik, apportálják stb.).

 

Példa fejlesztési támogatás időbeli elhatárolására új szabály szerint

 

2021. január 1-jén üzembe helyeztek egy gyártósort, bruttó értéke 120 millió Ft, használati idő 10 év, maradványérték 20 millió Ft. A fejlesztési támogatás első részlete – 55 millió Ft – 2022. március 5-én folyik be, a második részlet 2023. január 3-án folyik be, ami 20 millió Ft.

 

Megoldás:

A gyártósor éves terv szerinti értékcsökkenésének a meghatározása: (120 millió Ft –20 millió Ft) : 10 = 10 millió Ft

 

Tekintettel a gyártósor aktiválására, a vállalkozás az 2021-es üzleti évben szeretné elszámolni a várható támogatás összegét, azaz a 75 millió Ft-ot (mivel a számviteli törvény új szabályát a 2021-es üzleti évre is lehet alkalmazni).

 

Az eszköz 2021. január 1-jei bruttó értéke 120 millió Ft, így a támogatási arány a következő: 75 millió Ft : 120 millió Ft = 62,5%. Tárgyévben feloldandó támogatás összege (tárgyévben elszámolt költség x támogatási aránnyal): 10 millió Ft x 62,5% = 6250 E Ft.

[Megjegyzés: ebben az esetben a támogatási arány számításánál azt kell figyelembe venni, hogy mennyi a várható támogatás elszámolásakor a tárgyi eszköz bruttó értéke, mert ez a bruttó érték fog a jövőben valamilyen jogcímen veszteségként megjelenni.]        

 

Így a használati idő alatt a fejlesztési támogatás elszámolása a következőképpen alakul:

 

2021. év:

A tárgyi eszköz terv szerinti értékcsökkenési leírásának elszámolása:

T 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás                                                                                                10 millió Ft

   K   139. Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése                             10 millió Ft

 

Várható támogatási összeg elszámolása:

T 39. Aktív időbeli elhatárolások                                                                                                            75 millió Ft

                K 96. Egyéb bevételek                                                                                                             75 millió Ft

 

A támogatás időbeli elhatárolása:

T 96. Egyéb bevételek                                                                                                                             75 millió Ft

                K 483. Halasztott bevételek                                                                                                    75 millió Ft

A támogatás értékcsökkenéssel arányos részének a feloldása:

T 483. Halasztott bevételek                                                                                                   6 250 000Ft

                K 96. Egyéb bevételek                                                                                                             6 250 000Ft                                                        

 

2022. év:

A befolyt fejlesztési támogatás elszámolása befolyáskor:

T 384. Elszámolási betétszámla                                                                                                                55 millió Ft

                K 96. Egyéb bevételek                                                                                                             55 millió Ft

[Kapcsolódó tétel:

A befolyt fejlesztési támogatás erejéig az aktív időbeli elhatárolása feloldása        

T 96. Egyéb bevételek                                                                                                                              55 millió Ft

                K 39. Aktív időbeli elhatárolás                                                                                                 55 millió Ft]

A tárgyi eszköz terv szerinti értékcsökkenési leírásának elszámolása:

T 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás                                                               10 millió Ft            

     K 139. Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése 10 millió Ft

A támogatás értékcsökkenéssel arányos részének a feloldása:

T 483. Halasztott bevételek                                                                                                   6 250 000Ft

                K 96. Egyéb bevételek                                                                                                             6 250 000Ft                                                        

 

2023. év:

A befolyt fejlesztési támogatás elszámolása befolyáskor:

T 384. Elszámolási betétszámla                                                                                                                20 millió Ft

                K 96. Egyéb bevételek                                                                                                             20 millió Ft

[Kapcsolódó tétel:

A befolyt fejlesztési támogatás erejéig az aktív időbeli elhatárolása feloldása        

T 96. Egyéb bevételek                                                                                                                              20 millió Ft

                K 39. Aktív időbeli elhatárolás                                                                                                  20 millió Ft]

A tárgyi eszköz terv szerinti értékcsökkenési leírásának elszámolása:

T 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás                                                               10 millió Ft            

     K 139. Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése 10 millió Ft

A támogatás értékcsökkenéssel arányos részének a feloldása:

T 483. Halasztott bevételek                                                                                                   6 250 000Ft

                K 96. Egyéb bevételek                                                                                                             6 250 000Ft                                                        

 

2024–2030. években:

A tárgyi eszköz terv szerinti értékcsökkenési leírásának elszámolása:

T 571. Terv szerinti értékcsökkenési leírás                                                               10 millió Ft            

   K 139. Műszaki berendezések, gépek, járművek terv szerinti értékcsökkenése   10 millió Ft

A támogatás értékcsökkenéssel arányos részének a feloldása:

T 483. Halasztott bevételek                                                                                                   6 250 000Ft

                K 96. Egyéb bevételek                                                                                                             6 250 000Ft                                                        

 

Így 2030. év végén a 483. Halasztott bevételek főkönyvi számla záró állományában megmarad a 20 millió Ft-os maradványértékre jutó 12 500 E Ft támogatás, mely a maradványértékre jutó 62,5%-os arányú támogatás.

 

Írta: Botka Erika, a Magyar Számviteli Szakemberek Egyesületének elnöke

 

 

A cikk a Számviteli és Adózási Tanácsadó c. szakmai folyóirat 2021. évi novemberi lapszámában jelent meg.