A 2022. évi foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzések irányelvei és terve

Forum Media 2021-12-06

2021. november 22-én jelentek meg az ITM honlapján a jövő évi ellenőrzési irányelveket, illetve az ellenőrzési tervet ismertető dokumentumok, melyek az alábbiakat tartalmazzák.

Irányelvek

 

Általános elvek

 

 • A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság fő célja minél hatékonyabb hozzájárulás a gazdaság további fehérítéséhez.
 • A munkavállaló a tényleges munkaidejüknek megfelelő bejelentett jogviszonnyal való rendelkezése, a jogviszonyok rendezettsége.
 • Az országos feladatellátás további erősítése, eljárási határidők megtartása.
 • A prevenció keretében a munkajogi előírások végrehajtását szolgáló, tájékoztató felvilágosító tevékenység igényeknek megfelelő további erősítése.

 

A foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzés irányelvei

 

 • Elsődleges feladat a bejelentés nélküli foglalkoztatás feltárása, a feketegazdaság visszaszorítása.
 • Kiemelt cél a munkabérhez, a pihenőidőhöz, fizetett szabadsághoz való jog érvényesülésének vizsgálata, a munkaidő nyilvántartásra vonatkozó jogszabályok megtartásának ellenőrzése.
 • A legsúlyosabb jogsértések feltárása, ellenőrzési célpontok: a megelőző időszakban a legsúlyosabb jogsértéssel érintett ágazatok, területek, a megelőző időszakban nem ellenőrzött egy-egy ágazat.
 • Az ellenőrzéseknek legalább 20%-a érje el az építőipar területén működő munkáltatókat.
 • Utóellenőrzés keretében a bejelentés nélküli foglalkoztatás miatti hatósági döntésének végrehajtását az érintett munkáltatók legalább 80%-ában kell vizsgálni.
 • A területi sajátosságokat értékelve évente legalább egy alkalommal (akcióellenőrzés, célvizsgálat, egyéb vizsgálat) ellenőrzés tartása, figyelemmel az illetékességi terület foglalkoztatási helyzetére és a jellemző szabálytalanságokra.
 • A prevenció keretében közvetlen tájékoztatás a tényleges foglalkoztatási szabályokról, azok esetleges változásairól.
 • A hatóságok jelentései alapján az ITM szakmai irányításáért felelős szervezeti egysége negyedévente időszakos, valamint éves összefoglaló jelentést készít, amit a minisztérium honlapján közzé tesz.

 

A 2022. évi foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzési terv

 

Jogszabályi háttér

 

 • 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról  

o   29. § (1) A szakmai irányító miniszter legkésőbb az ellenőrzési időszakot megelőző 45. napig országos hatósági ellenőrzési tervet készít az irányítási jogkörébe tartozó feladatok tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalok által lefolytatandó hatósági ellenőrzésekről, és gondoskodik annak az általa vezetett minisztérium honlapján történő közzétételéről.  

 • 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről  

o   116. § Az innovációért és technológiáért felelős miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter) a Kormány  

25. foglalkoztatáspolitikáért felelős tagja.

 

Az ellenőrzési terv célja: a fővárosi és megyei kormányhivatalok a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági ellenőrzést végző szakterületei részére a szükséges szakmai követelmények meghatározása a 2022. évi hatósági ellenőrzési tervükhöz.

 

„Kiemelt szempont annak elősegítése, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények valósuljanak meg, továbbá, hogy a munkavállaló alapvető jogai érvényesüljenek, rendelkezzenek rendezett jogviszonnyal, csökkenjen a jogkövető vállalkozások versenyhátránya és ez segítse a munkahelyek megtartását, illetve új, legális (adózó) munkahelyek létesítését.”

 

A hatósági ellenőrzési jogkör jogalapját meghatározó legfontosabb jogszabályok:

 • 2020. évi CXXXV. törvény a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről    
 • 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről  
 • 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról    

 

A hatósági ellenőrzés tárgya, célja, ütemezése

 

2022. március-április: A kereskedelemi ágazatban működő munkáltatók foglalkoztatási

gyakorlatának célvizsgálata, különös tekintettel a piacok, vásárok húsvéti ünnepeket megelőző ellenőrzésére

Célja: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény gyakorlati érvényesülésének vizsgálata

Ellenőrizendő időszak: 2021. január 1. napjától a vizsgálat időpontjáig tartó időszak

 

2022. június-július: A munkavállalók jogviszonyának rendezettsége érdekében a foglalkoztatásra vonatkozó szabályok érvényre juttatására irányuló akcióellenőrzés

Célja: A munkavállalók alapvető jogai érvényesítésének elősegítése, illetve a tisztességes, jogkövető vállalkozások versenyhátrányának csökkentése.

Ellenőrizendő időszak: 2021. január 1. napjától a vizsgálat időpontjáig tartó időszak

 

2022. szeptember-október: A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati ágazatban, valamint a feldolgozóiparon belül az élelmiszergyártási és italgyártási alágazatok területén működő munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának célvizsgálata.

Célja: ezen ágazatok területén működő munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának célzott ellenőrzése a munka torvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény gyakorlati érvényesülésének vizsgálata.

Ellenőrizendő időszak: 2021. január 1. napjától a vizsgálat időpontjáig tartó időszak

 

A hatósági ellenőrzés típusa

 

Célvizsgálat: legkevesebb három hétig tartó ellenőrzési sorozat, amely konkrét ellenőrzési célra irányul, és nem terjed ki a hatóság valamennyi jogszabályban felsorolt ellenőrzési tárgykörére. (Pl. a foglalkoztatás jogszerűsége egy nemzetgazdasági ágazatban.)

 

Akcióellenőrzés: olyan, a célvizsgálattól rövidebb ellenőrzési sorozat, amely konkrét ellenőrzési célra irányul, és nem terjed ki a hatóság valamennyi jogszabályban felsorolt ellenőrzési tárgykörére.

 

A hatósági ellenőrzés eszköze:

 • helyszíni ellenőrzés,
 • adatszolgáltatás, iratbemutatás és egyéb tájékoztatás.

 

A hatósági ellenőrzés során kiemelt szempontok:

 • a kiemelt területeken az ellenőrzött munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának vizsgálata, a szabálytalanságok feltárása,
 • országos célvizsgálatok, akcióellenőrzések a szakmai irányításért felelős szerv szempontrendszere alapján,
 • az ellenőrzés eredményének összesítése a szakmai irányító szerv szempontrendszere alapján.

 

A témáról a Munkajog és a Munkavédelem című szakmai folyóiratok 2021. decemberi számaiban olvashatnak.