2021. július 3-ától módosultak a távmunkavégzés szabályai

Forum Média 2021-08-10

A veszélyhelyzet során a távmunkával kapcsolatos szabályok alkalmazásáról szóló 487/2020. (XI. 11.) Korm. rendeletet módosította a 393/2021. (VII. 2.) Korm. rendelet. A módosítás 2021. július 3. napjával lépett hatályba és kiterjed a távmunkavégzés fogalmára, a munkáltató és a munkavállaló távmunkavégzéssel kapcsolatos jogaira, kötelességeire, a munkavédelemi előírásokra, továbbá pontosította a személyi jövedelemadómentes költségtérítés előírásait.

A veszélyhelyzet idején a távmunkavégzésre az Mt. 196. §-a helyett a kormányrendelet előírásai az irányadók, és az Mt. 197. §-a nem alkalmazható.

 

A kormányrendelet értelmében távmunkavégzésnek minősül, ha “a munkavállaló a munkavállaló a munkát a munkaidő egy részében vagy egészében a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen végzi.”

 

Egyértelművé tette a módosítás, hogy távmunka keretében történő foglalkoztatásra munkaszerződésben kell megállapodni.

 

Ha a felek eltérően nem állapodnak meg, akkor a távmunkavégzés során:

  • a munkáltató utasítási joga az ellátandó feladatok meghatározására terjed ki, ellenőrzési jogát távolról számítástechnikai eszköz alkalmazásával gyakorolja, biztosítania kell, hogy a munkavállaló a munkáltató területére beléphessen és más munkavállalóval kapcsolatot tartson.
  • a munkavállaló a munkáltató telephelyén a tárgyévben legfeljebb a munkanapok egyharmada esetén végez munkát.

 

Ha megállapodásuk alapján a munkáltató az ellenőrzési jogát a távmunkavégzés helyén gyakorolja, akkor az ellenőrzés nem jelenthet a munkavállaló, valamint az ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet.

A munkáltató minden olyan tájékoztatást köteles megadni a távmunkát végző munkavállalójának, amelyet más munkavállalónak is biztosít.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

 

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 86/A. §-a helyett a kormányrendelet előírásait kell alkalmazni a munkavállalók tekintetében azzal, hogy a munkaviszonyban álló felek a munkavédelmi rendelkezésektől eltérhetnek.

 

A távmunkavégzés, ha abban a munkáltató és a munkavállaló megállapodik, végezhető a munkavállaló által biztosított munkaeszközzel is azzal, hogy a munkaeszköz egészséges és biztonságos állapotáról a munkáltató kockázatértékelés során köteles meggyőződni. A munkaeszköz egészséget nem veszélyeztető és biztonságos állapotának fenntartásáról azonban már a munkavállalónak kell gondoskodnia.

 

A munkáltató tájékoztatási kötelezettsége

 

A munkáltató tájékoztatni köteles a munkavállalót a munkahelyi munkavédelmi tanácskozási és érdekképviseleti lehetőségekről és gyakorlatról, továbbá az ezzel összefüggő feladatot ellátó felelős személyekről, elérhetőségük adatairól.

 

A számítástechnikai eszközzel végzett távmunka esetén:

  • a munkáltatónak írásban kell tájékoztatnia a munkavállalót a munkavégzéshez szükséges, egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények szabályairól, a munkavállalónak a munkavégzés helyét e munkakörülmények teljesülésére figyelemmel kell megválasztania (amely akár a nyaralója is lehet);
  • eltérő megállapodás hiányában a munkáltató a munkavédelmi szabályok megtartását számítástechnikai eszköz alkalmazásával távolról ellenőrizheti.

 

A nem számítástechnikai eszközzel végzett távmunka esetén a feleknek már írásban meg kell állapodniuk a távmunkavégzés helyéről azzal, hogy távmunkavégzés csak a munkáltató által munkavédelmi szempontból előzetesen megfelelőnek minősített távmunkavégzési helyen folytatható. (Konkrét helyet kell meghatározni.)

 

A munkavállaló a munkáltató hozzájárulása nélkül a távmunkavégzési helyen nem változtathatja meg a munkakörülményeket.

 

Ellenőrzési kötelezettség

 

A munkáltató rendszeresen köteles meggyőződni arról, hogy a távmunkavégzési helyen a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket. Ezen túlmenően a munkáltató vagy vagy megbízottja – így különösen az Mvt. 8. §-ában, valamint az Mvt. 57. és 58. §-ában megjelölt személy – a kockázatértékelés elvégzése, balesetvizsgálat lefolytatása, valamint a munkakörülmények ellenőrzése céljából a távmunkavégzési helyként szolgáló ingatlanra jogosult belépni és ott tartózkodni.

 

A távmunkavégzési helyként szolgáló ingatlan területére a munkavédelmi képviselő csak a munkavállaló beleegyezésével léphet be és tartózkodhat.

 

A munkavédelmi hatósági ellenőrzés a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan terhet nem jelenthet. A hatóságnak az ellenőrzés megkezdése előtt legalább három munkanappal tájékoztatnia kell a munkáltatót és a munkavállalót. A munkáltatónak az ilyen céllal a távmunkavégzés helyeként szolgáló ingatlan területére történő belépéshez szükséges hozzájárulást a munkavállalótól legkésőbb az ellenőrzés megkezdéséig kell beszereznie.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

 

A módosítás pontosította a veszélyhelyzet ideje alatt igazolás nélkül, költségként elszámolható tételeket.

 

Költségként elszámolható tételnek minősül a munkaszerződésben foglaltak szerint távmunkavégzés keretében munkát végző munkavállalónak, a távmunkavégzéssel összefüggésben költségtérítés címén fizetett összegből a felek által előzetesen meghatározott, de legfeljebb havonta  

  • a 2021. év esetében a 2021. február 1-jétől,
  • az ezt követő évek esetében az adóév első napján

érvényes havi minimálbér 10 százalékának megfelelő összeg (ha a távmunkavégzés nem érinti az egész hónapot, a havi összegnek a távmunkavégzéssel érintett napokkal arányos része), feltéve, hogy a magánszemély a távmunkavégzéssel összefüggésben internethasználati díjat, bérleti díjat, a fűtést, a világítást és a technológiai energia díját az Szja.tv. 3. számú melléklet I. Jellemzően előforduló költségek cím 24. pont c) és d) alpontja szerint más költséget nem számol el.  

 

A cikk a Munkavédelem című szakmai folyóirat 2021. augusztusi számában jelent meg.